Alcur Grow A sjönk med 1,9% och Alcur Grow B sjönk med 2,0% under december. Starkaste bidragsgivarna var Vertiseit, Lumenradio och BTS. Ambea, Catena Media och Idun tyngde avkastningen mest.

På helåret sjönk Alcur Grow A med 24,5% och Alcur Grow B med 25.1%. Bonesupport var den klart mest positiva bidragsgivaren på helåret följt av Arise, Mintra, Norva24 och Medcap.
Modulight, Bewi och Catena Media tyngde avkastningen mest under 2022. Sedan start i januari 2021 har Alcur Grow A stigit med 11,4%

Alcur Grow har nu två års historik och det har varit två händelserika år med kraftigt stigande kurser under 2021 och vice versa under 2022. Som långsiktiga investerare med full exponering mot aktiemarknaden kommer andelsägare leva med volatilitet under enskilda år. Generellt finns det nu ett antal aktier som kraftigt sjunkit i värde vars värdering vi tidigare ansett vara för hög, vilket skapar intressanta investeringsmöjligheter.

Vi tecknade i börsnoteringen av Lumenradio, då vi ansåg att värderingen inte reflekterade bolagets starka tillväxt. Som ofta i populära emissioner blev positionens storlek mindre än optimal men aktien var ändå den nästa bästa bidragsgivaren under månaden efter att aktien stigit med 50% från introduktionskursen under december.

Vi lyssnade på Securitas CFO under december. Han beskrev hur bolaget gradvis ändrat incitamenten till att drivas mer mot marginalförbättringar inom traditionella bevakningstjänster, vilka enligt våra beräkningar bör ha haft en viss marginalpress under de senaste åren.

Bolaget har under det senaste året haft en väldigt stark marginalförbättring i den nordamerikanska verksamheten. Det tillskrivs de transformationsprogram som ledningen investerat i samt den förändrade affärsmixen mot ökad andel säkerhetslösningar där marginalpotentialen bör vara högre.

Aktien värderas till låga multiplar baserat på en något stigande marginalutveckling under 2023, jämfört med pro forma 2022. Vi ser goda möjligheter till fortsatt marginalexpansion de kommande åren, stött av ledningens mål kring detta vilket vi inte anser vara prissatt i aktien.

Seafire gjorde under månaden en nyemission som vi deltog i. Med emissionslikviden gjorde bolaget ytterligare ett förvärv samtidigt som man avser att lösa in sin utestående obligation. Obligationen ska ersättas med bankfinansiering till betydligt mer attraktiva villkor.

Vi är positiva till den förändrade finansieringen, vilket kommer att förbättra kassaflödet avsevärt. Effekten av förvärvet och lägre räntekostnader bör ge en förbättring om ca 25% på vinsten per aktie. Framöver är vår förhoppning att bolaget kan återinvestera egna kassaflöden i nya förvärv. I samband med emission breddades också ägarlistan med ett antal ytterligare institutioner.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 75% av portföljen i de två första kategorierna och 25% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning. Vi har under de sista månaderna ökat andelen speciella situationer med ett antal bolag som haft kraftigt fallande värderingsmultiplar men relativt stabil verksamhet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 10 januari 2023.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.