HÅLLBARHET GROW

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att göra investeringar i bolag som bidrar till uppfyllnad av FN:s globala mål (12) hållbar konsumtion och produktion. Fonden främjar sociala egenskaper genom att göra investeringar i bolag som bidrar till uppfyllnad av FN:s globala mål (3) god hälsa och välbefinnande, (5) jämställdhet samt (8) anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Fonden har som målsättning att årligen öka andelen investeringar som bidrar till de av FN:s globala mål som anges ovan.

Fonden väljer vidare bort bolag som är involverade i följande produkter och tjänster:

 • klusterbomber, personminor,
 • kemiska och biologiska vapen,
 • kärnvapen,
 • vapen och/eller krigsmateriel,
 • alkohol,
 • tobak,
 • pornografi,
 • utvinning av oljesand.

Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Vad gäller utvinning av oljesand är exkluderingströskeln 50 procent av bolagets omsättning. Vidare exkluderas bolag som kränker internationella normer, och bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där AIF-förvaltaren bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid bedöms som rimlig i det enskilda fallet.

Förvaltningsorganisationen mäter löpande hur fondens innehav svarar mot de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden ska främja. Detta görs för respektive portfölj och för respektive emittent med hjälp av data som hämtas från externa leverantörer. Förvaltningsorganisationen kan på så sätt följa upp hur fondens befintliga innehav presterar i förhållande till de indikatorer som bedöms relevanta i förhållande till främjade egenskaper. ALCUR Fonders bedömning av hur miljörelaterade och sociala egenskaper främjas baseras också på hållbarhetsindikatorer motsvarande de 18 indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som Bolaget valt att beakta. Indikatorerna omfattar områden inom utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala förhållanden och personalfrågor.

Vid förvaltningen av Fonderna integreras Hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen genom att Bolagets förvaltare utvärderar och analyserar investeringsobjekten utifrån ett brett riskperspektiv, där Hållbarhetsrisker utgör en komponent. Hållbarhetsriskerna som sådana analyseras med stöd av externa dataleverantörer. Analyserna utgår från faktiska förhållanden hos portföljbolagen vilka viktas efter materialitet för respektive sektor och region med ledning av Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Denna modell förser förvaltningsorganisationen med ett beslutsstöd som används portföljförvaltarnas analys av investeringsobjekten.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (principal adverse impacts – ”PAI”) beaktas utifrån 18 olika indikatorer omfattandes utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala förhållanden och personalfrågor. Av dessa är 14 indikatorer obligatoriska. Utöver de obligatoriska indikatorerna har ALCUR Fonder valt att särskilt beakta följande valfria indikatorer:

 • Antal dagar förlorade på grund av skador, olyckor, dödsfall eller sjukdom
 • Diskrimineringsfall
 • Investeringar i företag utan strategier för förebyggande av arbetsplatsolyckor
 • Vattenanvändning och återvinning

Fondbolaget mäter indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom ett kvantitativt PAI-verktyg som tillhandahålls av en extern leverantör. Information om hur huvudsakliga negativa konsekvenser har beaktats kommer att publiceras årligen i årsberättelse.

Inget mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

För vidare information om exkluderingar, vänligen se Fondens informationsbroschyr.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att göra investeringar i bolag som bidrar till uppfyllnad av FN:s globala mål (12) hållbar konsumtion och produktion. Fonden främjar sociala egenskaper genom att göra investeringar i bolag som bidrar till uppfyllnad av FN:s globala mål (3) god hälsa och välbefinnande, (5) jämställdhet samt (8) anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

För vidare information om exkluderingar, vänligen se Fondens informationsbroschyr.

Investeringsstrategi som används för att uppfylla de miljörelaterade och sociala egenskaper som Fonden främjar

Fonden är en specialfond och aktivt förvaltad aktiefond med norden som placeringsområde.  Den placerar i ca 30 små och medelstora bolag med tonvikt på svenska bolag. Målet är att, med vederbörlig riskspridning och aktsamhet, över tid generera en god riskjusterad avkastning. Fonden blankar inte, men kan hålla 30% kassa eller ha 30% belåning. Normalt är fonden fullinvesterad.Förvaltningsorganisationen tillämpar främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera på sätt som bidrar till följande av FN:s globala mål:

 • God hälsa och välbefinnande (3), exempelvis genom investeringar inriktade på sjukvård, förebyggande av skador och framställning av läkemedel,
 • Jämställdhet (5), exempelvis genom investeringar som bidrar till motverkande av diskriminering, våld och utnyttjande av kvinnor samt säkerställande av deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande,
 • Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt (8), exempelvis genom investeringar som bidrar med insatser för främjad produktivitet, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor samt skydd för arbetstagares rättigheter.
 • Hållbar konsumtion och produktion (12), exempelvis genom investeringar i bolag som inriktar sin verksamhet mot effektiv resursanvändning och ansvarsfull avfallshantering.

Förvaltningsorganisationen genomför därutöver exkluderingar av vissa specifika verksamheter förknippade med särskilt hög hållbarhetsrisk och negativa konsekvenser som inte står i förening med den utveckling Bolaget vill bidra till. För information om exkluderingar, vänligen se Fondens informationsbroschyr.

Policy för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

ALCUR Fonder väljer bort bolag som bryter mot, eller har otillräckliga mekanismer för övervakning och efterlevnad av, internationella normer och konventioner kopplade till sunda förvaltningsstrukturer, skatt, arbetstagarnas rättigheter, ersättning och ägarstruktur samt korruption och mutor. Här avses särskilt UN Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Övriga aspekter som kan begränsa möjligheten att skapa aktieägarvärde över tid beaktas också om relevant. Om någon av våra fonder visar sig vara investerade i ett bolag eller ett omställningsbolag som visar sig agera bristfälligt avseende ovan ska ALCUR Fonder kontakta bolaget i fråga och i första hand påverka. Ger inte detta resultat ska innehavet avyttras inom rimlig tid.

ALCUR Fonder ställer i övrigt upp följande kriterier för god styrning, i de bolag fonden investerar:

 • Styrelsen är väl sammansatt med avseende på relevant erfarenhet och kompetens och uppfyller i övrigt de krav som följer av Svensk kod för bolagsstyrning,
 • Eventuella incitamentsprogram bygger på betydande ekonomisk motprestation (risktagande) från den som deltar i incitamentsprogrammet och syftar till långsiktigt värdeskapande,
 • Det finns en transparent policy gällande kapitalallokering, där investering i den egna verksamheten är särskilt önskvärd,
 • Det finns ett tydligt strategiarbete och ansvarsfördelningen mellan styrelse och bolagsledning bör är klarlagd i denna del.

ALCUR Fonder lägger stor vikt vid ovan angivna kriterier och följer löpande upp gällande dessa, utan att portföljbolag nödvändigtvis måste uteslutas om kriterierna inte möts.

Andel av investeringar

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Förvaltningsorganisationen mäter löpande hur fondens innehav svarar mot de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden ska främja. Detta görs för respektive portfölj och för respektive emittent med hjälp av data som hämtas från externa leverantörer. Förvaltningsorganisationen kan på så sätt följa upp hur fondens befintliga innehav presterar i förhållande till de indikatorer som bedöms relevanta i förhållande till främjade egenskaper.

Fonden väljer vidare bort bolag som är involverade i följande produkter och tjänster:

 • klusterbomber, personminor,
 • kemiska och biologiska vapen,
 • kärnvapen,
 • vapen och/eller krigsmateriel,
 • alkohol,
 • tobak,
 • pornografi,
 • utvinning av oljesand.

Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Vad gäller utvinning av oljesand är exkluderingströskeln 50 procent av bolagets omsättning. Vidare exkluderas bolag som kränker internationella normer, och bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där ALCUR Fonder bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid bedöms som rimlig i det enskilda fallet.

ALCUR Fonders bedömning av hur miljörelaterade och sociala egenskaper främjas baseras också på hållbarhetsindikatorer motsvarande de 18 indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som Bolaget valt att beakta. Indikatorerna omfattar områden inom utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala förhållanden och personalfrågor. Utöver de 14 obligatoriska indikatorerna gällande huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, mäter ALCUR Fonder särskilt framsteg gällande:

 • Antal dagar förlorade på grund av skador, olyckor, dödsfall eller sjukdom
 • Diskrimineringsfall
 • Investeringar i företag utan strategier för förebyggande av arbetsplatsolyckor
 • Vattenanvändning och återvinning

Data gällande dessa indikatorer tillhandahålls av externa leverantörer, vilka utvärderas årligen.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

ALCUR Fonder har valt att operationalisera och tydliggöra främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper genom att koppla investeringsbeslutsprocessen, såvitt avser hållbarhetsrelaterade överväganden, till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta innebär att den omständigheten att ett investeringsobjekt åtagit sig att bidra till uppfyllnad av ett eller flera av de globala mål som Bolaget valt att fokusera på, vägs in som en faktor i förvaltningsorganisationens analys av objektet ifråga.

Förvaltningsorganisationen mäter löpande hur respektive Fonds innehav svarar mot de miljörelaterade och sociala egenskaper som Fonden ska främja. Detta görs för respektive portfölj och för respektive emittent med hjälp av data som hämtas från externa leverantörer. Förvaltningsorganisationen följer på detta sätt upp hur Fondens befintliga innehav presterar i förhållande till de indikatorer som bedöms relevanta i förhållande till de egenskaper som avses främjas.

Datakällor och databehandling

Information om hur Fonderna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, samt om innehavens exponering mot exkluderande verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella principer och konventioner inhämtas från dataleverantören DATIA och andra externa leverantörer.

ALCUR Fonder genomför diskussioner med dataleverantörerna för att säkerställa god datakvalitet. Särskild analys görs vid bolagsfall där det finns motstridig information. Vid tveksamma situationer kontaktas bolaget i fråga för att ha möjlighet att ge sin syn.

Begränsningar för metoder och data

Informationen om bolagens bidrag till FN:s globala mål samt om exponering mot exkluderade verksamheter är begränsad till information som görs tillgänglig från bolagen själva. Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter.

Kraven på att företag redovisar investeringar och produkters hållbarhetsnivå har ännu inte trätt i kraft. Det kan därmed saknas data för att mäta taxonomin, andel hållbara investeringar och negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Due Diligence

ALCUR Fonder har due diligence-rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond beaktas i investeringsbesluten. Förvaltningsorganisationen följer kvartalsvis upp fondens investeringar för att säkerställa att investeringarna ligger i linje med fondens investeringsstrategi.

För mer information om bolagets due diligence policy se ALCUR Fonders hållbarhetspolicy.

Strategier för engagemang

Bolaget eftersträvar att vara aktiva ägare som genom dialog med företag och samverkan med andra investerare bidrar till ett hållbart värdeskapande. En bedömning av portföljbolags och andra investeringsobjekts styrandeprocess är central i detta arbete. Som en del i denna strävan engagerar sig Bolaget i såväl informella påverkansprocesser (företrädesvis påverkansdialoger) som i formella, såsom stämmor, valberedningar etc.

Därutöver lyfter Bolaget fram hållbarhetsfrågor i Fondernas investeringar och gör det till en del av investeringsprocessen samt uppmuntrar andra att följa ett liknande arbetssätt.

Bolaget möter investerare och diskuterar hållbarhetsfrågor. Bolaget följer utvecklingen och bevakar förändringar i etablerade synsätt utifrån nya fakta. Bolaget eftersträvar att uppmana bolag som fondernas förvaltare analyserar och investerar i att redogöra för hur bolagen hanterar hållbarhetsfrågor och hur de ämnar förbättra sig inom relevanta områden. För ytterligare information, se Bolagets ägarpolicy.

Valt referensvärde

Fonden är aktivt förvaltad och index används inte för att avgöra om fonden möter de miljörelaterade och sociala egenskaper fonden främjar.