I februari sjönk Grow A och Grow B med 1,7% respektive 1,8%. Starkaste bidragsgivarna var Addvise, Catena Media och Itech som steg efter bra kvartalsrapporter. Catena Media steg efter att konkurrenten Better Collective köpt aktier i bolaget. Bewi, Photocure tyngde avkastningen efter svaga kvartalsrapporter. CTT backade p.g.a. oro för ökad konkurrens kring bolagets lönsamma eftermarknadsaffär.

Månadens glädjeämne var Itech som kom med en mycket stark rapport och aktien steg kraftigt. Organisk tillväxt var 121% i kvartalet och 33% på helåret samtidigt som tillväxten drevs på ytterligare av den svaga svenska kronan. I grafen nedan är det är tydlig att bolaget var en stor förlorare på coronapandemin men att man nu är tillbaka i tillväxtspåret.

Itech säljer en tillsats (additiv) till tillverkare av båtbottenfärg som heter ”Selektope”, vilket begränsar påväxt av havstulpaner på skrovet. Detta medför att bränsleförbrukningen kan minska vilket ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Trenden drivs också av regulatoriska förändringar. Med start i januari 2023 kommer fartyg behöva rapportera faktiska utsläpp av koldioxid. Förändring av bottenfärg är ett sätt att uppnå förbättringar i miljöhänseende. I tillägg till detta diskuteras i delar av världen förändring av biocidinnehåll, vilket i prakten betyder att Selektope blir än mer intressant enligt ledningen. (Under 2022 rapporterades om ett kryssningsfartyg som nekades kajplats i flera länder i Ocenanien pga för mycket påväxt på skrovet.) Många drivkrafter talar för god efterfrågan de kommande åren.

Itechs affärsmodell är även skalbar. På fem år har bolaget vuxit 369% samtidigt som omkostnaderna ökat 92% och investeringarna varit begränsade till ca 1% av omsättningen. I tillägg har bolagets bruttomarginal stigit i takt med ökade volymer. Itech är ett bra exempel på ett bolag med organiskt tillväxt och hög operationell hävstång samtidigt som man hittills endast penetrerarat en mindre andel av sin marknad. Aktien värderas på konsensus 25x EBITDA 2023, vilket givet fortsatt stark tillväxt är rimligt.


Svagheten i Bewis rapport härleds främst till nyförvärvet Jackon där lönsamheten var svag. Delvis är detta drivet av en svag marknad i Norden, men framför allt har bolaget varit dåliga på att föra över kostnadsökningar till kunderna. I Bewi’s egna verksamhet har man gjort detta på ett förtjänstfullt sätt. Genom att implementera samma arbetsmetoder i samtliga delar av bolaget förväntar vi oss att man visar vinsttillväxt framöver.

Mintra annonserade något oväntat, i samband med sin kvartalsrapport en extrautdelning på 325m, motsvarande 1,75 per aktie. Bolaget går från en stor nettokassa till nettoskuld och utdelningen motsvarade ca 34% av börsvärdet vid annonseringen. Bolaget utvecklades operativt väl under 2022 och vi anser aktien är undervärderad på ca EV/EBIT 13x 2023.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 74% av portföljen i de två första kategorierna och 26% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning. Vi har under de sista månaderna ökat andelen speciella situationer med ett antal bolag som haft kraftigt fallande värderingsmultiplar men relativt stabil verksamhet.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 7 mars 2023.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.