Marknad
Världsindex MSCI steg med 4% under april. OMX var upp 2%. De mindre bolagen utvecklades lite starkare. Vinnarsektorer var tjänster och hälsovård.

I skrivande stund har ca 65% av bolagen i Norden rapporterat första kvartalet. Medianen har rapporterat försäljning ner 1% y/y men EBIT upp 20% y/y (det var upp 14% i fjärde kvartalet), vilket innebär omsättning i linje med förväntningar men bättre lönsamhet. Vi har sett uppjusteringar av vinstprognoser för 2021e om ca 2-3% efter rapporterna. Snittprognosen på vinstförväntningar för 2021 är upp 25% följt av upp 11% 2022.

Globalt har uppmärksamhet riktats mot den amerikanske finansministern Yellens initiativ till en global minimiskatt för företag. President Biden har lanserat ännu ett räddningspaket, denna gång på 1800 md USD. Vi ser nu allt fler tecken på högre inflation. Coca-Cola, Kimberly-Clark och Procter & Gamble är några exempel på globala bolag som aviserar kommande prishöjningar i sina senaste rapporter. Vi vet ju också att råvaror stigit kraftigt senaste året. Timmerpriset är upp 270%, Olja 210% eller majs 85% på 12 månader. Ett annat sätt att se på det är att antalet benämningar av ordet inflation trefaldigades i kvartalsrapporterna jämfört med för ett år sedan, enligt en studie av Bank of America. Blickar vi framåt väntar sig många att Fed börjar tala om en mindre expansiv penningpolitik framöver.

Tecken finns att börsnivåerna är aningen ansträngda. T.ex. noterades hela 18 dagar i april där 95% av aktier på S&P handlade över sitt 200 dagars medelvärde, vilket är rekord. CTA strategier (datadrivna) har mycket höga allokeringar i aktier samtidigt som aktielånestatistik visar att lånen är på den lägsta nivån sedan år 2000 (1,5% av marknadsvärdet). Vi kan alltså – som många andra – konstatera att riskviljan är hög. Fortsatt är alternativen till aktier få, inte minst mot bakgrund av tecken på stigande inflation. Vårat fokus är som alltid att leta avkastning och ta risk på bolagsnivå.

Bolag
Addnode rapporterade ett starkt Q1 givet den extraordinärt svåra jämförelsen med Q1 2020. Bolaget handlas till stor rabatt mot andra förvärvsdrivna bolag trots väldigt lång historik med stark vinsttillväxt. Addnodes justerade EBITA ökade med 17% coronaåret 2020 trots negativ påverkan i deras cykliska segment. Historiskt har EBITA vuxit över 15% trots att man delat ut en väldigt stor del av EPS vilket särskiljer dem från andra förvärvande bolag. Ca 70% av intäkterna är återkommande vilket ger en bra stabilitet i intjäningen.

Affärsområde Process Management (Ca 40% av EBITA) erbjuder mjukvaror och tjänster för offentlig sektor och har visat sig vara ocykliskt över tid och precis som

liknande bolag som Sikri och Formpipe förtjänar denna del en hög multipel, enligt vår syn. Addnode värderas på ca 19x EBITDA 2021e konsensus. EBITDA ligger ofta nära bolagets kassaflöde pga lågt investeringsbehov och positivt rörelsekapital.

SBB är ett bolag med exponering mot samhällsfastigheter och bostäder, vilket är två segment som vi fortsatt är positiva till. Under 2020 var bolaget i stort opåverkat av Coronapandemin med kraftigt stigande fastighetsvärden och hyror som inkasserades som vanligt. Vi tycker värderingen är rimligt och att vinsttillväxten fortsatt kommer driva vår avkastning.

Vi tycker att Loomis är ett underskattat bolag som är lågt värderat trots en stark historik. Som alla känner till har kontantvolymerna varit fallande i Sverige under lång tid, men de växer utomlands och borde kunna fortsätta göra så under många års tid, särskilt i Loomis adresserbara marknad, som drivs på av ökad outsourcing från bankerna. Dessutom har Loomis bevisat att de kan växa vinsten i en marknad den dag volymerna börjar falla; i Sverige har kontantvolymerna fallit i 14 år men vinsten har varit stabil på samma nivå tack vare prishöjningar och operationella effektiviseringar. Vi äger aktien och tror att vi kommer få bra vinsttillväxt till en låg värdering.

ALCUR
Andelsvärdet ökade 1,69% i april och är upp 17,4% under de senaste 12 månaderna. Störst bidrag i april kom från RugVista där vi var ankarinvesterare i IPOn i mars. Övriga bra bidrag kom från Ambea, Thunderful, Catella, Åf, SBB och Sandvik. På negativa sidan fanns ISS, Kindred, Fjordkraft samt några korta positioner inklusive indexterminer. Långboken steg 4,6% i april medan kortboken steg 1,6%. Fondens netto (långa minus korta positioner) ligger alltjämt strax över 10%. Fokus for ALCUR är som vanligt att leta så god riskjusterad avkastning som möjligt till låg marknadsrisk.

ALCUR Select
Fonden steg med 5,4% senaste månaden och är upp 9,0% sedan årsskiftet. Under april var de bästa bidragsgivarna AddNode, Nwg, Catella, Ambea, Getinge, MSAB och Formpipe. Negativt bidrag kom främst från långa positioner i Proact, Pexip, Fjordkraft och Lindab.

I och med aprils slut fyller Select 3 år, en period som innehållit minst sagt olika marknadsklimat. Från det 40%-iga tappet i index under februari-mars 2020 till den rekordsnabba återhämtningen därefter. Select har avkastat 195% sedan start med en standardavvikelse på 12% – motsvarande siffror för Carnegie Small Cap index är 90% och 19%. Fondens strategi ligger fast. Vi passar på att tack alla kunder för förtroendet!

ALCUR Grow
Grow steg med 8,8% under april och har hittills gett en avkastning om 22,8% (A-klassen) sedan starten i början av året. Bästa bidragsgivare under månaden var Rugvista, Catella, Paxman, och Exsitec. Idun, Kindred, Mercell och ISS var största negativa bidragsgivare.

I ett separat brev, som du hittar på vår hemsida, berättar vi mer om ALCUR Grows utveckling i april.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller om du vill boka ett möte med oss.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas