I september sjönk Grow A 5,91% och Grow B med 5,98%. Starkaste bidragsgivarna var Mintra, KMC Properties och NWG.

Thunderful, Alm Brand och Ambea tyngde avkastningen mest. Carnegie Småbolagsindex (CSRX) var ned med 3,8% i september.

Hittills under året är CSRX ned 5,2% och Alcur Grow A är ned 7,7%. Sedan start I januari-2021 är Alcur Grow A upp 2,8% och Alcur Grow B 0,6%, vilket kan jämföras med CSRX är ned 10,2%.

September var ytterligare en svag månad för småbolag och likviditeten har varit svag. Ett exempel på den lägre aktiviteten visas nedan med statistik från Avanza över antalet affärer deras kunder gör. Det har fallit kraftigt från toppen. Detta trots att antalet kunder hela tiden stadigt ökat.

Även om flöden och riskvilja har stor påverkan på aktiekurserna på kortare sikt bör detta över tid inte ha någon varaktig effekt. Om en investering blir bra eller dålig för oss över tid kommer bara avgöras hur bolaget presterar i framtiden. Som långsiktiga investerare är det kring bolagets underliggande utvecklig vi försöker fokusera vårt arbete.

Intressant att notera var att fonden i en svag marknad sålde aktier i NWG och Mintra på premier mot den aktuella börskursen. Det visar att industriella köpare finner värde på dagens börskurser i de bolagen. Troligen gäller det andra bolag också. Givet att många bolag handlas på historiskt låga värderingar är det troligt med ökad aktivitet kring utköp kommande året.

Generellt har det varit en nyhetsfattig månad, men många företagsledningar har presenterat bolagen på olika konferenser. Bilden man ger är att konjunkturen går in i en lugnare fas. Konsumentrelaterade bolag ser redan en kraftig försvagning vilket också är känt för aktiemarknaden. Enligt en nyligen publicerad analys från SEB bedöms Dometics volymer 2023 landa 20% under 2018 års nivåer. Dometic väntas 2023 ha bottenvinster men värderas på denna vinst historiskt lågt. Vi har det senaste halvåret köpt aktier i Dometic.

För de två största innehaven i fonden, Securitas och Ambea, bör en lugnare konjunktur inte vara negativt. Securitas bör som vi tidigare skrivit ha starkare kassaflöde i och med en lugnare organiskt tillväxt, då man bundit betydande summor i rörelsekapitalet det senaste året. För marginalerna kan en något lugnare arbetsmarknad balansera en svagare efterfrågan. I ett bredare perspektiv leder ökade utmaningar i samhället till högre efterfrågan i säkerhetsbranschen i stort.

Ambeas verksamhet är inte beroende av generella konjunkturutvecklingen. Den höga inflationen med stigande material- och lönekostnader har påverkat bolaget negativt. Prisökningstakten bör avstanna när konjunkturen bromsar in. Bolaget har ofta indexerade ersättningar i avtal, men i många fall kompenseras bolaget med eftersläpning. Det sagt hade bolaget stigande vinster 2022 vilket också förväntas för 2023 samt efterföljande år. Även om Ambea haft motvind kanske det är dags för aktiemarknaden skriva av bolaget som en ”inflationsförlorare”.

När Ambeas VD nyligen intervjuades av Dagens Industri framhöll han rörelsemarginalen som sin favorit vad det gäller finansiella nyckeltal. Han lyfte då fram marginalförbättringar inom äldreomsorg, den norska samt den danska verksamheten. Vi ser alla dessa drivkrafter som rimliga men varken i vårt scenario eller i konsensusprognoserna är deras ambitioner fullt ut reflekterade. På 2024 års konsensusprognoser värderas aktien nu till ca 20% FCF-yield, vilket enligt vår vy framstår som attraktivt. Nyttjar bolaget sitt återköpsmandat kommer man kunna köpa tillbaka betydande antal aktier det kommande året om marknadens prognoser för bolaget realiseras. Givet att man gjorde återköp under 2022 bedömer vi det vara ett troligt utfall 2023.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 74% av portföljen i de två första kategorierna och 26% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 2 oktober 2023.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.