Stockholmsbörsen steg 7% i juni och återhämtade stora delar av fallen under maj. Globala börser steg motsvarande. Minskad oro i handelskonflikten och FED:s tal om räntesänkning gav börserna understöd.

Makrobilden
USA: ISM föll och orderingång för varaktiga varor tappade. Motsättningarna mellan Iran och USA trappades upp men handelskonflikten mellan USA och Kina minskade när länderna meddelade att förhandlingarna ska fortsätta och inga nya tullar ska införas. Blockaden mot Huawei kan tas bort senare under förhandlingarna enligt Trump. FED meddelade att den låga inflationen i kombination med ekonomisk utveckling gör att man kan återgå till expansiv penningpolitik.

Europa: Tillverkningsindustrin är i avmattning, industriproduktionen faller. Trots stimulanser som eldar på Europa framstår ekonomin som sval. ECB ser att Europa behöver låga räntor längre än tidigare prognostiserats och kan tänka sig sänka räntan. Så här långt har Brexitprocessen inte blivit den ekonomiska slakt för Storbritannien som ekonomer förutsåg.

Kinas inköpschefsindex indikerar kontraktion för tillverkningsindustrin i Kina. Svenska hushållsskulder växte långsammare men snabbare än lönetillväxten.

Bolag
Billeruds försäljning av Bergvik Skog till AMF belyser den attraktionskraft skog har för institutionella investerare. De flesta lågavkastande realtillgångar handlas till premie på börsen, men inte skogstillgångar. Eventuellt för att investerare är mer kunniga kring fastigheter och antar att fastigheter är en mer likvid tillgång. Mycket tyder på att även skog är en likvid tillgång. Vi ser många fördelar med skog vs fastigheter.

Lägre investeringsbehov är ett av de tyngsta. Skogen växer dessutom och de flesta skogsägare ökar virkesförråden organiskt över tid trots utökad avverkning. Så fungerar inte en hyresfastighet som istället måste få renoverade fasader och tak, nya stammar osv. Dessutom är t.ex. bostadsfastigheter en överägd realtillgång jämfört med skogsfastigheter. Vidare är vår uppfattning att efterfrågan på skogsråvara kommer öka strukturellt kommande 5 till 10 åren i omställningen till förnyelsebara material.

Bergvik såldes till ett bolagsvärde om 12,2 mdr. Detta implicerar ca 41,500kr per produktiv hektar eller ca 38,500kr per hektar ink det som är icke produktivt. Dessutom får Billerud ensamrätt på köp av virke under 15 år plus en köpoption som om något drar ner prislappen jämfört med om man gjort en ren finansiell transaktion. Holmen äger ca 1,3mn hektar varav drygt 1mn är produktiv. Sett till Bergvik värderingen motsvarar detta ca 45 mdr kronor och ska jämföras med Holmens börsvärde om 33 mdr. I närmast obelånade Holmen finns dessutom vattenkraft, Iggesund, sågverk och paper som ger bra vinster.

Ambea har varit en besvikelse under första halvåret 2019 med ett 20% tapp. Aktien har pressats av en svag utveckling i det nyligen köpta Aleris Cares verksamhet i Norge under första kvartalet, en nyemmision samt en svag utveckling för främsta konkurrenten Attendo som haft stora operationella problem i Finland. Vi har träffat ledningen flera gånger under kvartalet och vår bild är att de åtgårder man vidtagit i norska verksamheten gradvis kommer bidra till vinsttillväxt, samtidigt som den traditionella verksamheten inom Ambea går bra.

Främsta anledning till vår positiva syn på aktien är bolagets position med egna boenden inom LSS och äldreomsorg – en stabil affär med goda tillväxtutsikter inom främst äldreomsorg under kommande 5-10 år. Stigande efterfrågan bör öka andelen privata leverantörer, bland vilka Ambea är marknadsledande. Därutöver kan bolaget återuppta förvärvsaktiviteterna och entreprenadverksamheten man bedriver i Sverige bör växa efter tförändringar i flera kommuner. Aktien värderas på ca P/E 10x 2020, vilket vi ser som attraktivt, givet goda tillväxtutsikter i en verksamhet som är korrelerad med konjunkturcykeln.

ALCUR
ALCUR föll 0,4% under juni och har stigit 2,8% under 2019. Långa positioner i AstraZeneca, Holmen, Lindab, Elekta, ÅF bidrog positivt. Negativ position i OMX termin, H&M, XXL, Cramo, Nibe och Gränges påverkade avkastningen negativt. Även om fonden höll ett lågt positivt netto under månaden hade vi inte positionerat oss för en sådan stark börs i juni. Några av fondens korta positioner utvecklades mycket starkt under månaden vilket förklarar avkastningen på totalen.

ALCUR Select
SELECT steg 1,9% under juni och har därmed stigit med 30,3% under 2019 och 36% sedan start 11 maj 2018. Carnegie Small Cap index (CSX) är upp 17% sedan fondens start. Fondens bästa innehav i juni var Precio Fishbone, Holmen, Lindab, Formpipe samt Pricer. Negativt bidrag kom främst från XXL, Cramo, Proact, Vitex och Gränges.

Vi uppskattar en nära dialog med alla våra kunder och vill träffa alla kunder innan de investerar. Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas för att diskutera fondernas exponering, risker och marknadssyn.