ALCUR Grow steg 3,9% respektive 3,8% för Andelsklass A och B. De starkaste bidragsgivarna var Modulight, Volati och Vertiseit. Medan Mintra, Ambea och Mercell tyngde avkastningen mest.

Tankar kring fondens utformning och mål
Under månaden gjorde Affärsvärlden en genomgång av småbolagsfonder, där ALCUR Grow, enligt vår mening stack ut med innehav i mindre bolag och en koncentrerad portfölj. Det övergripande målet för förvaltningen av ALCUR Grow är att hitta aktier där vi ser en värdepotential på över 15% årligen under flera år. Vi tror att det kommer vara lättare för oss att hitta denna värdepotential bland de mindre bolagen och investerar därför gärna i bolag som inte täcks av mäklarfirmor och banker. Det innebär att vi gör en större del av analysjobbet själva.

Vi letar investeringsidéer i hela Norden och som utvärdering av fondens prestation är det relevant att jämföra med Carnegies Nordiska Småbolagsindex. Över tid kommer vi vara nöjda med vår insats om vi kan visa på en årlig avkastning över 15%. 3% av fondens vikter överlappar med index. Det innebär en ”active share” på 97%. Fondens utveckling kommer därför vara helt beroende av vår förmåga att välja rätt aktier – inte marknadsutvecklingen totalt sett.

För att möjliggöra att investeringarna i mindre bolag får en relevant påverkan på fondens utveckling kommer vi stänga fonden när vi anser att fondens storlek hämmar möjligheten att skapa avkastning. Våra möjligheter att skapa hög och marknadsledande avkastning kommer alltid vara överordnad fondens förvaltade volym.

Som exempel kan vi nämna att marknadsvärdet på medianbolaget i portföljen är 2.9 miljarder kronor. Av portföljens kapital är 19% investerat i bolag utan vinstestimat i FactSet, ytterligare 19% har endast ett vinstestimat och 24% har två vinstestimat. I flera fall är dessa estimat från så kallad ”commisioned research”, dvs analyser som bolagen själva betalar för att någon ska genomföra. Denna typ av analys är i sin natur ofta mer deskriptiv än framåtblickande. Vi tror att det över tid kommer vara en fördel att kunna investera i bolag som ännu inte fått den uppmärksamhet som större bolag på börsen har.

Volati – en serieförvärvare med rutin
Volati är en industrigrupp som förvärvar stabila bolag till rimliga värderingar. Bolaget grundades av Karl Perlhagen och Patrik Wahlén 2003. Bolaget har en fin historia där man vuxit EBITA per aktie med ca 30% årligen sedan start (2004-2021E) och med 48% årlig tillväxt sedan 2017, i nuvarande struktur.
I dagsläget har bolaget ett starkt momentum då man under de första 9 månaderna 2021 ökat EBITA med 53% och under Q3 med 68%. Även om bolaget har verksamheter som gynnats temporärt av coronasituationen är vår bild att Volati-gruppen strukturellt har förbättrats.

Volati har under det senaste året renodlat verksamheten genom att dela ut Akademibokhandeln som noterades under namnet Bokus i juni 2021. Man har även avyttrat bilbesiktningsbolaget Besikta i oktober 2020, samt sålt/avvecklat några mindre verksamheter. Vidare gjordes en extrautdelning på 10 kronor per aktie. Renodlingen har uppskattats av marknaden som värderat upp bolaget under det senaste året.

I dagsläget består bolaget av två affärsområden, som i sin tur består av 6 plattformar. I dessa områden gör bolaget förvärv med ambitionen att hitta synergier och gradvis stärka positionen. Konkurrensen om förvärv har ökat men synergistiska förvärv erbjuder fortsatt möjlighet till värdeskapande. Till detta förväntar vi oss att bolaget över tid adderar ytterligare plattformar att växa ifrån.
Bolaget har i dagsläget en skuldsättning på 1,4x EBITDA, vilket är under det målintervall på 2-3x som bolaget har som finansiellt mål. Kassaflöde och EBITDA-tillväxt bör minska detta nyckeltal relativt snabbt kommande kvartal. Bolaget har också en preferensaktie, som vi ser som ett dyrt instrument att finansiera verksamheten med, om bolaget inte utnyttjar detta för att möjliggöra en större andel ”billigare” bankfinansiering.

Vi gillar att äga bolag som har stor möjlighet att använda sin balansräkning, vilket enligt vår uppfattning många gånger inte är fullt prissatt av marknaden. Lyckas Volati utnyttja balansräkningen fullt ut finns det möjlighet att visa på kraftig vinsttillväxt de kommande åren, vilket skulle motverka eventuell multipelkontraktion från 25x EBITA 2022E.

Mintra – fortsatt motvind
Mintra var månadens besvikelse. Efter att bolaget sänkt sina helårsmål föll aktien kraftigt. Bolaget har funnits i fonden sedan start, men har inte levererat som förväntat. Mintra tillhandahåller digitala utbildningar, men har ändå varit en stor förlorare på coronapandemin eftersom viktiga kunder finns inom energi och shipping. Dessa har påverkats negativt av pandemin. Under första halvåret 2021 utvecklades bolaget svagt, men höll ändå fast vid sina helårsutsikter som implicerade en kraftig organisk tillväxt under andra halvåret, vilket nu ej kommer realiseras.

Bolagets agerande är dåligt för marknadens förtroende. Efter den svaga kursutvecklingen värderas bolaget till ca 14x senaste 12 månaders EBIT, vilket vi anser är attraktivt. Bolaget har nettokassa och kan addera till vinsten via förvärv, samtidigt som efterfrågan på bolagets produkter nu bör ta fart. Vi ser bra återhämtningspotential i aktien.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 94% av portföljen i de två första kategorierna och 6% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

Vill ni träffa oss eller ha ett digitalt möte?
Varmt välkommen att ringa eller mejla till Niclas Röken, +46 708 539 030, niclas.roken@alcur.se

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 7 november 2021.