Utveckling
ALCUR Grow, sjönk med 5,6% (A-klass) respektive 5,7% (B-klass) under februari. Gofore, Exsitec och Photocure tillhör de få positiva bidragsgivarna under månaden medan Catena Media, Idun och Modulight tyngde avkastningen mest. Fonden har tappat 13,4% (A-klass) sedan årsskiftet. Carnegie småbolagsindex är ner 18,5% under samma period.

Stabil rapportperiod
Utfallet av rapportperioden var ungefär som väntat när vi ser över våra prognoser i portföljbolagen. Vi noterar att medianbolaget i portföljen – under de senaste tre månaderna – har oförändrad prognos för vinst per aktie för innevarade år.

Portföljens värdering
Generellt har vi en portfölj där bolagens vinstutveckling styrs mer av deras egna initiativ än den allmänna ekonomiska utvecklingen. Dock finns ett antal bolag som kommer att ha en svagare utveckling i sämre konjunktur. Tittar vi på värderingen av de bolag vi har i portföljen är den, som median, på lägsta nivån sedan vi började mäta detta i maj-2021. Det indikerar för oss att marknaden redan tagit höjd för sänkta vinstprognoser framöver.

Valuta kommer ge stöd för portföljens bolag
En konsekvens av den senaste tidens oro är en kraftig försvagning av den svenska kronan. Vi har begränsad exponering mot bolag som är förlorare på detta, men det finns ett antal som kommer vara vinnare om nuvarande situation håller i sig. Vi utvärderar alltid bolagens utveckling i lokal valuta för långsiktigt värdeskapande.

Totalt kommer effekterna av kronförsvagningen samt potentiella förvärv – som normalt inte ligger i analytikernas prognoser – innebära att vinstprognoserna för fondens innehav som grupp, troligen är alltför försiktiga.

Begränsad exponering mot Ryssland
Bland fondens innehav är exponering mot den ryska
marknaden generellt begränsad. Undantaget är dock norska KMC Properties som äger fastigheter i Ryssland bokförd till ett värde motsvarande 7% av NAV.
Bolagets övriga tillgångar består främst av norsk industri- och logistiklokaler med, enligt vår vy, attraktiva avkastningskrav, vilket är anledningen att vi har investerat i bolaget.

Normalisering sjukvården – tema för 2022
Vi tror att vården kommer normaliseras efter Covid. I USA har antalet planerade operationer varit kraftigt påverkade och även akuta operationer har minskat. Nu ser vi att aktiveten tar fart och bolag vi äger som Paxman, Bonesupport och Photocure vilka bör vara vinnare på detta under 2022. Nedan är en graf som ABG’s analytiker Eric Cassel gjort som visar på hur antal planerade kirurgiska ingrepp nu ökar igen i takt med att samhällena återgår till det normala igen.

Gemensamt för Paxman, Bonesupport och Photocure är att deras produkter har en låg penetration och därför bör ha möjlighet att växa organiskt under lång tid framöver med hög operationell hävstång. Det är huvudanledningen till att vi har investerat i bolagen.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.
• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.
• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 83% av portföljen i de två första kategorierna och 17% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 8 Mars 2021.