ALCUR Grow steg med 1,0% (A-klass) respektive 0,9% (B-klass) under maj. Bonesupport, BEWI och Medcap var de största positiva bidragsgivarna under månaden medan Arise, Seafire och Rugvista tyngde avkastningen mest.

Bonesupport – viktig milstolpe under månaden

Bonesupports produktfamilj heter Cerament – ett bengraftsubstitut som injiceras i benet vid skelettskador – och sedan omvandlas till patientens eget ben. Bolaget har vuxit starkt under många år (CAGR 30% 2018-21) och är relativt nära punkten då bolaget ska börja gå med vinst enligt vår bedömning. Grafen nedan beskriver nuvarande konsensusprognoser som pekar på fortsatt stigande marginaler i takt med ökande försäljning, vilket också är i linje med den historiska trenden.

Cerament säljs i tre olika varianter där två innehåller antibiotika. Produkterna med antibiotika heter Cerament G respektive V. Hittills har bolaget endast haft möjlighet att sälja produkterna (G & V) med antibiotika i Europa, men under maj fick bolaget alltså ett genombrott i USA då Cerament G godkändes för behandling vid beninfektion. Beskedet kommenterades av VD Emil Billbäck som ”den viktigaste milstolpen i bolagets kommersiella historia”. Aktien steg 49% på dagen beskedet annonserades och öppnar upp för fortsatt stabil långsiktig tillväxt. Bolaget växer redan starkt i USA.

I Europa var 86% av försäljningen i Q1 2022 produkter med antibiotika. Vi tror att det finns goda förutsättningar för den amerikanska verksamheten att fortsatt ha stark tillväxt. Detta drivs av ökad andel produkter med antibiotika. Produkterna skiljer sig avsevärt i pris och vår bedömning är att prispremien ligger på över 100%.

Vi ser tre tydliga drivkrafter för att Cerament G kommer att växa starkt i USA:

1. Bättre för patienten. Produkten med antibiotika har goda resultat då återkommande infektionsproblem med Cerament G efter fyra år var 5.5% enligt studien, vilket ska jämföras med nuvarande behandlingsstandard på 13.3%.
2. Mer lönsamt för sjukhusen. Läkarna kommer att ha ett ekonomisk incitamentet att använda produkten med antibiotika då ett stöd för ökat användande av produkten har annonserats.
3. Incitament för säljarna. Givet att produkten med antibiotika kostar betydligt mer så finns starka incitament för säljarna att marknadsföra produkten då deras provision i procent bör vara densamma på båda produkterna.

Bolagets finansiella mål är att växa med 40% per år, vilket med en stor andel fasta kostnader ger potential till mycket stark vinsttillväxt under de kommande åren. Bonesupport är ett exempel på ett bolag i ALCUR Grow med stark organiskt tillväxt och hög operationell hävstång.

Svagt kvartal för Rugvista

Rapportperiodens besvikelse var Rugvista som hade ett svagt kvartal. Svagare efterfrågan mot ett mycket tufft jämförelsekvartal kombinerat med högre marknadsföringskostnader. Grafen nedan visar tydligt hur exceptionellt Q1 2021 var och att den längre trenden fortsatt är stabilt positiv vad gäller tillväxttakt. Med det sagt tror vi bolaget på kort sikt kommer att ha fortsatt motvind. Detta givet den tuffa makromiljön för konsumenter med sjunkande reallöner och även en viss förändring av konsumtion från varor till tjänster i takt med att samhällen öppnar efter Coronanedstängningen.

Vi ser fortsatt att Rugvista har goda möjligheter till bra vinstmarginaler på längre sikt, vilket bolaget historiskt bevisat. Vi tror också fortsatt på strukturell tillväxt i takt med att e-handeln tar andelar. I dagsläget värderas bolaget till EV/EBIT 12x 2022E på konsensusprognoser (FactSet), vilket är relativt i linje med traditionella detaljhandelsföretag.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 86% av portföljen i de två första kategorierna och 14% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 7 juni 2022.