ALCUR Grow sjönk med 5,7% (A-klass) respektive 5,8% (B-klass) under april.

Arise, Norva24 och Vertiseit var de största positiva bidragsgivarna under månaden medan MTG, Catella och Medcap tyngde avkastningen mest.

2022 har varit prövande med relativt stora nedgångar. När vi förvaltar ALCUR Grow gör vi det med ett fokus på varje bolag och dess utsikter snarare än att vi tagit en stark vy på hur konjunkturen och ekonomin i stort utvecklas. Med det sagt så förefaller den ränterörelse vi sett under 2022 vara ett tydligt trendskifte efter en lång period av sjunkande räntor och därmed förändrade avkastningskrav på aktier.

En sektor som påverkas mycket av högre räntor är fastighetssektorn där den stora insatsvaran är kapital. Så även om tillgångarna generellt är reala och hyrorna bör stiga med inflationen så blir förändringen i räntekostnader betydligt större vilket bör slå negativt på vinsterna framöver. Vi har därför sålt vår position i Nyfosa. Vi fick också under månaden bud på vår position i Randviken, vilket innebär att den exponeringen till ca 30% kommer motsvaras av en kassa.

Medcap utvecklas starkt utan förvärv

Ett bolag som halkat efter kursmässigt under senaste två åren är Medcap. Medcap förvärvar och utvecklar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science i norra Europa, med potential att växa internationellt. Bolaget kontrolleras av Bengt Julanders noterade investmentbolag Linc.

Medcap gjorde i april 2020 en nyemission för ”beredskap för nya förvärv”. Sedan Q2 2020 har bolaget endast gjort förvärv för ca 40m och bolaget har idag en nettokassa. Givet att bolaget har en EBITDA på rullande 12 månader om SEK 218m samt ett finansiellt mål att inte överskrida 3x EBITDA i nettoskuld, ser vi ett betydande förvärvsutrymme.

Vår uppfattning är att ledningen ansett att potentiella bolag varit alltför högt värderade, men också att coronapandemin försvårat besök hos företag man önskar förvärva. Till skillnad från flera andra serieförvärvare på börsen vill Medcap hjälpa bolagen att fortsätta utvecklas snarare än bara låta dem fortsätta vara fristående och decentraliserade. Sannolikt är det därför extra viktigt för Medcap att vara ute och träffa människorna i verksamheten.

Värderingarna bör nu vara lägre och det finns inte längre problem att besöka potentiella förvärvsobjekt. Därför ser vi möjligheter att utnyttja den starka balansräkningen och accelerera vinstutvecklingen under kommande åren. I tillägg till den stora förvärvspotentialen fortsätter bolaget utvecklas organiskt och givet hälsovårdsintriktningen är bolaget ej påverkat av den generella konjunkturen. Det blir tydligt i grafen över EBITA rullande 12 månader.

Bolaget värderas till ca 15x rullande EBITA, vilket är en värderingen som enligt vår uppfattning inte reflekterar den positiva organiska vinstutvecklingen, det faktum att verksamheten är relativt konjunkturokänsliga karaktär, samt potentialen från ytterligare förvärv.

MTG – återköp efter besvikelse i Q1

Månadens besvikelse var MTG vars rapport inte levde upp tillförvätningarna. Med det sagt anser vi att kursrörelsen var alltför stor givet att så pass stor andel av bolaget består av kassa. Bolaget aktiverade återköp direkt efter rapporten och verkar dela vår syn på värderingen.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 86% av portföljen i de två första kategorierna och 14% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 8 maj 2022.