Ändringar av fondbestämmelserna för fonden ALCUR SELECT. Finansinspektionen har den 5 december godkänt ändringarna.

Ändringarna träder i kraft i samband med Finansinspektionens godkännande och gäller följande:

1. Insättning i fonden kan nu göras månadsvis.
När fonden startades skedde all handel med fondandelar vid kvartalsskiften. Detta har nu ändrats så insättningar kan göras månadsvis. Meddelande om insättning måste ske senast 3 bankdagar innan månadsskifte. Skälen till ändringen är att flera kunder uttryckt önskemål att kunna sätta in pengar i fonden med större regelbundenhet. Bolaget vill tillmötesgå denna önskan. Samtidigt är en del i investeringsprocessen att ta likviditetsrisk. För att göra det måste vi ha god visibilitet gällande utflöden i fonden. Uttag kan därför även fortsättningsvis endast ske vid kvartalsskiften. De måste meddelas 30 bankdagar innan kvartalsskifte, vilket ger oss möjlighet att planera utflöden och fondens likviditet.

2. Avgift
Med anledning av ändringen enligt punkt 1 kommer eventuell rörlig avgift hädanefter tas månadsvis istället för kvartalsvis.

3. Förtydligande gällande bolagens storlek vid investeringstillfället
Fonden fokuserar på små och medelstora bolag i Norden. Detta storlekskriterium definierade vi tidigare som bolag i spannet 0,01 till 0,7 procent av respektive aktiemarknads totala börsvärde. Vi har tagit bort den nedre delen av spannet. Därmed ska 80% av fondens tillgångar investeras i bolag som utgör mindre än 0,7% av respektive lands totala börsvärde. Det gäller alltså för varje enskilt nordiskt land, eftersom norden är fondens investeringsområde.

4. Analyskostnader
Vi har förtydligat att eventuella analyskostnader betalas av fonden.

Denna information och uppdaterad informationsbroschyr och faktablad finns på bolagets hemsida och skickas via mail till kunder.

Bolagets kontaktperson är Niclas Röken, 0708539030, niclas@alcur.se och ansvarig förvaltare för ALCUR SELECT är Wilhelm Gruvberg, wilhelm@alcur.se. Du är mycket välkommen att ringa eller skriva till oss om du har frågor eller vill träffa oss.