Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

ALCUR Grow steg med 7,4% (A-klass) respektive 7,4% (B-klass) under oktober. Addvise, Bonesupport och Securitas var främsta positiva bidragsgivarna under månaden. Arise, Seafire och Stillfront tyngde avkastningen mest.

Bonesupports rapport för tredje kvartalet visade på en stark utveckling med 39% tillväxt i konstant valuta. På den nordamerikanska marknaden växte bolaget med 49% i kvartalet och 42% för de första nio månaderna, i lokal valuta. Bolaget visar fortsatt skalbarhet med betydligt lägre kostnadsökning än omsättningsökning. Detta innan bolaget lanserat sin produkt med antibiotika, Cerament G, bedömer vi har möjlighet att driva fortsatt stark tillväxt under många år framöver. Detta givet att den påvisat bättre egenskaper för patienter, starka ekonomiska incitament för säljare (betydligt högre pris, samma procentuella kommission) samt för sjukhusens ekonomi då produkten har extra ekonomiskt stöd under lanseringsfasen.

En kostnadseffektivitetsanalys presenterades i början av november. Analysen visade att en enstegsprocedur med Cerament G är en kostnadseffektiv strategi för behandling av beninfektion jämfört med nuvarande amerikansk vårdstandard. Mindre komplikationer är förstås också positivt för den enskilde patientens välmående jämfört med nuvarande standard.

CTT Systems rapporterade ett mycket starkt tredje kvartal. Omsättningen steg med 34% i lokal valuta och EBIT ökade med över 200%. Bolagets mycket lönsamma eftermarknad växte kraftigt, troligen något mer än slutkundsefterfrågan då det byggdes lager i värdekedjan. Grafen nedan visar att det finns en stark korrelation mellan andel av försäljningen som är eftermarknad och EBIT marginalen.

Q3-rapporten stöder vår tes där eftermarknaden kommer växa i ytterligare 20 till 30 år med hög lönsamhet. Enligt våra beräkningar består eftermarknaden till mellan 80 och 85% av Boeing 787 samt 15 till 20% av Airbus 350, enligt våra beräkningar. Produktionen av Boeing 787 är låg i dagsläget men väntas öka under de kommande tre åren. 2025 ska Boeing börja producera ytterligare ett plan med befuktare, 777x. Det kommer vara en viktig drivare av efterfrågan på sikt. Ledningen jobbar också för att öka penetration av CTT’s produkter på varje plan och sälja till fler flygplansmodeller. Till detta har man även möjlighet att växa relativt kraftigt inom VIP/”business jets” där analyser pekar på stor framtida potential.

Det viktiga över tid förutom att driva penetration på de tre modellerna kommer vara kapitalallokering. Vi tror man kommer dela ut majoriteten av vinsterna då förvärvsmöjligheterna är begränsade och balansräkningen stark. Bolaget kommer vara på PE strax under 20x 2024 enligt våra beräkningar och det finns enligt VD inga förvärv i dagsläget. Den stora risken på kort sikt är om kronan skulle stärkas kraftigt då bolaget till 100% säljer i USD men har en relativt stor andel av kostnaderna i svenska kronor.

Addvise var månadens starkaste bidragsgivare. Addvise är en serieförvärvare inom utrustning för sjukvård- och forskningsenheter. Bolaget har vuxit kraftigt de senaste åren och byggt en kritisk massa för fortsatt tillväxt där bolaget kan återinvestera i förvärv. Bolaget värderas ca 13x LTM pro forma EBITA och har visat att man kan hitta rimligt prissatta förvärv.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 76% av portföljen i de två första kategorierna och 24% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning. Vi har fortsatt att öka andelen speciella situationer med ett antal bolag som haft kraftigt fallande värdering men relativt stabil verksamhet.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 8 november 2022.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.