Bäste andelsägare,

ALCUR FONDER, org. nr 556703-4870, vill härmed informera om att Finansinspektionen den 23 oktober 2020 godkänt Bolagets ansökan om ändring av fondbestämmelserna för specialfonden ALCUR Select (”Fonden”). De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2021.

De nya fondbestämmelserna innebär och görs i syfte att;
– förenkla handeln genom att senarelägga tidpunkten för teckningsanmälan till senast klockan 12:00 sista bankdagen i månaden, eller klockan 11:00 om sådan dag är en halvdag.
o Nya system gör att vi kan hantera teckning med mindre framförhållning. Vi anser att detta är en förbättring för kunderna. Brytpunkt för när begäran om teckning ska vara AIF-förvaltaren tillhanda för att verkställas avsedd dag framgår av informationsbroschyren. Inkommer begäran vid senare tidpunkt ska AIF-förvaltaren verkställa begäran nästkommande månadsskifte. Förutsättningarna för uttag ändras inte.
– Förtydliga och justera beskrivningen i fondbestämmelserna av avgifter och ersättning. Den högsta fasta avgiften som får tas ur fonden är efter ändringarna 1,2 procent per år av fondförmögenheten. Dock införs inte några materiella ändringar avseende gällande avgift, vilken är oförändrad. Genom ändringen möjliggör dock fondbestämmelserna en teckningsavgift om högst 5 % och en inlösenavgift om högst 0,5 %.

Vidare görs vissa övriga ändringar som bl.a. innefattar förtydligande av rutiner för stängning av Fonden, och skadeståndsskyldighet, samt ändringar av redaktionell karaktär.

Bolaget bedömer att ändringarna inte får några betydande konsekvenser för andelsägare. Emellertid har du som andelsägare rätt att få dina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Sådan begäran om inlösen ska vara Bolaget tillhanda senast klockan 12.00 trettio bankdagar innan den sista bankdagen i kvartalet (för verkställande den sista bankdagen i kvartalet [Q4]).

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta ALCUR FONDER AB. Bolagets kontaktperson är Niclas Röken, 070-8539030, niclas.roken@alcur.se. Ansvarig förvaltare för ALCUR Select är Wilhelm Gruvberg.

Vi påminner om att ALCUR Select stänger för nyteckning efter årsskiftet.

Med vänlig hälsning

Niclas Röken, VD
ALCUR FONDER AB