Vi träffar ALCUR FONDERs förvaltare och pratar om börsåret 2018.
2018 var tufft för hedgefonder. Globala hedgefondindex var ner 5% och många fonder föll kraftigt, främst under fjärde kvartalet 2018. Handelskrig och Brexit skapade oro som pressade aktiemarknaderna. Förväntningarna på global ekonomisk tillväxt föll samtidigt som räntehöjningar annonserades från flera centralbanker. Sammantaget skapades en oro för vinsttillväxten i många bolag och börserna föll kraftigt under oktober och december. Fallet i USA den 24 december var det största någonsin. I en osäker investeringsmiljö ökar behovet av fonder som inte följer marknadens utveckling, d.v.s hedgefonder som inte följer index.

Mot den bakgrunden undrar vi hur 2018 såg ut för kunder som investerat i specialfonderna hos ALCUR FONDER?

-Fonden ALCUR har lägre risknivå, men ökade med 3,8% 2018. Året påminde om 2011, eftersom man tydligt såg hur marknadsexponeringen ser ut i olika fonder, säger Niclas Röken.

-ALCUR SELECT har positiv nettoexponering mot aktiemarknaden, men vi blankar aktier som vi uppfattar som felvärderade. Det innebär att ALCUR SELECT över tid gynnas av att marknaden stiger, men fonden kan påverkas negativt av att marknaden faller. Fondens exponering mot marknadsrisk påverkar avkastningen i kombination med aktievalet, berättar Wilhelm Gruvberg
-I ALCUR agerar vi med lägre nettoexponering mot aktiemarknaden och har en mer värdebevarande strategi. I ALCUR blir aktievalet den primära risken och marknadsriktningen sekundär, förklarar Johan Klevby som är ansvarig för förvaltningen av ALCUR.

Men vad innebär det i praktiken. Kan ni förklara i siffror vad det här med marknadsexponering och netto betyder för en kund?

-Sedan vi startade ALCUR SELECT i maj 2018 har den stigit 17%. Den avkastningen har skapats med 10% standardavvikelse och största värdefallet är 9%. Fondens volatilitet (mått på risk) har så här långt varit lägre än börsens. Fonden har mellan 50 till 100% exponering mot aktiemarknaden, men samtidigt ett brutto på över 100% eftersom fonden blankar, berättar Wilhelm Gruvberg.
-ALCUR som har lägre risk har ett netto på -10 till +20% och sedan start har nettot i snitt varit 7% och standardavvikelsen ca 2,5%. ALCUR har alltså haft en risk som varit ca 20% av börsens. Det betyder alltså att fondens avkastning i huvudsak påverkas av aktievalet.

Hur kan det komma sig att er avkastning skiljer sig från aktiemarknadens avkastning och index?

-Våra fonder är specialfonder (AIFer) som inte följer något index. I fonder som följer index måste alla bolag ingå oavsett om bolagen är bra eller dåliga. Våra fonder fungerar inte så. Vi köper bara aktier i bolag vi ser uppsida i och säljer (blankar) aktier i bolag som vi tycker är för högt värderade. Vår investeringsprocess och våra metoder har vi jobbat med och utvecklat sedan 2007, säger Niclas Röken.
-Men, viktigast av allt är att vi har prövat vår riskhantering i stora kriser, som finanskrisen 2008 och Europakrisen 2011. Under de här perioderna har vi i ALCUR bevarat värde för våra kunder och gett kunderna avkastning på sina pengar. Vårt sätt att se på risk och avkastning är den centrala delen av vår kultur och kärnan i vår förvaltning säger Johan Klevby. Vi jobbar fokuserat, disciplinerat och långsiktigt för att prestera en bra avkastning med sunt risktagande.

Skillnaden mellan ALCURs fonder i risk och avkastning är ganska stor, hur ser ni på det?

-Det är själva tanken med fonderna. Våra fonder ALCUR och ALCUR SELECT ska representera två ytterligheter på riskskalan och agera tydligt inom sina definierade riskmandat. Det ger investerare möjligheter att välja vilken risknivå de önskar. Investerare som tycker risken är för hög i ALCUR SELECT eller för låg i ALCUR köper andelar i båda och får på så sätt en risknivå i mellansegmentet. De kunder som delat investeringen mellan fonderna har fått en avkastning över 10% sedan 11 maj 2018 med 6% stdv och största värdefall på 5%. Det är mycket konkurrenskraftigt, berättar Wilhelm Gruvberg och pekar på graferna.

Vad gör ni 2019 och hur investerar ni era egna pengar?

-Vi är mycket glada över att Mikael Holm valt att komma till ALCUR FONDER, säger Niclas. Mikael är topprankad analytiker. Han kommer gradvis in i förvaltningen och ökar bredd och djup i analysen. ALCUR FONDER är nära sina kunder och präglas av en unik kultur. Vi kommer fortsätta förvalta enligt vår modell och ta fram nya fonder, när vi ser behov uppstå. För tillfället skissar vi på en hållbarhetsfond med tydligt syfte och transparent process. Vi i personalen investerar i våra egna produkter. Kunder, ägare och personal ska, så långt det är möjligt, ha samma intressen; Bra avkastning med sunt risktagande.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i ALCUR FONDERs AIFer kan både minska och öka i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka ditt insatta kapital.

Materialet är producerat av TigerEntertainment&MediaAdvisors – ALCUR FONDER AB – www.alcur.se
All rights reservedⒸ