ALCUR SELECT

A

Aug:

+7,96%

A

NAV 2020-08-30*:

224,870954

A

Nästa teckning:

2020-08-27

A

Nästa likviddatum:

2020-08-28

I fonden koncentreras förvaltarnas bästa idéer bland små- och medelstora bolag i Norden. Fonden har över tid en hög nettoexponering mot marknaden, men blankar också aktier och använder belåning i syfte att maximera riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen utgår från fundamental aktieanalys där förvaltarnas upparbetade nätverk samt löpande hög frekvens av bolagsbesök är centrala moment.

Avkastningsmål:  10%+ årligen över tid

Standardavvikelse:  10-15% årligen över tid

Förvaltarteam: Wilhelm Gruvberg (ansvarig), Johan Klevby, Mikael Holm

 ⚠ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. <strong>De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

ALCUR är en specialfond fondens värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

* NAV-kurs redovisas efter fast och efter eventuell rörligt arvode. Fonden använder kollektivt beräknad rörlig avgift.

RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

FONDBESKRIVNING

I ALCUR SELECT koncentreras våra bästa idéer bland små- och medelstora bolag i Norden. SELECT har över tid en positiv nettoexponering mot marknaden, men fonden blankar också aktier och använder belåning. Risknivån, mätt som standardavvikelse (volatilitet) ska över tid understiga börsen (OMXSPI). ALCUR SELECT är en fokuserad specialfond som letar de bästa aktierna i Norden och lägger stor vikt vid att analysera riskerna i varje position. Fonden jämför sig inte med något index, utan med den riskfria räntan + 5% enheter. Detta bedömer vi över tid är representativt som riskpremien för aktier. Fondens strategi är fokuserad och bygger på förvaltarnas erfarenheter och expertis, vilket innebär att fonden till agerar enligt tydliga kriterier. Läs gärna vår hållbarhetspolicy.

 

FONDFAKTA

Fondnamn
Förvaltningsbolag
Förvaltarteam
Fondtyp
Geografisk inriktning
Fast avgift
Resultatbaserad avgift
NAV kurs

Teckning
Inlösen
Minsta första insättning
Startdatum
Insättningskonto
ISIN
Tillsynsmyndighet
Basvaluta
Förvaringsinstitut
Revision
Backoffice
Riskkontroll
Portföljsystem
NAV beräkning
Regel- klagomålansv.
Internrevision
Handelsdag

ALCUR SELECT
ALCUR FONDER AB
Wilhelm Gruvberg, Johan Klevby, Niclas Röken
Long/short Equity (AIF)
Nordiska små och medelstora bolag
1% per år
20% över SSVX90 (min 0) + 5% enheter, kollektiv
Redovisas efter fast och rörlig avgift / Dagligt indikativt NAV på förfrågan
Månadsvis (meddela 3 bankdagar innan)
Kvartal (meddela 30 bankdagar innan)
SEK 500.000 (därefter SEK 100.000)
2018-05-03
5851-1113916
SE0011167121
Finansinspektionen, www.fi.se
SEK
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helena Kaiser de Carolis, PWC
Wahlstedt Sageryd
Wahlstedt Sageryd
Wahlstedt Sageryd
Wahlstedt Sageryd
Anna Cumzelius Harvest Advokatbyrå AB, www.harvestadvokat.se
Nils Alpman, Wistrand Advokatbyrå, www.wistrand.se
1a bankdagen i månaden

FONDANDELSVÄRDE OCH AVGIFTER

ALCUR SELECTs  NAV varje månadsskifte då fonden är öppen för köp. NAV beräknas av Wahlstedt Sageryd, som är oberoende av Bolaget. Fast ersättning till Bolaget uppgår till 1 procent, vilket betalas månadsvis i efterskott med 0,083 procent per månad. Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning till Bolaget motsvarande 20 procent av den del av den totala avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel, 90 dagars SSVX + 5 %-enheter. Den prestationsbaserade avgiften betalas månadsvis. NAV- kursen redovisas efter fast och rörligt arvode. Köp och försäljningsavgifter kan komma att tillämpas men idag tas ingen sådan avgift. Fonden tillämpar så kallad high water mark. Det innebär att om en andelsägare under ett räkenskapsår erhållit en avkastning understigande avkastningströskeln, och det under ett senare räkenskapsår uppstår en positiv avkastning, skall inget prestationsbaserat arvode erläggas av denne andelsägare förrän tidigare års underavkastning kompenserats.

RISK & RISKHANTERING

Riskanalys är en central del av förvaltarnas arbete. Bolaget använder etablerade system och rutiner för att analysera risk i såväl enskilda positioner som hela portföljen. Bolagets riskhanteringssystem möjliggör kontinuerlig mätning av ett flertal riskmått. Fondens risk ligger huvudsakligen på bolagsnivå inom små och medelstora bolag i Norden. Avkastning och riskprofil, förväntas över tid vara mindre korrelerad med aktiemarknadens utveckling jämfört med en traditionell aktiefonds avkastning och risk. Riskmätning och riskkontroll utförs externt av Wahlstedt Sageryd, enligt uppdragsavtal med bolaget. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut.

ALCUR SELECTs placeringsinriktning innebär att fondens risknivå över tid kan ligga i nivå med ett traditionellt aktieindex. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska understiga OMXSPI (svensk börs) och röra sig kring 5-15%. Risknivån rapporteras i månadsbrev och uppdateras i faktabladet.

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att en investering i fonden kan minska i värde. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Du bör alltid ta del av den detaljerade information om fonden som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Vi träffar våra kunder innan investering i våra fonder och har gärna löpande kontakt och uppdateringsmöten. Du är mycket välkommen att kontakta oss för möte.