ALCUR Grow steg med 7,6% (A-klass) respektive 7,5% (B-klass) under juli. Bewi, Arise och MTG var de främsta positiva bidragsgivarna under månaden medan Exsitec, Bonesupport och Efecte tyngde avkastningen mest.

Stort steg för Vertiseit
Vertiseit rapporterade ett starkt första halvår. Bolaget är verksamt inom ”digital in store”. Det innebär digitala lösningar i fysiska miljöer som butiker. Bolagets ambition är att bli den ledande globala plattformen på marknaden. Bolaget växer starkt organiskt och kompletterar detta med förvärv. Bolaget har en kombination av vad vi letar efter, skalbar organisk tillväxt samt möjlighet till god avkastning via förvärv.

I Q2 slutförde bolaget sitt största förvärv hittills av den börsnoterade konkurrenten Multiq som mer än fördubblar bolagets omsättning. Strategisk är det dock främst de mjukvaruintäkter som Multiq har som är mest intressant.

Under Coronapandemin, då fysisk handel var en av de stora förlorarna, hade bolaget inte ett enda kvartal med fallande ARR (”Annual recurring revenue”, värdet av återkommande intäkter på 12 månaders basis), vilket visar en styrka i produkten enligt vår mening.

Bolagets mål framstår som mycket ambitiösa med 200M i mjukvaruintäkter (SAAS) samt 30% EBITDA marginal 2024, vilket kan jämföras med 62m och 15% marginal 2021 (Multiq ger dock ett kraftigt bidrag på proforma basis). Tittar man på bolagets historiska prestation har de vuxit snabbare än vad målen implicerar medan marginalen är mer av en utmaning. Givet den ökade andelen skalbara mjukvaruintäkter och synergier från förvärv samt att bolaget under Q421 och Q122 varit uppe på en justerad EBITDA marginal om 18-19%, ser vi detta som möjligt. De konsensus estimat som finns enligt Factset implicerar en EBITDA marginal om 19% 2024.

Förutom att bolaget har en affärsmodell vi tycker om i en bransch som förväntas växa, gillar vi vad ledningen presterat. De har höga ambitioner men backar också upp det med en stark historik. VD Johan Lind som också är grundare av bolaget är största ägare. CFO Jonas Lagerqvist köpte i samband med börsnoteringen 2019 ett betydande innehav och ett flertal medlemmar i styrelsen äger aktier för betydande belopp.

Når de sina mål 2024, värderas bolaget till ca 7-8x EBIT 2024, vilket vi anser är en attraktiv värdering.

Arise realiserade rekordprojekt
Arise Windpower var en av de starkaste bidragsgivarna under månaden efter att bolaget annonserat försäljningen av projektet Kölvallen till ett mycket bra pris. Kölvallen var ett exceptionellt projekt på 277MW, där bolaget fick ut drygt 900m i reavinst om de når full tilläggsköpeskilling (ca 650m direkt). Totalt har bolaget ytterligare 2,300MW som de ska utveckla de kommande åren. Bolaget äger också egna vindkraftsparker som ger betydande kassaflöden med nuvarande elpriser.

Rullande 12m i Q2 var EBITDA 185m i Arise produktion vilket i praktiken är kassaflödet före skatt givet att investeringarna redan är tagna. Med nuvarande elpriser och hur bolaget säkrat elpriser för Q3 och Q4 finns mycket som talar för att vinsterna för produktionen kommer vara ännu högre det kommande året. Det motsvarar 13x R12 EBITDA eller 8x om man enbart drar av vinsten på projektet i Kölvallen. Till detta kan de utvecklande delarna adderas där bolaget har en total projektportfölj på ca 2,300MW. Under inledningen av augusti lade Orrön Energy (delar av gamla Lundin Energy) ett bud på Slitevind som likt Arise äger producerande tillgångar. Budet motsvarade 24x R12 EBITDA, enligt våra beräkningar.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 81% av portföljen i de två första kategorierna och 19% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning. Vi har ökat andelen speciella situationer med ett antal bolag som haft kraftigt fallande värdering under det första halvåret men relativt stabil verksamhet.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 5 augusti 2022.