Avkastning
Trots den negativa börsutvecklingen i september var utvecklingen i ALCUR Grow positiv med en uppgång på 2,4% respektive 2,3% för Andelsklass A och B. De starkaste bidragsgivarna var Bewi, Modulight och Catena Media. Bonesupport, Idun och Medcap tyngde avkastningen mest.

Modulight – ett unikt nytt bolag
Vi deltog under månaden i börsnoteringen av finska Modulight och köpte mer aktier trots en kraftigt initial uppgång. Modulight har expertis inom nischade laserprodukter och vår övergripande bedömning är att bolaget har en stark position i en industri med höga inträdesbarriärer. Vi ser fondens innehav som en investering i ett bolag med mycket starka organiska tillväxtutsikter och kraftigt operationell hävstång.

Anledningen till att bolaget börsnoterades var främst för att göra en nyemission på EUR 60m för att finansiera investeringar, men befintliga ägare gjorde också en försäljning av existerande aktier om EUR 31m. Bolagets grundare är fortsatt kvar i ledningen och är de största aktieägarna. 65% av aktierna i bolaget är upplåsta enligt ”lock-up” under ca två år framöver.

Bolaget har en mycket imponerande historik med en årlig tillväxt i omsättningen på 28% de senaste sju åren. EBIT marginalen ligger på höga 54% baserat på rullande 12 månader i Q2 2021.

Kärnan i Modulight är kunskap inom laser och halvledarteknologi. Även om vi som bolagsanalytiker kan ha svårt i detalj att förstå erbjudandet och teknikhöjden, så är det faktum att man har över 10 kunder på Fortune 500 listan samt ett antal välrenommerade cancercenter och universitet som kunder ett styrketecken. Att bolaget redan har goda vinster är en indikation av betalningsviljan för bolagets produkter och kunskap.

Bolags intäkter kan delas upp i fyra olika faser där fas fyra inträffar när produkterna blivit kommersiella och nått marknaden. I de första tre faserna får Modulight betalt för produktutvecklingen. I den kommersiella fasen får man betalt för hårdvara och royalties. Den kommersiella fasen tycker bolaget man nått när produkten genererat EUR 10m i omsättning. 2023 ska bolaget ha tre projekt i kommersiell fas. Givet att bolaget omsätter ca EUR 11m rullande 12 månader bör man kunna växa kraftigt under lång tid framöver om fler projekt når kommersiell fas. Bolaget investerar för att mångdubbla sin produktionskapacitet och ledningen ser mycket goda tillväxtutsikter.

Vi ansåg att värderingen av bolaget vid börsintroduktionen var låg och den bilden verkar ha delats av aktiemarknaden, eftersom aktien nu stigit kraftigt. Från nuvarande position ser vi trots den starka kursutvecklingen fortsatt stor långsiktig uppsida om bolaget lyckas med ett antal av de många projekt man arbetar med.

Bewi – tillväxtresan fortsätter
Månadens stora vinnare i ALCUR Grow var fondens största innehav Bewi. Bolaget genomförde en kapitalmarknadsdag där man annonserade en ambition att mer än fördubbla bolagets vinster de kommande fem åren. Givet att bolaget vuxit med 30% årligen sedan 2014 har man också en historik som stöder denna ambition. Ledningen var tydlig med att 2021 varit ett speciellt år med marginalpress i delar av verksamheten och medvind i andra. Vår tes är att marknadens förväntansbild (enligt Factset), med fallande vinster de kommande åren, är alltför pessimistiskt.

Efter månadens slut annonserade Bewi att man köper en av sina största konkurrenter, Jackon. Förvärvet ökar bolagets storlek med ca 60% på både omsättning och EBITDA baserat på 2020 års siffror. Ledningen beskriver förvärvet som ett drömförvärv och synergierna bör vara betydande. I ett läge där serieförvärvare är mycket uppskattade på börsen – baserat på multipelarbitrage – är förvärv för Bewi drivet av industriella synergier där bolagen tillsammans blir starkare ihop. Ambitionen med förvärvet är att de ska bidra mot bolagets mål att nå en avkastning på sysselsatt kapital om 20%, vilket enligt våra beräkningar skulle innebära en fördubbling av det köpta bolagets vinster. Enligt ledningen ska förvärvet av Jackon ses på toppen av de ambitioner som annonserades på bolaget kapitalmarknadsdag.

Bonesupport – månadens besvikelse
Bonesupport var månadens besvikelse med en kraftig nedgång efter att studien Fortify ej kunde påvisa att bolagets produkt med antibiotika var bättre vid öppna skenbensfrakturer än nuvarande standard. Det var klart negativt för caset men givet att aktien föll 50%, är detta nu reflekterat i aktiens värdering, enligt vår bedömning. Vi tror fortsatt att bolagets antibiotikaprodukt kommer att bli godkänd för beninfektion i USA och att bolaget kommer kunna växa med skalbarhet under en överskådlig framtid. Bolaget har enligt oss redan bevisat att produkterna är unika och de har redan använts vid över 50,000 operationer. Vi ökade positionen marginellt efter nedgången.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 94% av portföljen i de två första kategorierna och 6% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

Vill ni träffa oss eller ha ett digitalt möte?
Varmt välkommen att ringa eller mejla till Niclas Röken, +46 708 539 030, niclas.roken@alcur.se

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 5 oktober 2021.