I mars sjönk Grow A och Grow B med 0,8% respektive 0,8%. Starkaste bidragsgivarna var Attendo, Addvise och Arise. Catella, Photocure och Exsitec tyngde avkastningen mest.

Under månaden har vi gjort många av bolagsbesök och träffat ledningarna ur flera bolag i portföljen.

Dataspelsutvecklaren Thunderful, har varit en av fondens sämre investeringar sedan start. Misstag kommer vi som förvaltare alltid göra och det viktiga är att hålla huvudet kallt, titta framåt och bedöma vad som är prissatt i värderingen. Vår slutats är att mycket talar för att nuvarande kursnivå är attraktiv med en EV/EBITA värdering på 6x för 2023E (FactSet).

De senaste kvartalen har bolaget levererat relativt stabila rapporter och vi träffade ledningen under mars och gick igenom verksamheten. Distributionsverksamheten drabbades hårt av svagare efterfrågan pga. sämre konjunktur samtidigt som jämförelsetalen var svåra eftersom bolagets försäljning gynnades av coronanedstängningen, då många var hemma och spelade. Spelutvecklingsverksamheten har levererat bra resultat de senaste kvartalen och vår bedömning är att den affären nu nått en högre och mer uthållig vinstnivå.

Konsensus väntar sig stark vinsttillväxt under kommande kvartalen och vi bedömer att aktien är attraktivt värderad. Sedan börsintroduktionen har karaktären på bolaget ändrats på ett positivt sätt. En betydligt större andel av vinsterna kommer nu från verksamheten ”Games” och beroendet av distributionsverksamheten har minskat.

Två större innehav i Alcur Grow är Ambea och Attendo. Under inledningen av året har vi köpt mer aktier i Attendo och reducerat Ambea något. Vi träffade ledningarna för båda bolagen under månaden. Över tid ser vi att man kan använda sina starka kassaflöden till fortsatta investeringar i tillväxt, återköp av aktier eller utdelning. Båda bolagensledningarna nämner återköp som ett verktyg framöver. Vinstprofilerna i bolagen under 2023 skiljer sig dock åt.

Attendo väntas enligt konsensus redovisa en vinstökning på 75% på EBITA. Drivet främst av att bolagets finska verksamheter får kompensation för högre kostnader. En högre beläggning i Sverige bör motverka den motvind som allmän inflation på löner, mat och hyror innebär i den verksamheten. Det bör man få kompensation för under 2024. Bolaget siktar på en justerad vinst per aktie om 4 kr under 2024, vilket vi ser som fullt möjligt och skulle innebära ett P/E tal på ca 8x 2024.

Ambea å andra sidan väntas visa ett stabilt resultat under 2023 då bolaget har motvind från prisökningar. I takt med att bolaget kompenserar sig för stigande kostnader väntas vinsten återigen växa stabilt under 2024. Aktien framstår som attraktivt värderad med ett P/E tal på 6-7x 2023-2024 (FactSet) enligt vår bedömning.

Medcap och Addvise är två viktiga innehav med både likheter och olikheter där vi också träffade ledningarna under månaden. Båda bolagen verkar inom sjukvård/omsorg, vilket är en marknad som inte är konjunkturberoende. Addvise har en relativt stor finansiell hävstång. Medcap har däremot varit relativt försiktiga med förvärv under de sista åren och har nu en balansräkning som snart är skuldfri. Båda bolagen är relativt optimistiska kring sin marknad och möjlighet till att göra ytterligare förvärv.

Idun Industrier offentliggjorde under månaden sitt största förvärv någonsin då man köper 76% av Fredahl Rydens. Det bolaget är skandinavisk marknadsledare inom sin nisch mot begravningsbranschen.

Marknaden präglas av stabilitet och bolaget blir ett fint tillskott till Iduns portfölj och adderar drygt 10% till EBITA. Idun följs inte av något analyshus men baserat på våra beräkningar värderas bolaget till EV/EBITA 14x på nuvarande pro forma vinstnivå. Vi träffade ledningen under månaden och diskuterade förvärvet, men också den senaste kvartalsrapporten där vi fick ökad förståelse kring orsakerna för ett relativt svagt kassaflöde under 2022 drivet av ökad rörelsekapitalbindning. Vi bedömer att rörelsekapitalet kommer reverseras framöver.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.
Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 76% av portföljen i de två första kategorierna och 24% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning. Vi har under de sista månaderna ökat andelen speciella situationer med ett antal bolag som haft kraftigt fallande värderingsmultiplar men relativt stabil verksamhet.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 4 april 2023.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.
I mars sjönk Grow A och Grow B med 0,8% respektive 0,8%. Starkaste bidragsgivarna var Attendo, Addvise och Arise. Catella, Photocure och Exsitec tyngde avkastningen mest.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.