ALCUR SELECT

A

Augusti:

-0.63%

A

NAV 2023-08-31*:

277.590166

A

Nästa teckning:

2023-09-30

 

A

Nästa likviddatum:

2023-09-30

 

 

I fonden koncentreras förvaltarnas bästa idéer bland små- och medelstora bolag i Norden. Fonden har över tid en hög nettoexponering mot marknaden, men blankar också aktier och använder belåning i syfte att maximera riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen utgår från fundamental aktieanalys där förvaltarnas upparbetade nätverk samt löpande hög frekvens av bolagsbesök är centrala moment.

Avkastningsmål:  10%+ årligen över tid

Standardavvikelse:  10-15% årligen över tid

Förvaltarteam: Wilhelm Gruvberg (ansvarig), Mikael Holm, Erik Eikeland, Oscar Karlsson

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

ALCUR Select är en specialfond. Fondens värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Fonden är öppen med begränsad teckning. Detta innebär att ALCUR Fonder AB (”Bolaget”) vid respektive teckningstillfälle endast utfärdar fondandelar motsvarande ett på förhand bestämt belopp. Beloppet anpassas efter den kapitalgräns Bolaget fastställt för att kunna nå en optimal förvaltning. Kapitalgränsen för optimal förvaltning är för närvarande fastställd till 3 500 000 000 SEK.

Vid det teckningstillfälle som infaller den 31 maj 2023 utfärdar Bolaget nya fondandelar till ett maximalt belopp om 100 000 000 SEK. Andelar kan tecknas från och med torsdagen den 11 maj direkt hos Bolaget via teckningsanmälan eller genom distributör. Teckningsanmälan och likvid ska vara Bolaget tillhanda senast 12.30 sista bankdagen i månaden för att behandlas. Tilldelning av andelar sker enligt de principer som anges nedan

 

Principer för tilldelning av andelar vid begränsad teckning

Bryttider för teckning och inlösen under 2023

 

 

* NAV-kurs redovisas efter fast och efter eventuell rörligt arvode. Fonden använder kollektivt beräknad rörlig avgift.

RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

FONDBESKRIVNING

I ALCUR SELECT koncentreras våra bästa idéer bland små- och medelstora bolag i Norden. SELECT har över tid en positiv nettoexponering mot marknaden, men fonden blankar också aktier och använder belåning. Risknivån, mätt som standardavvikelse (volatilitet) ska över tid understiga börsen (OMXSPI). ALCUR SELECT är en fokuserad specialfond som letar de bästa aktierna i Norden och lägger stor vikt vid att analysera riskerna i varje position. Fonden jämför sig inte med något index, utan med den riskfria räntan + 5% enheter. Detta bedömer vi över tid är representativt som riskpremien för aktier. Fondens strategi är fokuserad och bygger på förvaltarnas erfarenheter och expertis, vilket innebär att fonden till agerar enligt tydliga kriterier. Läs gärna vår hållbarhetspolicy.

 

FONDFAKTA

Fondnamn ALCUR SELECT
Förvaltningsbolag ALCUR FONDER AB
Förvaltarteam Wilhelm Gruvberg (ansvarig), Johan Klevby, Micke Holm, Erik Eikeland
Fondtyp Long/short Equity (AIF)
Geografisk inriktning Nordiska små och medelstora bolag
Fast avgift 1% per år
Resultatbaserad avgift 20% över SSVX90 (min 0) + 5% enheter, kollektiv
NAV kurs Redovisas efter fast & rörlig avgift
Teckning Fonden är stängd för insättning
Inlösen Kvartal (meddela 30 bankdagar innan att du vill sälja dina andelar)
Minsta första insättning SEK 500.000 (därefter SEK 100.000)
Startdatum 2018-05-03
Insättningskonto 5851-1113916
ISIN SE0011167121
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen, www.fi.se
Basvaluta SEK
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB
Revision Daniel Algotsson, PWC
Backoffice Wahlstedt Sageryd, www.ws.se
Riskkontroll Wahlstedt Sageryd
Portföljsystem Wahlstedt Sageryd
NAV beräkning Wahlstedt Sageryd
Regel- och klagomålsansvar Anna Cumzelius Harvest Advokatbyrå AB, www.harvestadvokat.se
Internrevision Nils Alpman, Wistrand Advokatbyrå, www.wistrand.se
Handelsdag Sista bankdag i månaden

FONDANDELSVÄRDE OCH AVGIFTER

ALCUR SELECTs  NAV varje månadsskifte då fonden är öppen för köp. NAV beräknas av Wahlstedt Sageryd, som är oberoende av Bolaget. Fast ersättning till Bolaget uppgår till 1 procent, vilket betalas månadsvis i efterskott med 0,083 procent per månad. Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning till Bolaget motsvarande 20 procent av den del av den totala avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel, 90 dagars SSVX + 5 %-enheter. Den prestationsbaserade avgiften betalas månadsvis. NAV- kursen redovisas efter fast och rörligt arvode. Köp och försäljningsavgifter kan komma att tillämpas men idag tas ingen sådan avgift. Fonden tillämpar så kallad high water mark. Det innebär att om en andelsägare under ett räkenskapsår erhållit en avkastning understigande avkastningströskeln, och det under ett senare räkenskapsår uppstår en positiv avkastning, skall inget prestationsbaserat arvode erläggas av denne andelsägare förrän tidigare års underavkastning kompenserats.

RISK & RISKHANTERING

Riskanalys är en central del av förvaltarnas arbete. Bolaget använder etablerade system och rutiner för att analysera risk i såväl enskilda positioner som hela portföljen. Bolagets riskhanteringssystem möjliggör kontinuerlig mätning av ett flertal riskmått. Fondens risk ligger huvudsakligen på bolagsnivå inom små och medelstora bolag i Norden. Avkastning och riskprofil, förväntas över tid vara mindre korrelerad med aktiemarknadens utveckling jämfört med en traditionell aktiefonds avkastning och risk. Riskmätning och riskkontroll utförs externt av Wahlstedt Sageryd, enligt uppdragsavtal med bolaget. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut.

ALCUR SELECTs placeringsinriktning innebär att fondens risknivå över tid kan ligga i nivå med ett traditionellt aktieindex. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska understiga OMXSPI (svensk börs) och röra sig kring 5-15%. Risknivån rapporteras i månadsbrev och uppdateras i faktabladet.

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att en investering i fonden kan minska i värde. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Du bör alltid ta del av den detaljerade information om fonden som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Vi träffar våra kunder innan investering i våra fonder och har gärna löpande kontakt och uppdateringsmöten. Du är mycket välkommen att kontakta oss för möte.