ALCUR

A

Juni:

+0.05%

A

NAV 2024-06-30:

222.114154

A

Nästa teckning:

2024-07-31

A

Nästa likviddatum:

2024-07-31

Fondens investeringsstrategi har använts sedan start 2007 och bygger främst på förvaltarnas förmåga att välja rätt nordiska aktier, i kombination med ett disciplinerat angreppssätt kring riskkontroll av portföljen. Fondens marknadsexponering  (netto) är låg och fondens utveckling avgörs av förvaltarnas förmåga att välja rätt aktier, snarare än marknadsriktningen. Fondens främsta mål är god riskjusterad avkastning oavsett marknadens utveckling.

Avkastningsmål:  4-8% årligen över tid

Standardavvikelse: 2-5% årligen över tid

Förvaltarteam: Erik Eikeland (ansvarig), Johan Klevby, Wilhelm Gruvberg, Mikael Holm, Oscar Karlsson, Peter Guve

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

 ALCUR är en specialfond. Fondens värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

* NAV-kurs redovisas efter fast och efter eventuell rörligt arvode. Fonden använder kollektivt beräknad rörlig avgift.

RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

FONDBESKRIVNING

Fonden ALCUR är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med en absolutavkastande lågriskstrategi. Fondens målsättning är att uppnå en god riskjusterad avkastning under alla marknadsförhållanden vilket innebär ca 4-8% årligen över tid. Fonden jämför sig inte med något index utan med den riskfria räntan. ALCUR är inriktad mot aktier och aktierelaterade instrument och både långa samt korta positioner utnyttjas i förvaltningen. Fondens strategi är fokuserad och bygger på förvaltarnas erfarenheter samt expertis vilket innebär att fonden till största del agerar på den nordiska marknaden. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 2% och 5%. ALCUR startade 10 januari 2007.

FONDFAKTA

Fondnamn ALCUR
Förvaltningsbolag ALCUR FONDER AB
Förvaltarteam Erik Eikeland (ansvarig), Johan Klevby, Mikael Holm, Wilhelm Gruvberg, Peter Guve
Fondtyp Long/short Equity (AIF)
Geografisk inriktning Norden
Fast avgift 1% per år
Resultatbaserad avgift 20% över SSVX90, kollektiv beräkningsmetod
NAV kurs Redovisas efter fast & rörlig avgift
Teckning Månadsvis, meddela köp T-1 bankdagar (köp sista bankdagen i månaden)
Inlösen Månadsvis, meddela sälj T-10 bankdagar
Minsta första insättning SEK 500.000 (därefter SEK 100.000)
Startdatum 2007-01-10
Insättningskonto 5565-1038841
ISIN SE0001904798
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen, www.fi.se
Basvaluta SEK
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB
Revision Daniel Algotsson, PWC
Backoffice Wahlstedt Sageryd, www.ws.se
Riskkontroll Wahlstedt Sageryd
Portföljsystem Wahlstedt Sageryd
NAV beräkning Wahlstedt Sageryd
Regel- och klagomålsansvar Anna Cumzelius Harvest Advokatbyrå AB, www.harvestadvokat.se
Internrevision Nils Alpman, Wistrand Advokatbyrå, www.wistrand.se
Handelsdag Sista bankdag i månaden

FONDANDELSVÄRDE OCH AVGIFTER

ALCUR är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. Fondens NAV beräknas vid varje månadsskifte av Wahlstedt Sageryd, som är oberoende av Bolaget. Fast ersättning till Bolaget uppgår till 1 procent och betalas månadsvis i efterskott med 0,083 procent per månad. Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning till Bolaget motsvarande 20 procent av den del av den totala avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel – 90 dagars SSVX. Fonden tillämpar high watermark. Den prestationsbaserade avgiften betalas månadsvis. NAV kursen redovisas efter fast och rörligt arvode. Vid inlösen av fondandelar kan en avgift uppgående till maximalt 0,5 procent och vid teckning kan en avgift om 5% utgå – dessa avgiftter tillfaller då fonden. Idag tas ingen sådan avgifter och historiskt har ingen sådan avgift förekommit. Fonden tillämpar high water mark. Kostnader som uppstår i fonden vid handel med fondens tillgångar, som courtage och aktielån betalas av fonden. Avkastning som visas på hemsidan, i värdebesked och på depåer är efter alla avgifter och kostnader.

RISK & RISKHANTERING

Riskanalys är en central del av förvaltarnas arbete. Förvaltarna använder etablerade system och rutiner för att analysera risk i såväl enskilda positioner som hela portföljen. Bolagets riskhanteringssystem möjliggör kontinuerlig mätning av ett flertal riskmått som t ex volatilitet, standardavvikelse, beta, Sharpe kvot och Value-at-Risk (VaR). Fondens risk ligger huvudsakligen på bolagsnivå, vilket innebär att fondens avkastning och riskprofil, över tiden, skall vara mindre korrelerad med aktiemarknadens utveckling jämfört med en traditionell aktiefonds avkastning och risk. Riskmätning och riskkontroll utförs externt av Wahlstedt Sageryd enligt uppdragsavtal med bolaget. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut.

ALCURs placeringsinriktning innebär att fondens risknivå över tid är väsentligt lägre än ett traditionellt aktieindex. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till 5%.

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att en investering i fonden kan minska i värde. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Du bör alltid ta del av den detaljerade information om fonden som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.