Vi träffar teamet på ALCUR FONDER för att prata Risk och Avkastning.

Den här gången vill vi gå igenom hur förvaltningen av ALCUR och ALCUR SELECT fungerar och hur risknivån i fonderna kontrolleras. Runt bordet sitter förvaltarna Mikael Holm, Johan Klevby, Wilhelm Gruvberg och vd Niclas Röken. När vi träffades senast berättade ni övergripande om avkastningen 2018 er historia och kulturen kring riskhantering i era fonder. Riskhantering är en del av er kultur och – Risknivån ska återspeglas i avkastningen, sa ni då. Det lät spännande och därför vill jag den här gången att vi pratar konkret kring hur fondernas avkastning skapas och hur riskerna bestäms.

Kan ni förklara hur ni väljer aktier och risknivå?
-Vi säger att vi letar efter bolag med bra ”risk reward”. Det är bl.a. bolag med positiv revideringstrend d.v.s. stigande vinstförväntningar. Ett annat kriterium i bolagsurvalet är strukturell tillväxt d.v.s. efterfrågan på bolagets produkter eller tjänster växer snabbare än BNP, drivet av förändrat kundbeteende. Ett exempel på ett sådant bolag är Storytel som säljer en prenumerationstjänst på ljudböcker. Den marknaden växer med över 30% per år, samtidigt som den fysiska bokhandeln är i strukturell nedgång och krymper. Vi tycker också om bolag vars värdering kan motiveras med de tillgångar som bolaget äger, även om avkastningen på tillgångarna periodvis är låg. Typiskt exempel på den typen av aktier kan var skogsbolag. Vi gillar bolag som har en tydlig förvärvsstrategi med stark ledning. Vi vill se värderingsstöd i våra investeringar och att avkastningen vi förväntar oss står i relation till såväl den uppfattade bolags- som aktierisken.

Vad betyder riskjusterad avkastning?
-Det mått som ofta används för risk är standardavvikelse som blir ett spridningsmått för investeringens avkastning. Man kan ha fog för att säga att det egentligen inte är risk, men det är det mått som används. Sharpkvoten är mått på riskjusterad avkastning. En Sharpkvot över 1 är bra, eftersom investeraren då sägs få en rimlig kompensation för den risk man tar. Sharpkvoten är fondens överavkastning (avkastningen minus riskfria räntan) delat på standardavvikelsen.

-Generellt får riskjusterad avkastning litet utrymme i media och bland investerare. Det är ofta populärt att hitta ”årets vinnare” och när man pratar om bäst presterande fond beaktas oftast inte volatiliteten i avkastningen. Skälet kan vara att det blir mer komplicerat. För oss är det viktigt att poängtera att vi positionerar våra fonder utifrån en viss volatilitet, mätt som standardavvikelse. Inom det definierade volatilitetsspannet ska våra fonder prestera en bra avkastning. Som man ser i grafen ovan har ALCUR sedan start en standardavvikelse på 2,5%o och en snittavkastning på ca 0,4% per månad senaste 13 åren. Det är en av de bästa riskjusterade avkastningarna i nordiska marknaden och i grafen finns både aktie och räntehedgefonder. Det är viktigt att investerare förstår att högre förväntad avkastning kräver en högre risknivå.

Finns det andra sätt att se på risk?
-Det finns likheter mellan att investera i fonder och att investera i aktier. När man utvärderar fonder är det relevant att analysera hur avkastningen skapats. Vilken typ av aktier eller räntepapper finns i portföljerna och hur viktas innehaven? Fondinnehaven presenteras i halvårs- och årsrapporter och ger en vägledning. Som kund är det viktigt att veta vem förvaltaren är, hur den personens drivkrafter ser ut och vad den personen gör med sina egna pengar.

– När vi analyserar riskerna i de aktier vi köper för fondernas räkning tittar vi på flera parametrar. Utöver rena värderingsanalysen bedömer vi bl.a. bolagets konjunkturkänslighet, ledningens historik, ägarstrukturen, balansräkning och bolagets investeringsbehov och om ledningen köper aktier i bolaget, m.m. För oss är det en riskminskande åtgärd att kunna bolagen och följa deras utveckling noga, men den kunskapen går inte att kvantifiera i ett mått som standardavvikelse.

Varför spelar det roll för en fondinvesterare?
-Det är viktigt att investerarens riskförväntningar stämmer med fondens verkliga risk/avkastnings positionering. Om man ser på våra fonder ALCUR och ALCUR SELECT är aktiepositionerna olika viktade i fonderna. Ett innehav som väger 3% i ALCUR kan t.ex. väga 7% till 10% i ALCUR SELECT. Anledningen är att ALCUR SELECT har väsentligt högre risknivå än ALCUR. Därmed ska investerare över tid, förvänta sig en högre avkastning i ALCUR SELECT, men också vara bredd på större värdetapp. Vi brukar säga att ALCUR är en ”Stay rich” fond och ALCUR SELECT är en ”Get rich” fond.

Nu har vi pratat om hur ni ser på risk. Berätta hur ni tjänat och kommer tjäna pengar.
-En traditionell aktiefond har 100% netto, d.v.s. den äger aktier hela tiden. Våra fonder är specialfonder (AIFer) och har friare placeringsregler. ALCUR SELECT har normalt ett netto på mellan 70% till 110 % och ett brutto på 110% till 190%. Kortboken utgör ca 50% av fondens värde och de blankningarna ska tjäna pengar, inte bara skydda de långa positionerna. ALCUR har sedan start haft ett netto på 7% och har alltså nästan varit marknadsneutral med en mer värdebevarande strategi än ALCUR SELECT Samtidigt är bruttot, den totala aktieexponeringen (summan av långa och korta innehav) kring 70% till120%. Sedan start har ALCUR haft en årlig snittavkastning på ca 5%. Givet risknivån är det konkurrenskraftigt.

-Våra fonder fokuserar på aktier och sedan 2007 har ALCUR tjänat pengar enligt nedan. Totalt har ALCUR tjänat mer än 660 miljoner och av den intjäningen 600 kommer från aktiepositioner.

En annan fråga är om blankningar, d.v.s. när ni säljer aktier ni inte äger, endast syftar till att sänka risken i ALCUR?

-Så kan det vara i perioder, men generellt använder vi terminer på OMX för att göra den typen av riskreduktion. Analyserar vi hur ALCUR tjänade pengar 2018 framgår det att ALCUR tjänade mer än 3 gånger så mycket på kortboken, som på långa aktieinnehaven.

Att ALCUR inte föll mer än 0,6 % under fjärde kvartalet förklaras av blankningar i aktier och sålda terminer. Bidragen från blankningar har kommit från vår syn på utvecklingen inom detaljhandel och svenska bostadsmarknaden samt selektiva cykliska bolag som vi uppfattat som övervärderade.

Nästa gång vi träffas hoppas jag att ni förklarar er syn på hållbarhetsarbete. Tack för idag!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i ALCUR FONDERs AIFer kan både minska och öka i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka ditt insatta kapital. Materialet är framtaget som information för att beskriva hur förvaltningen av fonderna fungerar och är inte ett rådgivande material. Du bör alltid kontakta din investeringsrådgivare innan du placerar dina pengar.

//Producerat av TigerEntertaiment&MediaAdvisors – ALCUR FONDER AB – All rights reservedⒸ