Finansinspektionen den 7 oktober 2022 godkänt Bolagets ansökan om ändring av
fondbestämmelserna för specialfonderna ALCUR, ALCUR Select och ALCUR Grow
(”Fonderna”, eller var och en för sig ”Fonden”). De nya fondbestämmelserna träder i kraft
omedelbart.

De nya fondbestämmelserna innebär:
1. att sista tidpunkt för teckning och inlösen av andelar i Fonderna senareläggs med 30
minuter för att underlätta handel med fondandelar genom distributör.
2. att Bolaget ges möjlighet att fatta beslut om ett högsta belopp för teckning av andelar
i Fonderna vid visst försäljningstillfälle (begränsad teckning). Ändringen görs för att
nya fondandelar ska kunna utfärdas av Bolaget utan att förvaltningsvolymen blir större
än vad Bolaget bedömer vara i andelsägarnas intresse.
3. att fondbestämmelserna för ALCUR ändras på så sätt att gränsen för andelen
onoterade tillgångar i Fonden höjs från 20 % till 30 %. Ändringen görs för att Bolaget
ska få bättre möjligheter att diversifiera bort motpartsrisk i hantering av kassa och
kassaekvivalenter genom utökad användning av certifikat.
Bolaget bedömer inte att ändringarna får några betydande konsekvenser för befintliga
andelsägare. Vill Du som andelsägare ändå lösa in dina andelar med anledning av nämnda
ändringar har du naturligtvis rätt att göra detta, utan att andra avgifter tas ut än vad som
motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Sådan
begäran om inlösen görs i enlighet med de nyss godkända fondbestämmelserna.
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta ALCUR Fonder AB. Bolagets
kontaktperson är Petter Mattsson, +46 736 92 63 24, petter.mattsson@alcur.se