Vi intervjuar förvaltarna på ALCUR FONDER och pratar om sunt risktagande och avkastningen under inledningen av 2019. Vi träffas på ALCUR FONDERs kontor. Runt bordet sitter Mikael Holm, Johan Klevby, Wilhelm Gruvberg och Niclas Röken.

ALCUR har stigit 2,4 % och ALCUR SELECT är upp över 27% sedan årsskiftet, vad är förklaringen till det?

-Fondernas risknivå och målavkastning skiljer sig åt. ALCUR SELECT är vad vi kallar vår ”Get rich fond” och ALCUR är vår ”Stay rich fond”. Det innebär att riskerna är mycket högre i ALCUR SELECT än i ALCUR. Kort är förklaringen till den fina avkastningen att fondernas kärninnehav utvecklats mycket bra i början av året. Addnode, Lindab och Skanska har gått starkt. Samtidigt har ALCUR SELECT gynnats av sin positiva exponering mot marknaden, d.v.s. de har gynnats av att marknaden stigit. Nettot i ALCUR har varit mellan 0% och 10% sedan början av året.

Under mars skrev ni att ni sänkte nettoexponeringen i båda fonderna, varför och vad fick det för effekt?

-Vi måste komma ihåg att mycket hänt sedan december. Om vi backar tiden 100 dagar så var gängse bilden då av global konjunktur och aktier något helt annat än idag. Då sa konsensus ”håll max kassa” ”konjunkturen mattas av” ”vinstestimaten ska ner” ”aktier ska ner mer”. Sedan dess har det köpts mycket aktier, bl.a. i spåren av att centralbanker ändrat sin syn på räntan och efter att bolag generellt rapporterat ganska bra siffror och stabila utsikter. Börserna är upp kring 20% på fyra månader. Det en mycket stark öppning på året.

Så ni är negativa till aktier nu?

– Nej inte alls. Det är viktigt att komma ihåg att vi fokuserar på enskild aktier och marknadsriktningen är viktig men sekundär för oss. Det vi vi vill säga är att vi uppfattar att närmsta tiden är ”risk reward” att äga aktier generellt något sämre, än för några månader sedan. Riskexponeringarna har ökat bland investerare när aktier har köpts. Vi har minskat våra netton något för att vi ser en risk att aktiemarknaden i alla fall inte stiger lika mycket närmsta månaderna. 

Vad är er förklaring till att marknaden vände så snabbt vid årsskiftet?

-Det vi sett vid flera tillfällen åren efter finanskrisen är att så fort marknaderna faller mer än 10 % och konjunkturutsikterna sänks så kommer centralbankerna till räddning med löften om QE och ny räntebana. För investerare blir då aktier ett mindre dåligt alternativ, eftersom avkastningen på alla andra tillgångar sänks. Strateger talar då om TINA – There Is No Alternative, d.v.s. det finns inget annat alternativ än att köpa aktier om man vill ha avkastning.

Hur väljer ni aktier och risknivå?

-Vi eftersträvar hela tiden ett sunt risktagande. Bolag med bra ”risk reward” är för oss bl.a. bolag med positiv revideringstrend d.v.s. stigande vinstförväntningar – bolag med strukturell tillväxt d.v.s. efterfrågan på bolagets produkterpåverkas mindre av generell konjunktur – bolag vars värdering kan motiveras av de tillgångar som bolaget äger även om avkastningen på tillgångarna periodvis är låg t.ex. skogsbolag som Holmen – eller – bolag som har en tydlig förvärvsstrategi med stark ledning. Vi vill samtidigt se värderingsstöd och att avkastningen vi förväntar oss står i relation till såväl den uppfattade bolags- som aktierisken.

Nu pratar ni mycket om risk reward igen, både för marknaden och enskild bolag. Vad betyder det?

-Vi vill generera en hög riskjusterad avkastning. 4% avkastning kan vara bra om den genererats till låg risk.

När vi pratar om ”risk reward” är det en subjektiv översättning av vår övertygelse av vår analys om en akties utveckling eller marknadens riktning i relation till den uppfattade risken. Vi baserar det på vår egen analys av bolaget eller marknaden.

Det mått som ofta används för risk är standardavvikelse som blir ett spridningsmått för investeringens avkastning. Det är inget optimalt mått för risk, men det är det mått som används. Sharpkvoten är ett mått på riskjusterad avkastning. En Sharpkvot över 1 är bra, eftersom investeraren då sägs få en rimlig kompensation för den risk man tar. Sharpkvoten är fondens överavkastning (avkastningen minus riskfria räntan) delat på standardavvikelsen.

-Generellt talar utvärderare för lite om riskjusterad avkastning. Det är ofta populärt att hitta ”årets vinnare” och när man pratar om bäst presterande fond beaktas oftast inte volatiliteten i avkastningen eller hur avkastningen skapats. Skälet kan vara att det blir en mer komplicerad analys. För oss är det viktigt att poängtera att vi positionerar våra fonder utifrån en viss volatilitet, mätt som standardavvikelse. Inom det definierade volatilitetsspannet ska våra fonder prestera en bra avkastning.

Finns det andra sätt att se på risk?

-Det finns likheter mellan att investera i fonder och att investera i aktier. När man utvärderar fonder är det relevant att analysera hur avkastningen skapats. Vilken typ av aktier eller räntepapper finns i portföljerna och hur viktas innehaven? Fondinnehaven presenteras i halvårs- och årsrapporter och ger en vägledning. Som kund är det viktigt att veta vem förvaltaren är och vad gör den personen med sina egna pengar.

– När vi analyserar riskerna i de aktier vi köper för fondernas räkning tittar vi på flera parametrar. Utöver rena värderingsanalysen bedömer vi bl.a. bolagets konjunkturkänslighet, ledningens historik, ägarstrukturen, balansräkning och bolagets investeringsbehov och om ledningen köper aktier i bolaget, m.m. För oss är det en riskminskande åtgärd att kunna bolagen och följa deras utveckling noga, men den kunskapen går inte att kvantifiera i ett mått som standardavvikelse.

Varför spelar det roll för en fondinvesterare?

-Det är viktigt att investerarens riskförväntningar stämmer med fondens verkliga risk/avkastnings positionering. Om man ser på våra fonder ALCUR och ALCUR SELECT är aktiepositionerna olika viktade i fonderna. Ett innehav som väger 3% i ALCUR kan t.ex. väga 10% i ALCUR SELECT. Anledningen är att vi vill att ALCUR SELECT har högre risknivå än ALCUR. Därmed ska investerare över tid, förvänta sig en högre avkastning i ALCUR SELECT, men också vara bredd på större värdetapp. Vi säger att ALCUR är en ”Stay rich” fond och ALCUR SELECT är en ”Get rich” fond.

Nu har vi pratat om hur ni ser på risk. Berätta hur ni tjänat och kommer tjäna pengar.

-En traditionell aktiefond har 100% netto, d.v.s. den äger aktier hela tiden. Våra fonder är specialfonder (AIFer) och har friare placeringsregler. ALCUR SELECT har normalt ett netto på mellan 70% till 110 % och ett brutto på 110% till 190%. Kortboken utgör ca 50% av fondens värde och de blankningarna ska tjäna pengar, inte bara skydda de långa positionerna. ALCUR har sedan start haft ett netto på 7% och har alltså nästan varit marknadsneutral med en mer värdebevarande strategi än ALCUR SELECT Samtidigt är bruttot, den totala aktieexponeringen (summan av långa och korta innehav) kring 70% till120%. Sedan start har ALCUR haft en årlig snittavkastning på ca 5%. Givet risknivån är det konkurrenskraftigt.

En annan fråga är om blankningar endast syftar till att sänka risken i ALCUR?

-Så kan det vara i perioder, men ser vi på 2018 framgår det att ALCUR tjänade mer än 3 gånger så mycket på kortboken som på långa aktieinnehaven. Bidragen från blankningar har kommit från vår syn på utvecklingen inom detaljhandel och svenska bostadsmarknaden samt selektiva cykliska bolag som vi under början av 2018 uppfattade som övervärderade.

Producerat av TigerEntertainment&MediaAdvisors – ALCUR FONDER AB – All rights reservedⒸ

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i ALCUR FONDERs produkter kan både minska och öka i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka ditt insatta kapital. Materialet är framtaget som information för att beskriva hur förvaltningen av fonderna fungerar och är inte ett rådgivande material. Du bör alltid kontakta din investeringsrådgivare innan du placerar dina pengar.