I oktober sjönk Grow A med 1,2% och Grow B med 1,3%.  CSRX sjönk med 3,2%. Starkaste bidragsgivarna i fonden var Ambea, Attendo och Bonesupport. Bewi, Paxman och Catella tyngde avkastningen mest.

Hittills under året är CSRX ned 6,1%. Alcur Grow A är ned 8,8% och Alcur Grow B ner med 9,4%. Sedan start I januari-2021 är Alcur Grow A upp 1,5% och Alcur Grow B ned 0,7%, vilket kan jämföras med CSRX som är ned 11,7%.

Vi har de senaste månaderna köpt aktier i Addlife. Historiskt har det varit en av de högst värderade serieförvärvarna, men nu har värderingen sjunkit kraftigt. Den främsta anledningen värderingsförändringen bedömer vi beror på bolagets relativt höga skuldsättning, samt att bolaget under pandemiåren gjorde ett stort förvärv, som med blicken i backspegeln var baserat på vinster som inte var uthålliga. Givet att aktien är ned med över 80% på två år och värderingen sjunkit till historiskt låga nivåer är vår bedömning att detta är mer än väl reflekterat i värderingen av aktien.

Addlifes rapport för det tredje kvartalet visade på stark organisk tillväxt om 10% exklusive covid-19 relaterad omsättning under fjolåret. Givet bolagets skuldsättning hade aktiemarknaden ett stort fokus på kassaflödet. Med den starka organiska tillväxten finns ett behov av rörelsekapital, men bolaget frigör normalt relativt mycket kapital under slutet av året. Under fjärde kvartalet bör Addlife visa ett starkt kassaflöde samtidigt som motvinden från covid-relaterad försäljning avtar vilket enligt konsensus väntas innebära att bolagets EBITDA växer. Stigande EBITDA och starkt kassaflöde bör göra att nettoskulden mot EBITDA minskar relativt snabbt. Aktien har efter rapporten utvecklats starkt, men värderingen på 13x 2024 EBITA (Factset konsensus) framstår som attraktiv.

Att sjukvård och medicinteknik är verksamheter som är stabila i svagare konjunktur visade också rapporterna från Addvise och Medcap. Medcap ökade omsättningen organiskt med över 20% och drivet av förvärv med 51%. Bolaget är i en intressant position, nästan skuldfritt, men kan enligt målen ha en skuldsättning på upp till 3x EBITDA. Jämfört med andra bolag som var aggressiva med förvärv under 2020-21, avstod Medcap från de flesta förvärven. Nu sitter bolaget på en möjlighet att köpa, när många andra inte har råd.

Addvise ökade omsättningen 18% organiskt och orderingången växte 30% organiskt. Bolaget har gjort ytterligare förvärv och har nu nått sitt mål om SEK 500m pro forma i EBITDA, vilket är en imponerande utveckling jämfört med tex 2020 justerad EBITDA som var 33m. Bolaget har emitterat aktier, vilket såklart förskönar den utvecklingen men baserat på EBITDA per aktie har den då stigit från 0,5 kr 2020 till nuvarande nivå på 2,7 kr.

Trots att resultatutvecklingen varit exceptionell har aktien backat kraftigt vilket innebär att aktien nu värderas till ca 6x pro forma EBITA, vilket framstår som mycket lågt.

Under månaden deltog vi i börsnoteringen av Rusta. Ett övergripande tema globalt är att detaljhandeln blir mer polariserad där lågpris och lyx tar andelar. Rusta är en lågprisaktör som oavbrutet vuxit genom finanskrisen, lågkonjunkturer, e-handelns boom och pandemin. Bolaget har varit lönsamt 36 av 38 år sedan bolaget startades. Givet att bolaget har färre butiker än sina konkurrenter i respektive land bör de ha goda förutsättningar att fortsätta växa genom butiksexpansion.

Vi tror på Rustas strategi, där man genom stor skala med ett relativt smalt sortiment, bör ha möjlighet att skaffa sig de lägsta inköpspriserna. Detta är naturligtvis avgörande för att ha lägsta priser mot konsument. I dagsläget är Rusta i ett läge där bolaget jämfört med många konkurrenter höjt priserna mindre samtidigt som man nu ser lägre kostnader relaterat till bla frakt. Detta bör bidra till att bruttomarginalen förbättras de kommande kvartalen. Bolaget noterades med en stark balansräkning. Det hade varit enkelt för ägarna att låna upp relativt betydande belopp för utdelning innan notering, vilket man avstod ifrån. Vi noterar att både VD och en av grundafamiljerna köpt aktier på börsen på högre nivåer än noteringskursen. Bolaget bör kunna återinvestera i organisk tillväxt med marginalexpansion. Värderingen på ca PE 11x 2023/2024 tycker vi är attraktiv.

I ALCUR Grow letar vi efter bolag enligt följande kriterier: 

  • Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.
  • Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.
  • Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 75% av portföljen i de två första kategorierna och 25% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 5 november 2023.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor