LEGAL INFORMATION

TILLSTÅND

Förvaltningsbolaget ALCUR FONDER AB org nr 556703-4870 förvaltar fonderna ALCUR, ALCUR Select och ALCUR Grow -specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Verksamheten drivs enligt LAIF, dess fondbestämmelser, bolagsordningen för förvaltningsbolaget samt övriga tillämpliga lagar och författningar.

INFORMATION OM MARKNADSSONDERINGAR

Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. De kan bland annat omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper och utgör ingen handel.

I enlighet med gällande marknadsmissbruksregler (MAR-Market Abuse Regulation) har Bolaget utsett två särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar. Fondernas förvaltning sköts av förvaltarteamet gemensamt i nära samarbete. Bolaget har därför utsett samtliga ansvariga förvaltare samt CIO till kontaktpersoner för marknadssonderingar.

KONTROLLFUNKTIONER

Riskkontroll Wahlstedt Sageryd Wahlstedt Sageryd
Regelansvarig Anna Cumzelius/Björn Wendleby Harvest Advokatbyrå AB
Internrevision Nils Alpman Wistrand Advokatbyrå
Externrevision Daniel Algotsson PwC
NAV (Värdering) Wahlstedt & Partners Wahlstedt Sageryd

KLAGOMÅL

Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt där kunden anser att förvaltningsbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Klagomål ska åtgärdas så snart detta är möjligt givet klagomålets art. Ett klagomål ska alltid lämnas skriftligen av kunden. Klagomålet skickas till ALCUR FONDER AB, Klagomålsansvarig, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, alternativt mejlas till klagomålsansvarig. Kunder som inte är nöjda med bolagets hantering av klagomålet kan vända sig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå för rådgivning, www.konsumenternas.se. Man kan även kontakta kommunens konsumentrådgivare. Kunder kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller domstol för att pröva sitt ärende.

Klagomålansvarig: Anna Cumzelius anna.cumzelius@harvestadvokat.se

 

ERSÄTTNINGSPOLICY

Styrelsen har mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem och alternativa investeringsfonder samt Svensk Kod för fondbolag fastställt en ersättningspolicy. Anställda erhåller fast lön. Fast ersättning baseras på följande:

  • Den ska vara marknadsmässig och grundad på befattningshavarens ansvarsområden, kompetens, arbetsuppgifter och utbildningsnivå.

Vid lönerevision ska, förutom det som sagts ovan, den anställdes arbetsinsats bedömas utifrån noggrannhet, initiativförmåga, kundnöjdhet, regelefterlevnad, samarbetsförmåga och, om relevant för den anställde, efterlevnad av Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker.

Anställd som har ägande i Bolaget erhåller normalt ingen rörlig ersättning. Övrig personal som ej har ägande i fondbolaget kan komma att erhålla rörlig ersättning på diskretionär basis. Rörlig ersättning baseras på följande parametrar:

  • Bolagets totala resultat
  • avkastningen i relation till risken i fonderna
  • inflöden i Bolagets produkter
  • individuell prestation
  • Efterlevnad av Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker

Ersättningspolicyn ska främja en sund riskhantering och regelefterlevnad och vara i linje med Bolagets långsiktiga intressen. Ersättningspolicyn utformning syftar till att överensstämma med Bolagets storlek, affärsstrategi, mål och värderingar. Därtill syftar policyn till en sund och effektiv riskhantering när det gäller hållbarhetsrisker i enlighet med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker samtidigt som ersättningsstrukturen inte uppmuntrar till överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker.

INCITAMENTSINFORMATION

Enligt Finansinspektionens regelverk, får en AIF – förvaltare i samband med fondförvaltning endast betala/utge eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/ kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten samt inte hindra Bolaget från att agera i investerarnas intresse. Bolaget uppbär ersättning från fonderna för dess förvaltning, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna. Förvaltningsbolaget kan betala ersättning till vissa marknadsplatser (fondtorg som förenklar kundhantering).

BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT

Förvaltningsbolaget är enligt Finansinspektionens regelverk skyldig att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondens räkning. För att uppnå bästa möjliga resultat för fondandelsägares räkning när förvaltningsbolaget gör affärer i finansiella instrument i form av portföljtransaktioner, dvs en transaktion för fondernas räkning, följer förvaltningsbolaget dessa riktlinjer och övriga riktlinjer som framgår av fondbestämmelser och placeringsstrategier.

PENNINGTVÄTT

De åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som vi är skyldiga att vidta bygger på EU:s penningtvättsdirektiv som implementerats genom lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i särskilda föreskrifter från Finansinspektionen.

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) syftar till att skydda det finansiella systemets stabilitet – ett system som kan användas för att dölja vinning av brott och hantering av medel för terrorismfinansiering – som beskrivits ovan. Lagen omfattar såväl tillståndspliktiga verksamheter såsom banker, värdepappersinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som icke tillståndspliktiga verksamheter.

I Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11) anges vilka åtgärder som ett företag ska genomföra för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vidare anges vilka interna rutiner som ett företag ska tillämpa med utgångspunkt från företagets verksamhet och riskbedömning.

Dessa lagar och föreskrifter är bolaget skyldiga att följa. Lagen tydliggör vilka frågor som vi ska ställa till kunder vid köp av fondandelar. Frågorna finner ni på andra sidan av anmälningssedeln. Vi är enligt lag skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till polisen.

Mer information i dessa frågor finns på: www.penningtvatt.se

GDPR

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen gäller som lag från 25 maj alla EU:s medlemsländer.

ALCUR FONDER AB sparar kunduppgifter som erhålls genom undertecknande av tecknings- och inlösenblankett. Bolaget måste för att upprätthålla; andelsägarregister för bolagets fonder,  bl.a. följa bokföringslagen, LAIF, penningtvättslagen och andra regelverk som gäller för vår verksamhet, spara information om bolagets kunder. Denna lagstiftning är överställd dataskyddsförordningen. I samband med undertecknande av transaktionsblankett godkänner du som investerare att bolaget sparar dina kontaktuppgifter.

Bolaget värnar om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för fondernas andelsägare och samarbetspartners och personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet. I bifogad länk kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och de rättigheter som förknippas därmed. Läs här: GDPR

Har du frågor kring denna information är du mycket välkommen att kontakta oss.

STYRELSE & ÄGARE

ALCUR FONDER AB startades 2006 och ägs till 30,9 procent av Atle (dotterbolag till börsnoterade BURE Equity) och 69,1 procent av personalen. Bure är ett börsnoterat investmentbolag med investeringar inom bl.a. medicinteknik, teknologi och verkstadsindustri.

Ordförande:

Anna Ramel (oberoende). Anna har haft olika befattningar som regelansvarig på banker och fondkommissionärer och arbetat med utbildning inom SWEDSEC. Anna är bl.a. även ledamot i Nordea Asset Management, Erik Penser Bank.

Ledamöter:

Frans Henrik Kockum (oberoende). Frans har arbetat inom Handelsbanken och var bl.a. chef för bankens verksamhet i Luxemburg.

Johan Klevby (medgrundare). Johan grundade ALCUR FONDER tillsammans med Niclas Röken 2006. Dessförinnan jobbade Johan som analytiker på Carnegie och Alfred Berg. Johan ALCUR FONDERs bolagets CIO.

Gustav Ohlsson (representerar BURE). Gustav är ansvarig för BUREs verksamhet inom kapitalförvaltning och sitter även styrelserna för TIN Fonder och Health Invest.

ÄGARPOLICY

Strategi

Relevanta händelser i bolag i vilka fonden har betydande position övervakas (exempelvis: nyemissioner, inlösenprogram, utdelningar, kostnadsprogram, sammanslagningar, ledningsfrågor och uppköp) och drivs vid behov via närvaro på bolagsstämmor. Rösträtter ska endast användas för fondens intressen. I de fall ALCUR FONDER vill driva frågor som de ovan nämnda kan detta göras genom användande av fondens rösträtter. Grunden för detta ska baseras på förvaltningsbolagets analys och leda till att det ökar värdet på fondens innehav.

Övrigt

Vi redovisar i efterhand ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor och motiven för dessa för andelsägarna. Önskar andelsägare få del av samtliga ställningstaganden förvaltningsbolaget gjort i ägarfrågor, tillhandahålls sådan information kostnadsfritt på begäran.

Bolagsstämma

ALCUR FONDER utnyttjar som utgångspunkt rösträtt och andra rättigheter knutna till aktieinnehavet i de fall då detta bedöms vara i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Vi samarbetar i regel inte med andra aktieägare, men undantag kan förekomma i de fall det kan gagna andelsägarnas intressen.  

Incitamentsprogram

ALCUR FONDER ställer sig generellt positivt till incitamentsprogram till anställda i bolag i vilka fonden är aktieägare. Incitamentsprogrammen ska dock bygga på en betydande ekonomisk motprestation (risktagande) från den som deltar i incitamentsprogrammet och syfta till långsiktigt värdeskapande. Vi vill att personal har ”skin in the game”.

Mer information

Rapport avseende ägarstyrning 2023

Mer information om branschens riktlinjer i dessa frågor finns på: www.fondbolagen.se

Styrelse

ALCUR FONDER utövar ägarrollen utan krav på styrelserepresentation. En sådan styrelserepresentation skulle försvåra en effektiv förvaltning. Vi verkar för att styrelsen i de bolag fonden investerar i ska vara väl sammansatt med avseende på relevant erfarenhet och kompetens och i övrigt uppfyller de krav som Svensk kod för bolagsstyrning

Intressekonflikter

Eventuella intressekonflikter som kan uppstå i samband med användande av rösträtter för fondens räkning hanteras i enlighet med förvaltningsbolagets riktlinjer för hantering intressekonflikter.

Valberedning

Styrelsens sammansättning är viktig för bolagets utveckling. Vi kan därför delta i arbetet med att hitta styrelseledamöter och ordförande mm. Det förutsätter dock att utformningen av valberedningsarbetet sker på sådant sätt att handlingsfriheten för förvaltningsbolaget förblir oinskränkt.