I juli steg Grow A 0,51% och Grow B med 0,46%. Starkaste bidragsgivarna var Medcap, Bonesupport och Catena Media. Bufab, Addvise och Efecte tyngde avkastningen mest.

Medcap och Bonesupport levererade starka rapporter. Medcap annonserade också ett ytterligare förvärv, men bolaget har fortsatt en kraftig finansiell muskel för nya förvärv. Catena Media utvecklades starkare efter att bolaget annonserat återköp. Aktien har tidigare under året gått svagt.

Bufab som var en av de svagaste aktierna i portföljen under månaden levererade en Q2-rapport som i stort var som väntat. Starka marginaler och bra kassaflöde men svagare försäljningsutveckling. Trots detta sjönk aktien kraftigt, då marknaden troligtvis blev mer orolig över konjunkturens påverkan på bolaget. Det är en risk men bolaget har en bred diversifiering där vissa kundsegment redan är väldigt svaga samtidigt som andra hållit uppe väl.

Addvise var näst svagaste bidragsgivaren trots en mycket stark kvartalsrapport som man tidigt under juli lämnade en omvänd vinstvarning för. Bolaget gynnades lite extra av tidigarelagda leveranser till kund, men utvecklingen är ändå imponerande. Den starka resultatutvecklingen ger utrymme för ytterligare förvärv. Då vår fundamentala syn inte ändrats i Bufab och stärkts i Addvise samtidigt som aktiekurserna för bolagen sjunkit, har vi köpt ytterligare aktier i bolagen. Däremot har vi minskat vår position i Bonesupport efter stark kursutveckling.

Securitas rapporterade, en i vårt tycke, stark kvartalsrapport. Omsättningen steg med 31% varav 11% organiskt. Den justerade EBITA marginalen steg med 0,8 procentenheter jämfört med Q2 2022 detta med en stark vinsttillväxt som följd.

Bolaget är på en förändringsresa med ambitionen att gradvis öka delen av skalbara intäkter. Med en kombination av teknik och vakter vill man sälja lösningar till sina kunder snarare än vakttjänster per timme. Den delen av bolaget har stadigt ökat senaste åren och står nu för över 50% av vinsten enligt bolaget. Under första halvåret 2023 offentliggjordes marginalerna i de olika intäktsdelarna, vilket ökat transparensen. Om denna förändring av intäktsmixen fortsätter, bör detta leda till högre marginaler för hela gruppen.

Securitas kassaflöde är i stort fokus i aktiemarknaden givet att förvärvet av Stanley ökade skuldsättningen till nivåer över vad som är långsiktigt rimligt. En viktig anledning till att kassaflödet varit svagare än många förväntat sig är den mycket starka organiska tillväxten, som drivit behov av rörelsekapital. Under första halvåret 2023 växte bolaget organiskt med 11% och enligt våra beräkningar 10% rullande 12 månader. I grafen nedan är den organiska tillväxten inverterad mot förändringen i rörelsekapital, vilket visar på en mycket stark korrelation. Vår slutsats är att utflödet av rörelsekapital de facto är ett tecken på någonting positivt. Bolaget ökar sin försäljning organisk i en takt vi inte sett historiskt. Givetvis är detta till viss del drivet av högre inflation än vad som är uthålligt. I takt med en något svalare konjunktur är det rimligt att organiskt tillväxt saktar ned något och att kassaflödet av den anledningen förbättras.

Under de kommande åren räknar vi också med att kostnaderna ska minska för integrationen av Stanley och det förändringsprogram som ledningen driver. Det kommer innebära att kassaflödet förbättras. Vi ser detta som en viktig drivare för aktien som, enligt vår bedömning, värderas med en hög finansiell riskpremie. På FactSet konsensusprognoser värderas bolaget till ca 9x P/E och 9x EV/EBITA 2024E. Det är bland de lägsta nivåerna de sista 10 åren för bolaget.

Vi skrev om Vertiseit i senaste månadsbrevet. Aktien sjönk kraftigt efter en svagare rapport än förväntat. Vår bild är fortsatt att bolaget är undervärderat. Detta förutsatt att de lyckas med sina ambitioner om högre marginaler framöver, vilket vi tror är möjligt.


Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 74% av portföljen i de två första kategorierna och 26% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 3 augusti 2023.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor. Önskar alla andelsägare och läsare en fortsatt trevlig sommar!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.