TECKNING/KÖP

Så här köper du fondandelar direkt hos förvaltaren:

Så här köper du fondandelar via ombud såsom t.ex. bank:

 1. Ta del av all information om fonden – inklusive riskinformation
 2. Fyll i relevant blankett (anmälningsblankett alt. tilläggsinvestering) samt bifoga dokumentation enligt nedan  – posta i original
 3. Betala till fondens konto – enligt info på blanketten
 1. Ta del av all information om fonden – inklusive riskinformation
 2. Kontakta ditt ombud och instruera om köp i fonden.

Följande dokumentation ska tillsändas oss:

Fysiska personer:

 • Anmälningsblankett i orginal
 • Vidimerad kopia av identitetshandling
 • Kopia av två räkningar, telefon, vatten eller el (OBS! gäller endast för personer ej mantals-skrivna i Sverige)
Juridiska personer:

 • Anmälningsblankett i orginal
 • Registreringsbevis (ej äldre än 3 mån)
 • Vidimerad kopia av identitetshandling för firmatecknare/behörig företrädare (för firmatecknare ej skrivna i Sverige gäller samma som för fysiker, se till vänster)
Finansiella företag under tillsyn/förenklad:

 • Anmälningsblankett i original om inte annat avtalats vid handel via fondtorg etc
 • Signaturlista (för bolag utanför Sverige skall intyg på utförd id-kontroll bifogas)

Anmälninghandlingar faxas till Wahlstedt Sageryd Fax +46 8 611 12 28 alternativt mail till Alcur.BO@ws.se. Vid frågor ring +46 8 56 260 200.

Orginal postas till ALCUR FONDER AB, Riddargatan 18, 11451 Stockholm.

För teckning i ALCUR sätts likvidbeloppet in på fondens klientmedelskonto: SEB 5565-1038841 senast två bankdagar före det månadsskifte då teckning ska ske. Blanketter ska vara Bolaget tillhanda senast 10 bankdagar före månadsskifte.

För teckning i ALCUR SELECT sätts likvidbeloppet in på fondens klientmedelskonto: SEB 5851-1113916,  senast två bankdagar före det månadsskifte då teckning ska ske. Blanketter ska vara Bolaget tillhanda senast 3 bankdagar före månadsskifte. 

Blanketten är anpassad till Lagen (2009:62) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Blanketten måste besvaras i sin helhet och erforderlig dokumentation måste bifogas. Ofullständig dokumentation innebär att  förvaltningsbolaget inte kan genomföra begärd order och teckningslikviden återbetalas.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts, ca 5 bankdagar efter månadsskifte.

 

 

Investering - Juridisk person

Investering - Privatpersoner

INLÖSEN

Vid inlösen av andelar ska blanketten “Begäran om inlösen” fyllas i. Du finner den längst ner på denna sida, men kan också beställa den från bolaget.

ALCUR kan endast säljas månadsskiften och vi behöver säljorder 10 bankdagar innan kvartalsskifte.

ALCUR SELECT kan endast säljas kvartalsskiften och vi behöver säljorder 30 bankdagar innan kvartalsskifte.

Blanketten faxas till Wahlstedt Sageryd Fax +46 8 611 12 28 alternativt mail till Alcur.BO@ws.se. Vid frågor ring +46 8 56 260 200.

Inlösenblanketten ska skickas i orginal till ALCUR FONDER AB, Riddargatan 18, 11451 Stockholm och ska vara bolaget tillhanda senast tio bankdagar innan det månadsskifte försäljningen ska äga rum.

Du erhåller en skriftlig bekräftelse på att bolaget mottagit din blankett. Om du saknar bekräftelse, kontakta bolaget. Likvidbeloppet finns tillhanda på det av bolaget angivet bankkonto tillhörande kunden normalt senast den sjunde bankdagen i kommande månad. Avräkningsnota erhålles i samband med utbetalning av inlösenlikvid.

INLÖSEN