Marknad
Efter mycket svaga börser första halvåret kom så en kraftig rekyl i globala aktieindex under juli. MSCI World steg +7%, SP500 9% och OMXN120 8% från de översålda nivåerna vi såg i slutet av juni. Drivkrafterna debatteras som vanligt men vi kan konstatera att trots sämre BNP-tillväxt och inflationsdata (9,1%, högsta sedan 1981) i USA så vände amerikanska långräntor ner rejält vilket drev på stark utveckling för räntekänsliga aktier som fastigheter och tillväxtbolag. Just sektorer som varit draglok i nedgången.

Vid Feds möte den 27e juli annonserade som väntat ytterligare 0,75% höjning av räntan men det intressanta var marknadens duvaktiga (mindre åtstramning) tolkning av Fedchefen Powells budskap. Marknaden prisar nu in ytterligare 1% höjning i år, men sedan sänkningar av räntan redan 2023. Marknade börjar alltså redan spekulera i att höjningscykeln närmar sig slutet. Efter Powells tal har dock andra Fed ledamöter förtydligat att inflationen fortfarande är mycket bekymmersam och skall bekämpas till varje pris. Tesen stöds inte minst via den fortsatt starka jobbdatan i USA. Noterbart var också att ECB höjde räntan i juli för första gången på 11 år.

Ett viktigt tema i Europa framöver är naturligtvis den energikris vi står inför givet utbudsproblematiken av naturgas. Energipriser som helhet steg 41%! i juni. Ett konkret akut problem är de skyhöga gödselpriser som får förödande effekter på spannmålsproduktionen (och matpriser). I juni steg matpriser med 13% vilket är den högsta siffran sedan 1975. Den kortsiktiga problematiken är uppenbar men tyvärr kommer nog energikris vara ett tema många år framöver.

Q2 rapportperioden gav inga tydliga tecken på inbromsning även om många bolag naturligtvis belyser problem med leveranskedjor osv. På europeisk nivå noteras dock att antal bolag som missade marknadens vinstestimat med mer än 5% var den högsta på 6 år. Ur ett historiskt perspektiv har vi alltid sett kraftiga nedrevideringar av bolagens vinster innan en botten är nådd i den typ av börs vi har nu. Mötena med bolagen kommande månader blir helt klart mycket intressanta.

Bolag
MTG och SF är två mindre innehav där båda aktierna gick stark under månaden. Båda bolagen mötte i Q2 tuffa jämförelsetal från corona som gav deras verksamhet extra skjuts men också förändring från det Apple kallade IFDA som försämrade möjligheten för bolagen till riktad marknadsföring snart är i jämförelsetalen. För Stillfront var den organiska tillväxten 1% och för MTG minus 7% under det andra kvartalet. Vi räknar med att detta gradvis kommer förbättras med lättare jämförelsetal och bolagen bör ha möjlighet till starkare kommande 12 månader. Värderingen är på historiska bottennivåer i sektorn. Bolagen är relativt lika med en stor skillnad som är balansräkningen. MTG har en stor nettokassa samtidigt som Stillfront har en skuldsättning som ger begränsade möjligheter till förvärv. För MTG handlar det om att bolaget kan hitta värdeskapande förvärv, vilket ger en optionalitet. För Stillfront ger den relativt höga skuldsättningen hävstång, vilket ökar risken både på upp och nedsidan.

Vi uppskattar att köpa bra kvalitetsbolag med tillfälliga problem eftersom det ofta ger en rabatt. Ett sådant bolag är finska Kone med dess stabila eftermarknadsaffär och mycket fina avkastning på kapitalet. Just nu har bolaget det tufft med stor exponering mot Kina och dess nedstängningar och dessutom problem med högre råmaterialpriser som tar lite tid att kompensera. Vi tror dock att nästa år ser betydligt bättre ut för Kones del; stålpriserna är på väg ned igen och Kina kan inte hålla stängt för evigt.

ALCUR
Fonden steg med 1,17% under juli och har avkastat +5,41% sedan årsskiftet. Under de senaste 3 åren har fonden gått +38,5% med 3,9% standardavvikelse vilket ger en sharpe på 3,0. I slutet av juni hade flera av våra korta positioner fallit kraftigt och vi valde då att köpa tillbaka en del av de positionerna vilket höjde nettot en aning, från dryga 10% till ca 20%. I början av augusti har vi tagit ner nettot en aning igen.
Under juli utvecklades lång och kortboken relativt lika. Bäst bidrag kom från Trelleborg, Securitas, Addnode, Stillfront och Bewi. Indexderivat och kortboken bidrog negativt.

ALCUR Select
Select steg med +8,4% i juli och står på -12,0% sedan årsskiftet. Fonden är därmed precis före sin målsättning att vid större korrektioner tappa halva nedgången på CSX. Under juli var BEWI och Addnode bästa bidragsgivare medan Essity och indexterminer gav störst negativt bidrag.

Fonden har ökat sin exponering sista halvåret i Micro Systemation som levererade en stark q2 med organisk tillväxt om 26%. Bolaget är världsledande inom mobil forensik och detta område har bra tillväxtförutsättningar framåt. Bolaget har sedan en tid tillbaka nya ägare och styrelse vilket vi tycker tar ned risken i bolaget. På estimat handlar MSAB drygt 12x EBIT vilket får betraktas som lågt givet den stora andelen återkommande intäkter, lågt konjunkturberoende och låg churn.

Kingspan har i och med förvärvet av Svolders aktier blivit största ägare i NWG. Kingspan är en industriell ägare och de har under 2022 förvärvat Ondura som är verksamma inom samma område som NWG. En rimlig bedömning utifrån Svolders substansrapportering pekar på att man fått i storleksordningen 185kr för aktierna. NWG är enligt vår bedömning lågt värderat givet sitt finansiella trackrecord o starka marknadspositioner. Vi flaggade upp över 5% precis i anslutning till ovan affär och ser större värden i bolaget än vad som reflekteras i dagens börskurs.

ALCUR Grow
Avkastningen under juli blev +7,6% för andelsklass A och +7,5% för andelsklass B. På helåret ligger avkastningen på -17,0% (A) respektive -17,4% (B). Bewi, Arise och MTG var de främsta positiva bidragsgivarna under månaden medan Exsitec, Bonesupport och Efecte tyngde avkastningen mest.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor.

Teamet på ALCUR