DISCLAIMER

ALCUR FONDER AB (förvaltningsbolaget) är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:651) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Förvaltningsbolaget, har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Innehållet på denna sida är riktat till personer i Sverige.

Tvist eller anspråk rörande fonden eller information om fonden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Det finns inga garantier för att en investering i förvaltningsbolagets fonder ger en god avkastning, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i förvaltningsbolagets fonder inte kan leda till en förlust. Det är inte säkert du får tillbaka det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Information från förvaltningsbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i fonderna och de risker som är förknippade därmed. Du ska ta del av faktablad och informationsbroschyr. Vi ser helst att du träffar oss personligen. En investering i bör betraktas som en långsiktig investering.