I juni sjönk ALCUR Grow A  med 2,16% och Grow B med 2,23%. Starkaste bidragsgivarna var Securitas, Bonesupport och BTS. Bewi, Paxman och Medcap tyngde avkastningen mest.

Som vi alla vet finns det ett antal risker att ta hänsyn till när man investerar i aktier. De vanligaste är affärsrisk, finansiellrisk och värderingsrisk. I tillägg till detta finns också ”flödesrisken”. Exempel på det kan tex vara när en större ägare blir tvungen att sälja aktier. Över tid kommer affärsrisk och värderingsrisk vara de viktigaste för aktiens utveckling medan finansiell risk och flödesrisker kan vara mycket viktigt för en akties utveckling på kort sikt. Finansiellrisk som leder till emissioner där man som investerare inte har möjlighet att försvara sin andel av bolaget kan också vara förödande för den långsiktiga avkastningen.

Under det första halvåret var de 50 största bolagen i CSX (Carnegie småbolagsindex) upp med 9% i snitt samtidigt som de 50 minsta bolagen i snitt var ned med 15%. Vi tror denna skillnad i avkastning bl.a. är relaterad till flödesrisken, där investerare – under den period av osäkerhet vi gått igenom – sett större bolag som mindre riskfyllda och därför allokerat om sitt kapital.

Grafen här nedanför visar avkastningen för bolagen i Carnegie småbolagsindex (CSX) indelat i fem olika storlekskategorier. Den belyser hur avkastningen skiljer sig åt beroende på bolagens marknadsvärden.

Vi äger ett antal aktier i ALCUR Grow med relativt små marknadsvärden som utvecklats svagt trots att den operationella utvecklingen varit i stort sett som förväntat.

Ett exempel är på ett sådant bolag är Vertiseit, som senast rapporterade att man fortsätter leverera 21% organisk tillväxt i ARR (återkommande intäkter). Det var det 45:e kvartalet på raken med tillväxt i ARR, vilket är imponerande och normalt brukar leda till uppvärdering (högre multipel).

Bolaget har en tydlig strategi att minska andelen hårdvara och öka andelen återkommande mjukvaruintäkter med högre bruttomarginaler. Som ett exempel sjönk hårdvaruförsäljningen kraftigt från Q4 till Q1, vilket innebar att omsättningen sjönk med 19% samtidigt som bruttovinsten var stabil då mjukvaruintäkterna steg.

Förändringen i mix är tydlig när man ser i grafen nedan hur andelen hårdvara minskar över tid samtidigt som andelen ”kostnad sålda varor” minskar, dvs bruttomarginalen stiger. Under år 2022 var det ett hack uppåt i kurvan med ökad andel hårdvara på grund av köpet av Multiq, som hade en större andel hårdvara.

Vertiseit är nu i en fas där synergier från det senaste förvärvet ska realiseras och man har guidat för marginal om 30% på EBITDA under utgången av 2024, vilket skulle innebära en fördubbling av marginalen från rullande 12m. Om bolaget når sitt mål för omsättning och marginal skulle det indikera att bolaget värderas till 7-8x EBIT, vilket vi ser som mycket attraktivt. Det ger också en säkerhetsmarginal mot risken att bolaget inte skulle nå hela vägen mot sitt mål. De senaste 9 åren har man vuxit med över 30% årligen och alltid varit lönsamt.

Aktien är ned drygt 20% under 2023 och vi tror det är ett exempel på ett mindre bolag som blivit ”bortglömt” av marknaden trots att den operationella utvecklingen fortsätter att vara positiv.

Vi går nu in i rapportsäsongen för andra kvartalet och återkommer nästa månadsbrev med en utförligare rapport till er andelsägare kring hur vi ser på vinstprognoser och värdering av portföljbolagen.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. i dagsläget är ca 75% av portföljen i de två första kategorierna och 25% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 4 juli 2023.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor. Önskar alla andelsägare och läsare en fortsatt trevlig sommar!