Vi träffar ALCUR FONDER och pratar med förvaltarna om hur bolaget jobbar med hållbarhetsfrågor, om bolagets utveckling och om fondernas avgifter och kostnader.

Hållbarhetsfrågornas betydelse växer och påverkar snart alla verksamheter i samhället. Hur ser ALCUR FONDER på hållbarhet?
-Vi beaktar hållbarhetsfrågor i vår förvaltning, men vi marknadsför inte våra fonder som hållbara. Vi som jobbar här är investerare, vi har barn och vi är naturintresserade. Vi engagerar oss naturligtvis i högsta grad sig i etiska frågeställningar och frågor som påverkar såväl vår framtida naturmiljö som vår sociala miljö. Hållbarhetsarbete är en viktig fråga för vår förvaltning.

Varför har ni valt att inte skriva på PRI (Principer för ansvarsfulla investeringar) som är FNs regelverk?
Vår uppfattning har varit och är att olika typer av externa avtal kan riskera att bli en friskrivning som gör att hållbarhetsprocessen landar utanför verksamheten, istället för att den drivs av förvaltningsorganisationen. Tillsvidare har vi valt att jobba med vår egen policy och stå för den.

Ni utesluter vapen, alkohol och tobak – varför?
-Kort kan man säga att det är en grupp av produkter som orsakar omfattande skador och kostnader för samhället, varför vi väljer att investera i andra företag istället.

-Samtidigt är frågan om t.ex. vapentillverkning komplex, eftersom länders rätt att försvara sig regleras i bl.a. FN stadgar. Hur ska länders försvar ske om staterna inte har tillgång till vapen? Hur hade andra världskriget slutat om engelsmännen inte haft vapen? Vi har valt att utesluta vapen, eftersom vapen i aggressionssyfte inte är hållbart.

-Traditionellt har alkohol och tobak setts som självklart ohållbara. Samtidigt verkar nya vetenskapliga rön peka på att socker vi vissa fall är skadligare än tobak. Trots det ser vi inte förvaltare som utesluter sockerprodukter i sina portföljer. Debatten lever och det är bra.

Jag märker att er policy är ganska löst hållen. Ni skriver ”eftersträvar” ”bör” och ”försöker”.
-Vi ser inte hållbarhet som en vetenskap, frågor och svar tenderar att ändras över tid. Ibland baserat på fakta och ibland beroende på åsiktstrender. Vi vill vara engagerade och närvara i debatten, men måste vara öppna och inte låsa fast oss i det som är populärt för dagen. Dessutom är vi en liten organisation och våra möjligheter att analysera och rapportera efter olika externa hållbarhetskriterier och krav är begränsade. Vi kan inte garantera att vi alltid gör rätt i hållbarhetsfrågor. Det viktigaste för oss är att beskriva vårt övergripande synsätt.

-Vi har i övrigt ett relativt förhållningssätt till hållbarhet och kan t.ex. blanka bolag som missköter sig eller köpa ett oljebolag som tar ett miljöansvar, utifrån sin verksamhets förutsättningar.

Varför anlitar ni inte externa hållbarhetsanalytiker?
-Generellt har vi noterat att vi i flera frågor har avvikande uppfattningar om vad som är investerbara bolag. Det handlar om att vi tycker vissa produkter eller etiska frågor bör få större utrymme. Vi vill, utifrån vår egen kunskap och våra värderingar kunna stå för våra beslut.

Varför tror ni hållbarhetsrörelsen kommer nu?
Det klart att en ökad medvetenhet kring miljöskador, utsläpp av gifter, plaster i havet osv skapar en opinion. Det är ju bra. Hållbarhetsfrågorna får starkt fäste i en yngre generation, vilket vi redan ser påverka affärsmodeller.

Hur kan ni påverka bolagen?
-Vi kan naturligtvis inte göra samma ägarmässiga avtryck som en stor institution. Däremot kan vi som oberoende förvaltare vara en tydlig, och förhoppningsvis nytänkande kraft i ett ofta politiskt laddat område.

På vilket sätt menar ni då?
-Många institutioner har kundrelationer som påverkar hur hållbarhetsarbetet kan bedrivas och vilken trovärdighet de kan skaffa sig i frågorna. Vi har inte sådana kopplingar.

-En annan aspekt gäller frågor om hur vi konsumerar. Oljekonsumtionen globalt växer ca 1,5% per år och kolkonsumtionen växer något mer. Om vi ska minska användningen av fossila bränslen krävs närmast oöverskådliga omställningar. Många menar att modern kärnkraft är ett bra och säkert alternativ. Effektiviteten i ny kärnkraft har dessutom blivit så bra i att kärnbränsle som slutförvarats kan återanvändas och driva nya kraftverk under lång tid framöver. För vindkraft krävs det normalt ca 60 kubikmeter betong i ett vindkraftsfundament, 150 ton stål i tornet och en ansenlig mängd glasfiber. Vi ser de siffrorna, men har svårt att hitta rapporter som beskriver vindkraftens miljöskuld och återbetalningstid. Vi tro på innovationskraften och människans möjligheter att hitta hållbara lösningar och vi tror att solenergi och vätgas skulle kunna utgöra en del av framtidens spännande energilösningar.

Finanssektorn ses traditionellt som, ska vi kalla det girig. Hur passar hållbarhet in i en branschen?
-Det är nog en bild som selektivt bör omvärderas. Som vi ser det har hållbarhetsfrågorna vuxit fram som en nyttig omsvängning efter decennier av kompromisslöst fokus på aktieägarvärde i termer av pengar, för att nu även väga in andra aspekter i valet av aktier. Hållbarhetsfrågor innebär att investerare måste säkerställa att aktieägarvärde skapas i affärsmodeller med solid etisk grund och beaktar av såväl miljö- som sociala frågor.

Hur tror du hållbarhetsfrågorna kommer utvecklas i framtiden?
– Konsumenter prioriterar, i den mån de har råd och kunskap, att vara kunder hos bolag som är schysta mot sin personal, inte mutar och inte förstöra miljön o.s.v. Vår tro är att företag med hållbara affärsmodeller kommer, över tid, ta marknad av bolag som inte sköter sig.

En annan fråga som är viktig att reda ut gäller avgifter. Vad betalar kunderna för förvaltningen?
-För förvaltningen av våra hedgefonder betalar kunderna dels en fast avgift till förvaltningsbolaget på 1% per år. Om fonderna överträffar sin jämförelseränta så tas även en rörlig avgift på 20% av den avkastning som överstiger jämförelsetröskeln. Det är den gängse avgiftsmodellen för hedgefonder. Utöver de avgifterna har fonderna kostnader för att kunna fungera. Det är kostnader som courtage, aktielån och spreadar, m.m., som tas direkt ur fonderna.

Vad kostar det egentligen att vara kund hos er?
-En kund som ägde ALCUR 2018 betalade 1% i fast avgift och 0,8% i rörlig avgift. Transaktionskostnader som belastar fonden och uppgick i till 0,6%. Den totala siffran för 2018 blev med det sättet att räkna 2,4 % i ALCUR.

Varför blir avgiften mer än 1%, som är fasta avgiften?
– I siffran 2,4 % lägger vi till courtage som är en kostnad som uppstår när vi handlar aktier, som belastar fonden. Courtage är inte en avgift. Eftersom våra fonder har rörlig avgift kommer den totala avgiftssiffran bli hög om fonderna utvecklas starkt och kunderna tjänar pengar, eftersom en hög rörlig avgift då debiteras. Eftersom fonderna har high watermark som rullar i evig tid, måste fonderna ta igen underavkastning innan rörlig avgift betalas.

Varför är avgifterna så höga – man kan ju köpa ETFer för bara några punkter?
En ETF replikerar t.ex. ett svenskt börsindex. Vår avkastning är inte replikerbar på det sättet. Vi tar betalt för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning inom definierade risksegment. Lyckas vi med det arbetet debiteras en rörlig avgift utöver den fasta avgiften. Många fonder som faktiskt går att replikera med ETFer tar högre fasta avgifter än vi gör. Man bör även beakta att ökade regelkrav senaste åren lett till högre kostnader för alla förvaltningsbolag, trots det har vi inte höjt våra avgifter.

Jag märker att avgiftsfrågan engagerar er?
Ja, debatten blir lätt onyanserad och man skiljer inte på avgifter till fondbolag och kostnader i fonderna. Vi har i 13 år arbetat med att leta bra risk reward i våra investeringar för att ge våra kunder en hög riskjusterad avkastning. Vår verksamhet bygger på att vi är transparenta och tydliga mot våra kunder – allt annat är långsiktigt ohållbart.

Annonsmaterial – Producerat av TigerEntertainment&MediaAdvisors – ALCUR FONDER AB – All rights reserved Ⓒ

En investering i våra fonder kan både öka och minska i värde – det är inte säkert att du får tillbaka ditt insatta kapital Du ska alltid ta del av faktabladet innan du investerar. Vi träffar helst alla våra kunder innan de investerar.