I maj sjönk Grow A och Grow B med 2,9%. Starkaste bidragsgivarna var Bewi, Bonesupport och Medcap. Catena Media, Catella och Itech tyngde avkastningen mest.

Vi har under våren köpt aktier i BTS. Vi bedömer att BTS är ett bolag med möjlighet till värdeskapande investeringar i både organisk tillväxt och förvärv. De senaste 20 åren har bolaget ökat omsättningen med 13% årligen med något stigande marginal, vilket lett till en EBITA tillväxt på 16% årligen. Ca 2/3 av försäljningstillväxten har varit organiskt, vilket är imponerande. Bolagets finansiella mål är att växa 20% årligen med 17% EBITA marginal.

Vår bedömning är att BTS är missförstått av aktiemarknaden. Genom egen mjukvara har bolaget visat att man har högre marginaler än ett traditionellt konsultbolag. Bolaget har också en affärsmodell som gör att de kan expandera geografiskt och man har idag global täckning. BTS har en imponerande kundlista med många av världens största företag.

Aktien har utvecklats svagt och är ned drygt 30% senaste året. BTS har också haft det tuffare med amerikanska kunder inom IT-sektorn som dragit ned på tjänster från BTS i takt med mer begränsad och dyrare finansiering. Under 2022 ökade dock resultatet för BTS med 21% på EBITA, justerat för en positiv engångsintäkt under 2021. I Q1 2023 var resultatet svagare med en vinstnedgång på 16%. Dock upprepade bolaget sina utsikter om ett bättre resultat 2023. Detta drivet av ett kostnadsbesparingsprogram, omallokering av resurser mot andra industrier än IT i USA samt förvärv. Därför är det möjligt att nå utsikterna enligt vår bedömning, trots en svag start på året. De upprepade utsikterna kompletterades med brasklappen att osäkerheten är högre än normalt.

Trots BTS fina historik värderas bolaget till en rabatt mot snittet i aktiemarknaden. I dagsläget är EV/EBITA ca 13x 2023 och 11x 2024. Givet att bolaget har en nettokassa finns utrymme för ytterligare förvärv. Värderingen är nära de lägsta nivåerna sett över de senaste 5 åren.

Addvise fortsatte med ett mycket högt tempo under maj månad. Bolaget annonserade att man gav ut ett nytt obligationslån på en miljard kronor samtidigt som man gjorde en förtidsinlösen av tidigare utgivna obligationer på SEK 650m. Den nya obligationen ger bolaget ytterligare finansiella resurser för fortsatta förvärv.

Ledningen har tidigare sagt att man ser flera potentiella förvärv. En avsiktsförklaring på bolagets kanske största förvärv någonsin annonserades under månaden strax efter att den nya obligationsfinansieringen var på plats. Om det förvärvet slutförs adderar det drygt 20% till bolagets pro forma EBITDA per Q1 2023. Givet den nya finansieringen ser vi ytterligare möjligheter till förvärv i närtid.

Slutligen höjde bolaget sina finansiella mål där man nu siktar på 30% årlig tillväxt (tidigare 25%) med en EBITDA marginal på 28%. Bolaget ska dela ut 25% av nettovinsten exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillingar samt ha en nettoskuld mot EBITDA på under 3x. Bolaget har de senaste åren höjt de finansiella målen ett flertal gånger då tidigare mål nåtts i förtid.

Rugvista hade en kapitalmarknadsdag under månaden där de finansiella målen på 20% årlig tillväxt och 15% EBIT-marginal upprepades. Det är i linje med vad bolaget presterat historiskt årligen, över det senaste 10 åren vad gäller tillväxt. Internetpenetrationen för mattor är ca 18 till 19% enligt bolaget och där har Rugvista en ledande position i Europa. Internetpenetrationen är lägre än för många andra kategorier som tex kläder, trots många fördelar med att köpa mattor online som tex smidig leverans samt ett mycket brett och översiktligt utbud jämfört med fysisk handel.

2022 och 2023 har bolaget motvind från tuffa jämförelsetal mot pandemin, samtidigt som vi nu ser en svag konjunktur. Givet att värderingen är ca 10x EBIT 2023E ser vi inte att en återgång till tillväxt igen är diskonterad i värderingen av aktien, vilket vi ser som attraktivt.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 77% av portföljen i de två första kategorierna och 23% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 2 juni 2023.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor. Önskar alla andelsägare och läsare en trevlig midsommar!