HÅLLBARHET ALCUR

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att göra investeringar i bolag som bidrar till hållbar konsumtion och produktion. Fonden främjar sociala egenskaper genom att göra investeringar i bolag som bidrar till jämställdhet samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Fonden har som målsättning att minst 50 procent av innehaven ska bidra till minst en av dessa egenskaper. 

AIF-förvaltaren beaktar löpande i all sin förvaltning hållbarhetsrisker samt investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Vissa verksamheter, som bedöms vara förknippade med särskilt höga hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser som AIF-förvaltaren inte står i förening med den utveckling AIF-förvaltaren vill bidra till, exkluderas ur fonden.   

Fonden tillämpar hållbarhet i sin investeringsprocess i form av tre huvudsakliga strategier: välja in, välja bort och påverkan. AIF-förvaltarens förvaltarteam övervakar att de miljörelaterade och sociala egenskaperna som fonden åtagit sig att främja efterlevs. Detta görs genom kontroll av att fonden exkluderar de produkter och tjänster som riskerar att motverka en hållbar utveckling. Förvaltarna följer även upp att bolagen som fonden investerar i inte bryter mot internationella normer och konventioner. Fonden tillämpar löpande uppföljning på innehavsnivå för att säkerställa att bolag med verksamhet i av fonden exkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inte återfinns i fonden. Information om varje enskilt bolag i fonden hämtas från externa dataleverantörer.

Fonden är aktivt förvaltad och index används inte för att avgöra om fonden möter de miljörelaterade och sociala egenskaper fonden främjar.

Inget mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att göra investeringar i bolag som bidrar hållbar konsumtion och produktion. Fonden främjar sociala egenskaper genom att göra investeringar i bolag som bidrar till jämställdhet samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

För vidare information om främjandeegenskaper, vänligen se investeringsstrategi nedan samt Fondens informationsbroschyr.

Investeringsstrategi som används för att uppfylla de miljörelaterade och sociala egenskaper som Fonden främjar

Fondens målsättning är att uppnå en god riskjusterad avkastning under alla marknadsförhållanden vilket innebär cirka fyra till åtta procent årligen över tid. Fonden jämför sig inte med något index utan med den riskfria räntan. Fonden är inriktad mot aktier och aktierelaterade instrument och både långa samt korta positioner utnyttjas i förvaltningen. Fondens strategi är fokuserad och bygger på förvaltarnas erfarenheter samt expertis vilket innebär att Fonden till största del agerar på den nordiska marknaden. Målsättningen är att Fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan två och fem procent.

Såvitt avser hållbarhetsarbete tillämpas tre huvudsakliga strategier:

Välja bort

Som ett första led i främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper har ALCUR Fonder (AIF-förvaltaren) valt exkludera vissa verksamheter, som bedöms vara förknippade med särskilt hög hållbarhetsrisk och negativa konsekvenser bolaget inte vill bidra till genom Fondens investeringar. Vilka verksamheter som exkluderas anges under frågan om hållbarhetsindikatorer ovan.

Välja in

Fonden väljer in bolag som bidrar till främjandet av hållbar konsumtion och produktion, jämställdhet samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Förvaltningsorganisationen bedömer bolagens bidrag utifrån information som bolagen själva lämnar om sitt hållbarhetsarbete, och med hjälp av information från externa dataleverantörer.

Påverkan

AIF-förvaltaren bedriver påverkansarbete för Fondens räkning som omfattar dialoger med företag, röstning på bolagsstämmor samt arbete i valberedningar. AIF-förvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. AIF-förvaltaren engagerar sig i direkt dialog med ledningar och styrelser i portföljbolagen för att påverka dem i en mer hållbar riktning. AIF-förvaltaren har därtill möjlighet att nyttja sitt nätverk och söka samband med likasinnade ägare för att med gemensamma krafter påverka bolagen i en gynnsam riktning. För mer information se AIF-förvaltarens policy för aktieägarengagemang och praxis för god bolagsstyrning samt Fondens informationsbroschyr.

Policy för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

ALCUR Fonder väljer bort bolag som bryter mot, eller har otillräckliga mekanismer för övervakning och efterlevnad av, internationella normer och konventioner kopplade till sunda förvaltningsstrukturer, skatt, arbetstagarnas rättigheter, ersättning och ägarstruktur samt korruption och mutor. Här avses särskilt UN Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Övriga aspekter som kan begränsa möjligheten att skapa aktieägarvärde över tid beaktas också om relevant. Om någon av våra fonder visar sig vara investerade i ett bolag eller ett omställningsbolag som visar sig agera bristfälligt avseende ovan ska ALCUR Fonder kontakta bolaget i fråga och i första hand påverka. Ger inte detta resultat ska innehavet avyttras inom rimlig tid.

ALCUR Fonder ställer i övrigt upp följande kriterier för god styrning, i de bolag fonden investerar:

 • Styrelsen är väl sammansatt med avseende på relevant erfarenhet och kompetens och uppfyller i övrigt de krav som följer av Svensk kod för bolagsstyrning,
 • Eventuella incitamentsprogram bygger på betydande ekonomisk motprestation (risktagande) från den som deltar i incitamentsprogrammet och syftar till långsiktigt värdeskapande,
 • Det finns en transparent policy gällande kapitalallokering, där investering i den egna verksamheten är särskilt önskvärd,
 • Det finns ett tydligt strategiarbete och ansvarsfördelningen mellan styrelse och bolagsledning bör är klarlagd i denna del.

ALCUR Fonder lägger stor vikt vid ovan angivna kriterier och följer löpande upp gällande dessa, utan att portföljbolag nödvändigtvis måste uteslutas om kriterierna inte möts.

Mer information om fondens hållbarhetsstrategi, se fondens informationsbroschyr.

 

Andel av investeringar

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

AIF-förvaltaren har både interna och externa kontrollmekanismer för att löpande övervaka de främjandeegenskaper fonden avser att uppnå. Inför investering genomför ansvarig förvaltare en kontroll av att portföljbolaget efterlever de hållbarhetskriterier som beskrivs ovan under avsnittet kring fondens investeringsstrategi. Fondens förvaltare har som syfte att företräda och beivra att AIF-förvaltaren efterlever de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden har åtagit sig att bidra till.

Vidare har AIF-förvaltaren också externa kontrollmekanismer genom andra och tredje försvarslinjens kontrollmekanismer vilka är funktion för riskhantering, funktion för regelefterlevnad och funktion för internrevision som kommer att granska och kontrollera Fondbolagets efterlevnad av den hållbarhetsinformation som lämnas för fonden.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Förvaltningsorganisationen mäter löpande hur fondens innehav svarar mot de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden ska främja. Detta görs för respektive portfölj och för respektive emittent med hjälp av data som hämtas från externa leverantörer. Förvaltningsorganisationen kan på så sätt följa upp hur fondens befintliga innehav presterar i förhållande till de indikatorer som bedöms relevanta i förhållande till främjade egenskaper.

Fonden väljer vidare bort bolag som är involverade i följande produkter och tjänster:

 • klusterbomber, personminor,
 • kemiska och biologiska vapen,
 • kärnvapen,
 • vapen och/eller krigsmateriel,
 • alkohol,
 • tobak,
 • pornografi,
 • utvinning av oljesand.

Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Vad gäller utvinning av oljesand är exkluderingströskeln 50 procent av bolagets omsättning. Vidare exkluderas bolag som kränker internationella normer, och bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där ALCUR Fonder bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid bedöms som rimlig i det enskilda fallet.

ALCUR Fonders bedömning av hur miljörelaterade och sociala egenskaper främjas baseras också på hållbarhetsindikatorer motsvarande de 18 indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som Bolaget valt att beakta. Indikatorerna omfattar områden inom utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala förhållanden och personalfrågor. Utöver de 14 obligatoriska indikatorerna gällande huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, mäter ALCUR Fonder särskilt framsteg gällande:

 • Antal dagar förlorade på grund av skador, olyckor, dödsfall eller sjukdom
 • Diskrimineringsfall
 • Investeringar i företag utan strategier för förebyggande av arbetsplatsolyckor
 • Vattenanvändning och återvinning

Data gällande dessa indikatorer tillhandahålls av externa leverantörer, vilka utvärderas årligen

Datakällor och databehandling

Information om hur Fonderna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, samt om innehavens exponering mot exkluderande verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella principer och konventioner inhämtas från dataleverantören MSCI.

ALCUR Fonder genomför diskussioner med dataleverantörerna för att säkerställa god datakvalitet. Särskild analys görs vid bolagsfall där det finns motstridig information. Vid tveksamma situationer kontaktas bolaget i fråga för att ha möjlighet att ge sin syn.

Vid val av externa dataleverantörer bedöms faktorer som datakvalitet och metoder för kvalitetssäkring såväl som täckningsgrad. AIF-förvaltaren har anlitat leverantörer med särskild kompetens avseende de hållbarhetsregelverk enligt vilka AIF-förvaltaren är skyldiga att offentliggöra hållbarhetsinformation. Den dataleverantör AIF-förvaltaren har valt är en stor och välrenommerad aktör, vars data används brett på marknaden. AIF-förvaltaren bedömer vidare att MSCI har robusta metoder för att kvalitetssäkra den hållbarhetsdata som har inhämtats.

Begränsningar för metoder och data

Behandling av data varierar mellan olika mätetal och för olika fonder. AIF-förvaltaren har exempelvis valt att inte redovisa estimerad data för andel taxonomiförenlighet i fonderna då AIF-förvaltaren bedömer att det inte går att redovisa tillförlitlig data avseende taxonomiförenlighet förrän portföljbolagen har börjat att rapportera i vilken utsträckning deras ekonomiska verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Det kan dock komma att användas viss estimerad data för fondens del avseende framför allt på det sätt fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Kraven på att företag redovisar investeringar och produkters hållbarhetsnivå har ännu inte trätt i kraft. Det kan därmed saknas data för att mäta taxonomin, andel hållbara investeringar och negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Due Diligence

ALCUR Fonder har due diligence-rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond beaktas i investeringsbesluten. Förvaltningsorganisationen följer kvartalsvis upp fondens investeringar för att säkerställa att investeringarna ligger i linje med fondens investeringsstrategi.

För mer information om bolagets due diligence policy se ALCUR Fonders hållbarhetspolicy.

Strategier för engagemang

Bolaget eftersträvar att vara aktiva ägare som genom dialog med företag och samverkan med andra investerare bidrar till ett hållbart värdeskapande. En bedömning av portföljbolags och andra investeringsobjekts styrandeprocess är central i detta arbete. Som en del i denna strävan engagerar sig Bolaget i såväl informella påverkansprocesser (företrädesvis påverkansdialoger) som i formella, såsom stämmor, valberedningar etc.

Därutöver lyfter Bolaget fram hållbarhetsfrågor i Fondernas investeringar och gör det till en del av investeringsprocessen samt uppmuntrar andra att följa ett liknande arbetssätt.

Bolaget möter investerare och diskuterar hållbarhetsfrågor. Bolaget följer utvecklingen och bevakar förändringar i etablerade synsätt utifrån nya fakta. Bolaget eftersträvar att uppmana bolag som fondernas förvaltare analyserar och investerar i att redogöra för hur bolagen hanterar hållbarhetsfrågor och hur de ämnar förbättra sig inom relevanta områden. För ytterligare information, se Bolagets ägarpolicy.

Valt referensvärde

Fonden är aktivt förvaltad och index används inte för att avgöra om fonden möter de miljörelaterade och sociala egenskaper fonden främjar.