Marknad

Stockholmsbörsen (SBX) föll -3,8% under oktober och småbolagsindex (CSX) sjönk -3,2%. Även de stora globala indexen utvecklades svagt: SP500 -2,1% och MSCI World -2,6%. Högre räntor och osäker geopolitisk situation har fortsatt dra till sig uppmärksamhet från investerare och riskaptiten har förblivit dämpad. Säsongsmässigt är det inte heller ovanligt med en svagare börs under den här delen av året.

Under oktober har fokus legat på rapporterna för det tredje kvartalet och i skrivande stund har de allra flesta bolagen släppt sina rapporter. Vi summerar helhetsintrycken: Organiska tillväxten har mattats senaste kvartalen och låg på 3% för Q3. Däremot har valuta bidragit mer än väntat och framför allt hjälpt de exportberoende större bolagen. Marginaler har slagit förväntningarna vilket gjort att EBIT vuxit 16% på totalen. Detta är samma takt som under senaste kvartalen. Ordertillväxten har dock varit sämre än prognoserna och mattats betänkligt till negativ organisk tillväxt. Just sämre orderböcker har varit ett vanligt skäl till negativa aktiereaktioner på rapporterna. De större bolagen, med bank och verkstad i spetsen, har levererat bättre rapporter än små- och medelstora bolag. Valuta, räntekostnader och fler bygg- respektive konsumentbolag bland de mindre är några förklaringar. Vinstestimaten för 2024 har justerats upp 0,5% efter rapporterna och nu värderas OMXS30 på PE 12,5x vilket är strax över bottennoteringen under pandemin, 12,2x. Om vi ska lyfta fram några av de starkaste rapporterna blir det Volvo, Autoliv, Holmen, MTG, Telia och Billerud. Svaga rapporter (relativt förväntningar) kom från Fortnox, Stillfront, Afry, Beijer Ref, Volvo Cars och Husqvarna.

ALCUR

ALCURs andelsvärde ökade med +2,37% under oktober. För helåret 2023 är avkastningen +5,72% och under de senaste 3 åren har fonden stigit med +27,1%. Bruttoexponeringen mot aktier har under månaden legat på 98% i snitt och nettoexponeringen mellan 10–14%, dvs nära fondens långa snittvärden. Under oktober kom bidrag både från lång- och kortboken vilket är vår långsiktiga ambition. I långboken var det framför allt Alleima, Attendo, AAK, Stolt Nielsen och Essity som bidrog positivt. Kortbokens innehav sjönk 5% vilket bidrog klart positivt till avkastningen. T.ex. föll 17 positioner mer än 10% under oktober. Fonden har haft negativ exponering mot fastigheter, konsumentbolag, högt värderade bolag och bolag med svaga balansräkningar. Då dessa teman föll ut väl i kombination med svaga kursutvecklingar som följd, har vi minskat flera av dessa positioner. Fondens kassa har fortsatt att förvaltas disciplinerat i korta räntebärande certifikat vilket också bidrar till avkastningen i nuvarande räntemiljö. Bewi, Skanska och ISS bidrog mest negativt under månaden.

ALCUR Select

Selects andelsvärde ökade med 4,37% under oktober och har därmed stigit +4,6% under 2023. Under samma period är CSX -6,1%. De senaste 3 åren är avkastningen för Select +27,8% och för CSX +3,2%. Sedan start 2018 har Select avkastat i snitt 21,1% per år.

Under oktober bidrog både långboken och kortboken till avkastningen. I snitt steg långa positioner med 1,4% och korta positioner tappade (dvs. ökade i värde för fonden) 5,7%. Vi investerade tidigt i avknoppningen Alleima och har successivt byggt positionen. Under oktober var den aktien bästa bidragsgivare tillsammans med Stolt Nielsen, Ambea, IAR Systems och Gofore. I kortboken har fonden sedan en tid tillbaka haft ett tema med exponering mot svaga balansräkningar och bolag som utvecklas negativt av högre räntor. Vi kommer säkert få se hög volatilitet i vissa av dessa aktier som tjänat oss väl i kortboken så här långt under 2023. Stillfront, Skanska och Bewi var de positioner som bidrog mest negativt under månaden.

Även om globala räntor är på väg att toppa eller kanske falla tillbaka något är vår tro att 2024 i mångt och mycket blir en fortsättning på 2023. Bolag med ansträngda balansräkningar bl.a. till följd av osunt risktagande kommer att få fortsatt svårt att attrahera kapital från investerare, samt bekymmersamt operationellt. Vi bedömer fortsatt att bolag med starka balansräkningar kommer ha goda chanser att försätta att ta marknadsdelar, genomföra offensiva investeringar, attrahera kompetens och generellt flytta fram sina positioner.

Små och medelstora bolag har som bekant haft en utmanande period och nu är tiden som de underpresterat de större bolagen lång ur ett historiskt perspektiv. Selects strategi har sedan start varit att leta både vinnare och förlorare i detta segment och därigenom skapa god riskjusterad avkastning. Givet de rörelser vi sett i år ser vi mycket intressanta möjligheter även in i 2024 med denna strategi.

ALCUR Grow

Grow A tappade -1,21% och Grow B minskade med -1,27%. För helåret 2023 ligger avkastningen på -8,84% och -9,45% för respektive andelsklass. Under månaden tappade CSX 3,2% och även om småbolagen fortsatt har det tufft var det första månaden på länge som CSX gick bättre än det breda SBX-indexet. Bästa positioner under den gångna månaden var Attendo och Ambea efter att den förstnämnde släppte en stark kvartalsrapport. Detta drog även med branschkollegan Ambea som i dagarna också släppt en gedigen rapport vilket lyft aktien ytterligare. Bägge är fortsatt lågt värderade trots uppgången. Även Bonesupport, Addlife och Medcap bidrog positivt. På negativa sidan fanns främst Bewi, Paxman, Catella, Exsitec och Efecte.

För mer information om Grow hänvisar vi till fondens egna månadsbrev där vi skriver mer om innehaven och de förändringar vi gjort under månaden.

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor.  / Teamet på ALCUR FONDER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.