INVESTERA I FONDERNA

Investera via egen fonddepå

Nedan finns direktlänkar till våra samarbetspartners Avanza, Nordnet, Handelsbanken och Söderberg & Partners – som erbjuder smidig handel. Kontakta oss eller din rådgivare om du har frågor.

Investera direkt

Om våra fonder inte är tillgängliga där du har fonddepå kan du kontakta din bank och be dem ordna det. Dessutom går det alltid bra att investera direkt via oss. Du hittar information och blanketter nedan. Det är viktigt att du ger oss all information vi efterfrågar för att investeringen ska kunna genomföras.

INVESTERA DIREKT

Privatpersoner skickar:

  • Anmälningsblankett i orginal
  • Vidimerad kopia av identitetshandling
  • Kopia av två räkningar, telefon, vatten eller el (OBS! gäller endast för personer ej mantals-skrivna i Sverige)
  • Märk kuvertet ALCUR FONDER och posta handlingar till Wahlstedt Sageryd, Box 7029, 103 86 Stockholm

Juridiska personer skickar:

  • Anmälningsblankett i orginal
  • Registreringsbevis (ej äldre än 3 mån)
  • Vidimerad kopia av identitetshandling för firmatecknare/behörig företrädare (för firmatecknare ej skrivna i Sverige gäller samma som för privat, se till vänster)

⚠ Riskinformation:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

 

Anmälninghandlingar mailas till Alcur.BO@ws.se och original postas till Wahlstedt Sageryd, Box 7029, 103 86 Stockholm.  Märk kuvertet ALCUR FONDER. Vid frågor ring +46 8 56 260 200.

För teckning i ALCUR ska blanketter inkomma 10 bankdagar före månadsskifte. Likvidbeloppet sätts in på fondens klientmedelskonto: SEB 5565-1038841 senast två bankdagar före det månadsskifte då teckning ska ske.

För teckning i ALCUR SELECT ska blanketter inkomma 3 bankdagar för månadsskifte. Likvidbeloppet sätts in på fondens klientmedelskonto: SEB 5851-1113916 senast två bankdagar före det månadsskifte då teckning ska ske.

Blanketten är anpassad till Lagen (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Blanketten måste besvaras i sin helhet och erforderlig dokumentation måste bifogas. Ofullständig dokumentation innebär att  förvaltningsbolaget inte kan genomföra begärd order och teckningslikviden återbetalas.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts, ca 5 bankdagar efter månadsskifte.

 

INLÖSEN

Inlösenblankett mailas till Alcur.BO@ws.se och postas till Wahlstedt Sageryd, Box 7029, 103 86 Stockholm. Märk kuvertet ALCUR FONDER. Vid frågor ring +46 8 56 260 200.

ALCUR kan endast säljas månadsskiften och vi behöver säljorder 10 bankdagar innan månadsskifte.

ALCUR SELECT kan endast säljas kvartalsskiften och vi behöver säljorder 30 bankdagar innan kvartalsskifte.

Du erhåller en skriftlig bekräftelse på att bolaget mottagit din blankett. Om du saknar bekräftelse, kontakta bolaget. Likvidbeloppet finns tillhanda på det av bolaget angivet bankkonto tillhörande kunden normalt senast den sjunde bankdagen i kommande månad. Avräkningsnota erhålles i samband med utbetalning av inlösenlikvid.