Sommaren har varit volatil i aktiemarknaden och världsekonomin ser ut att mattas av. Oron för Brexit och handelskrig förstärker osäkerheten. ALCUR FONDER fortsätter arbeta med enligt vår etablerade investeringsprocess där vi i bolagsanalysen söker bra risk reward i våra investeringar för att fortsätta skapa hög riskjusterad avkastning med sunt risktagande.

ALCUR SELECT har stigit 34% under 2019 och ALCUR CLASSIC är upp 4,1% – vilket också speglar fondernas olika risknivå.

Fondernas innehav i gymbolaget Actic har i stort avvecklats. Positionen har varit en av våra sämre investering på länge. En rad lärdomar kan dras av denna – vi överskattade bolagets utgångspunkt och förutsättningar. Vi har också underskattat hur svårt det var att vända trenden i vissa anläggningar. Vår investering i Actic gjordes trots en relativt hög skuldsättning då vi fann kassaflödena både starka och lågt värderade, men också stabila, vilket kompenserade den höga skulden. Kundomsättningen var låg och medlemsantalet stabilt med bindningstider och förskottsbetalningar med god kassaflödesprofil. Tematiskt och även demografiskt såg vi en ökad trend för träning. En annan viktig faktor var att ägare av kött och blod investerat stor del av sitt kapital i bolaget och representerade i styrelsen vilket vi tycker normalt innebär lägre risk än institutionellt ägda bolag. Vi hoppas bolaget lyckas, men givet dagens intjäning i kombination med skuldsättning rimmar inte innehavet med vår syn på risk. Uppsidan och nedsidan är stor i Actic och det sistnämnda gillar vi inte.

Proact kom med en svag rapport och föll men vi har inte tappat hoppet för den långsiktiga resan. Bolaget har en stark balansräkning och bra kassaflöden. Däremot har bolaget en kortsiktig (2-3 kvartal) utmaning i den tyska verksamheten som tappat tempo samtidigt som ny och initialt förlustbringande verksamhet startats i norra Tyskland – förlusterna är helt enligt plan för den nya verksamheten. Vi ser fram emot ökat fokus på förvärv och en marknad som fortfarande är strukturellt intressant och bolaget har en fin vinsthistorik de senaste 5-10 åren där bolaget uppvisat en hög avkastning på sysselsatt kapital. Vi gillar att det finns bra ägare i form av Triton och Grenspecialisten som bägge är representerade i styrelsen. För bolaget är det nu till bevis både när det gäller förvärv och lönsamhetsutveckling.

Gällande XXL ser vi det som positivt med Altor som ny ägare. Altor är duktiga, men det är också ett private equity bolag som tar högre risker än de många andra. XXL levererde en klart sämre rapport än väntat och bolaget är fortsatt hårt skuldsatt och kan komma behöva kapitaltillskott.

Glädjeämnena för portföljerna under sommaren har bl.a. varit den stora transaktionen i skogen som vi väntat på – läs tidigare Våra Tankar kring detta. Billerudtransaktionen bevisar vår tes att väldigt stora värden finns i skogen. Holmen blev en vinnare på detta i juli, men vi tycker fortsatt att Holmen erbjuder en väldigt god riskjusterad avkastning. Holmen skog:s EBIT exklusive värdeförändringar har ökat ca 2-2,5% årligen de senaste 10-15 åren och vi tror det finns förutsättningar att denna tillväxttakt kan öka kommande år då 1) avverkningen kan öka något snabbare 2) Efterfrågan på skogsråvara ökar strukturellt då den ingår i en mängd nya växande områden 3) Råvaran är mindre beroende av segment som strukturellt faller (tidningspapper mm). Utöver det växande kassaflödet så ökar värdet på skogen över tid och trots ökad avverkning så växer virkesförråden vilket ju inte syns i kassaflödet. Skogen har några dessutom några viktiga egenskaper som fastigheter saknar: 1) Den växer organiskt (kåkar växer inte på höjden) och 2) den har ett klart lägre capexbehov (inga tak som behöver bytas etc)

Marknaden har historiskt haft stora problem att värdera tillgångar som skall ha ett väsentligt lägre avkastningskrav än andra. Särskilt när sådana tillgångar inte får fokus. Det finns däremot gott om exempel där investerare med lägre avkastningskrav sätter mer rimliga multiplar på bolag med lågavkastande tillgångar. Exempelvis John Matsson P/E 50x, Heba och Hufvudstaden. I inget av dessa exempel kräver marknaden att bolagen säljer tillgångar för att bevisa att värdena finns. Heba hade förra året ett kassaflöde före investeringar om ca 170msek ställt mot EV ca 10,5md. John Matsson handlar ca 50x P/E. Vi tror att Holmens skog är felprisad på börsen och tycker att aktien erbjuder en bra riskjusterad avkastning.

Ett annat glädjeämne i har varit Pricer som levererat en positiv vinstvarning där lönsamheten är långt över vad vi tidigare sett från bolaget. Vi tror bolaget är en vinnare på digitalisering av butiker och bolaget har nu vuxit i snitt 18% de senaste 5 åren med lönsamhet. Bolaget har en stor nettokassa och ger ca 5% direktavkastning. Mjukvaruintäkterna stiger från små nivåer i bolaget och bruttomarginalen för koncernen är i stigande. Under andra halvåret möter bolaget väldigt tuffa jämförelsekvartal på omsättningen, då man fick en av sina största orders någonsin från amerikanska Best Buy under 2018. Vi tror dock marknaden är medveten om detta. Digitalisering i butiker sker nu och Pricer har en stark position. Läs tex följande artikel: https://www.retailtouchpoints.com/features/news-briefs/raley-s-expands-dynamic-pricing-to-all-stores/amp Denna investering i mjukvara kräver också en investering i ESL (digital etiketter).

Fondernas innehav i mjukvarubolag kom med bra rapporter där kanske Addnode utmärkte sig mest med stark organisk tillväxt i andra kvartalet. Admicom, Vitec och Formpipe kom alla med fina rapporter med stark vinsttillväxt.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill investera i våra fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i ALCUR FONDERs produkter kan både minska och öka i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka ditt insatta kapital. Materialet är framtaget som information för att beskriva hur förvaltningen av fonderna fungerar och är inte ett rådgivande material. Du bör alltid kontakta din investeringsrådgivare innan du placerar dina pengar.