ALCUR GROW

A

Klass A maj:

+7.46%

A

NAV 2024-05-31*:

149.411189

A

Nästa teckning:

2024-06-30

A

Nästa likviddatum:

2024-06-30

I ALCUR Grow letar förvaltarna efter Nordens blivande storbolag. Här koncentreras förvaltarnas bästa idéer bland Nordens små- och medelstora bolag i en portfölj med ca 30 innehav. Bolagen ägs typiskt i mer än 36 månader. Fonden blankar inte, men kan hålla 30% kassa eller ha 30% belåning. Normalt är fonden fullinvesterad. Vi vill äga bolag som kan växa mer än 15% per år i affärsmodeller med strukturell tillväxt eller genom att återinvestera sina kassaflöden till hög avkastning. Investeringsprocessen utgår från fundamental aktieanalys där förvaltarnas upparbetade nätverk, samt kontinuerliga bolagsbesök är centrala moment. Fonden kommer ha en volatilitet i linje med eller högre än marknadens.

Avkastningsmål:  >15% årligen över tid

Standardavvikelse: 15% årligen över tid 

Förvaltarteam: Mikael Holm (ansvarig), Erik Eikeland, Wilhelm Gruvberg, Oscar Karlsson, Peter Guve

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

 

ALCUR Grow är en specialfond. Fondens värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

 

* NAV-kurs redovisas efter fast och efter eventuell rörligt arvode. Fonden använder kollektivt beräknad rörlig avgift.

RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

FONDBESKRIVNING

I ALCUR Grow letar vi de blivande storbolagen i Norden och här koncentreras våra bästa idéer bland små- och medelstora bolag i regionen. Grow blankar inte men kan hålla 30% kassa eller ha 30% belåning. Koncentrationsrisken är hög eftersom fonden endast har ca 30 innehav. Risknivån, mätt som standardavvikelse (volatilitet) ska över tid ligga i nivå med eller överstiga börsen (OMXSPI). ALCUR Grow är en fokuserad specialfond som investerar långsiktigt och avser att hålla positionerna i ca 3 år. Stor vikt läggs vid att analysera riskerna i varje position. Fonden jämför sig inte med något index, utan med den riskfria räntan + 5% enheter. Detta bedömer vi över tid är representativt som riskpremien för aktier. Fondens strategi är fokuserad och bygger på förvaltarnas erfarenheter och expertis, vilket innebär att fonden till agerar enligt tydliga kriterier. Läs gärna vår hållbarhetspolicy.

 

FONDFAKTA

Fondnamn ALCUR Grow
Förvaltningsbolag ALCUR FONDER AB
Förvaltarteam Mikael Holm (ansvarig), Johan Klevby, Wilhelm Gruvberg, Erik Eikeland
Fondtyp Long/short Equity (AIF)
Geografisk inriktning Nordiska små och medelstora bolag
Fast avgift  0,8% per år (andelsklass A) / 1,6% (andelklass B)
Resultatbaserad avgift 10% över SSVX90 + 5% enheter, kollektiv
NAV kurs Redovisas efter fast & rörlig avgift
Teckning Månadsvis (meddela sista bankdagen i månaden)
Inlösen Kvartal (meddela 30 bankdagar innan kvartalsskifte)
Minsta första insättning SEK 10.000.000 (andelsklass A) / SEK 1000 (andelklass B)
Startdatum 2021-01-01
Insättningskonto klass A 5851-11 191 75     IBAN SE5750000000058511119175
Insättningskonto klass B 5851-11 191 83     IBAN SE3550000000058511119183
ISIN klass A SE0015196001
ISIN klass B SE0015196019
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen, www.fi.se
Basvaluta SEK
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB
Revision Daniel Algotsson, PWC
Backoffice Wahlstedt Sageryd, www.ws.se
Riskkontroll Wahlstedt Sageryd
Portföljsystem Wahlstedt Sageryd
NAV beräkning Wahlstedt Sageryd
Regel- och klagomålsansvar Anna Cumzelius Harvest Advokatbyrå AB, www.harvestadvokat.se
Internrevision Nils Alpman, Wistrand Advokatbyrå, www.wistrand.se
Handelsdag Sista bankdag i månaden

FONDANDELSVÄRDE OCH AVGIFTER

ALCUR Grows NAV beräknas varje månadsskifte då fonden är öppen för köp. NAV beräknas av Wahlstedt Sageryd, som är oberoende av Bolaget. Fast ersättning till Bolaget betalas månadsvis i efterskott. Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning till Bolaget motsvarande 10% procent av den del av den totala avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel, 90 dagars SSVX + 5 %-enheter. Den prestationsbaserade avgiften betalas månadsvis. NAV- kursen redovisas efter fast och rörligt arvode. Köp- och försäljningsavgifter kan komma att tillämpas men idag tas ingen sådan avgift. Fonden tillämpar så kallad high water mark. Det innebär att om en andelsägare under ett räkenskapsår erhållit en avkastning understigande avkastningströskeln, och det under ett senare räkenskapsår uppstår en positiv avkastning, skall inget prestationsbaserat arvode erläggas av denne andelsägare förrän tidigare års underavkastning kompenserats.

RISK & RISKHANTERING

Riskanalys är en central del av förvaltarnas arbete. Bolaget använder etablerade system och rutiner för att analysera risk i såväl enskilda positioner som hela portföljen. Bolagets riskhanteringssystem möjliggör kontinuerlig mätning av ett flertal riskmått. Fondens risk ligger huvudsakligen på bolagsnivå inom små och medelstora bolag i Norden. Avkastning och riskprofil, förväntas över tid vara mindre korrelerad med aktiemarknadens utveckling jämfört med en traditionell aktiefonds avkastning och risk. Riskmätning och riskkontroll utförs externt av Wahlstedt Sageryd, enligt uppdragsavtal med bolaget. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut.

ALCUR Grows placeringsinriktning innebär att fondens risknivå över tid bedöms ligga i nivå med eller över ett traditionellt aktieindex. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska ligga i nivå med eller över OMXSPI (svensk börs) och röra sig kring 10-15%. Risknivån rapporteras i månadsbrev och uppdateras i faktabladet.

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att en investering i fonden kan minska i värde. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Du bör alltid ta del av den detaljerade information om fonden som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Vi träffar våra kunder innan investering i våra fonder och har gärna löpande kontakt och uppdateringsmöten. Du är mycket välkommen att kontakta oss för möte.