INVESTERA I FONDERNA

Investera via egen fonddepå

Nedan finns direktlänkar till våra samarbetspartners Avanza, Nordnet och Handelsbanken – som erbjuder smidig handel.

Investera direkt

Om våra fonder inte är tillgängliga där du har fonddepå kan du kontakta dem och be dem ordna det. Dessutom går det alltid bra att investera direkt via oss.

INVESTERA DIREKT

Privatpersoner skickar:

  • Anmälningsblankett i orginal
  • Vidimerad kopia av identitetshandling
  • Kopia av två räkningar, telefon, vatten eller el (OBS! gäller endast för personer ej mantals-skrivna i Sverige)

Juridiska personer skickar:

  • Anmälningsblankett i orginal
  • Registreringsbevis (ej äldre än 3 mån)
  • Vidimerad kopia av identitetshandling för firmatecknare/behörig företrädare (för firmatecknare ej skrivna i Sverige gäller samma som för privat, se till vänster)

Anmälninghandlingar mailas till Alcur.BO@ws.se och originalen postas till ALCUR Fonder AB, Riddargatan 18, 11451 Stockholm. Vid frågor ring +46 8 56 260 200.

För teckning i ALCUR ska blanketter vara Bolaget tillhanda senast 10 bankdagar före månadsskifte. Likvidbeloppet sätts in på fondens klientmedelskonto: SEB 5565-1038841 senast två bankdagar före det månadsskifte då teckning ska ske. 

För teckning i ALCUR SELECT ska blanketter vara Bolaget tillhanda senast 3 bankdagar för månadsskifte. Likvidbeloppet sätts in på fondens klientmedelskonto: SEB 5851-1113916 senast två bankdagar före det månadsskifte då teckning ska ske. 

Blanketten är anpassad till Lagen (2009:62) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Blanketten måste besvaras i sin helhet och erforderlig dokumentation måste bifogas. Ofullständig dokumentation innebär att  förvaltningsbolaget inte kan genomföra begärd order och teckningslikviden återbetalas.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts, ca 5 bankdagar efter månadsskifte.

 

INLÖSEN

ALCUR kan endast säljas månadsskiften och vi behöver säljorder 10 bankdagar innan månadsskifte.

ALCUR SELECT kan endast säljas kvartalsskiften och vi behöver säljorder 30 bankdagar innan kvartalsskifte.

Blanketten mailas till Alcur.BO@ws.se. och postas sedan i original till ALCUR Fonder AB, Riddargatan 18, 11451 Stockholm. De ska vara bolaget tillhanda senast tio bankdagar innan det månadsskifte försäljningen ska äga rum. Vid frågor ring +46 8 56 260 200.

Du erhåller en skriftlig bekräftelse på att bolaget mottagit din blankett. Om du saknar bekräftelse, kontakta bolaget. Likvidbeloppet finns tillhanda på det av bolaget angivet bankkonto tillhörande kunden normalt senast den sjunde bankdagen i kommande månad. Avräkningsnota erhålles i samband med utbetalning av inlösenlikvid.