I april steg Grow A och Grow B med 3,7%. Starkaste bidragsgivarna var Bonesupport, Attendo och Addvise efter starka kvartalsrapporter. Bewi, Paxman och Catena Media tyngde avkastningen mest, utan att det kom några bolagsspecifika nyheter. Rapportsäsongen har hittills varit stark för portföljbolagen i ALCUR Grow.

Bonesupport såg accelererande organisk tillväxt med – enligt vår vy – imponerande 66% och bolaget visade under första kvartalet vinst för första gången någonsin. Det är en viktig milstolpe. Den nordamerikanska marknaden växte 87% i lokal valuta. Det drevs främst av en framgångsrik lansering av Cerament G som adderade 84% till rapporterad tillväxt jämfört med Q1 2022.

Cerament G är bolagets produkt som innehåller antibiotika. Sedan fjärde kvartalet 2022 är produkten godkänd att säljas i USA. Enligt VD är den initiala återkopplingen att produktens starka hälsoekonomi är ett mycket viktigt argument från kunderna. Vid marknadsgodskännandet för produkten visades att Cermanet G minskar risken för återkommande beninfektion till ca 5% att jämföra med ca 13% för den traditionella vårdstandarden. Återkommande problem är förstås obehagligt för patienten, men driver också kostnader för sjukhusen och försäkringsbolagen.

Stöd från den så kallade ”NTAP”, som gör att sjukhusen kan få kostnadsstöd från staten, verkar hittills varit en mindre anledning till försäljningsutvecklingen. Det gör också att eventuell oro för fallande försäljning när detta stöd eventuellt försvinner bör minska.

Attendo rapporterade ett starkt kvartal med kraftig vinsttillväxt och slog marknadens förväntningar. Förbättringarna kom främst från deras finska verksamhet där bolaget gradvis får igenom prisökningar för att kompenseras för ökade bemanningskrav som drivit upp kostnaderna. Ledningen var konfident att bolagets finansiella mål om en vinst per aktie på 4 kronor under 2024 är nåbart och att visibiliteten ökat. Vi bedömer att bolaget under kommande kvartal kommer visa stark vinsttillväxt.

Det kommer innebära skuldsättningen inom ca 1 år kommer vara under bolagets finansiella mål. Det kan öppna upp för återköp av egna aktier och kompletterande förvärv. Baserat på Carnegies prognoser kommer bolaget i slutet av 2024 ha en nettoskuld på 1.0x EBITDA justerat för leasing, vilket är under bolagets mål på under 3.75x. Grovt räknat innebär det att vid den tidpunkten har bolaget ett utrymme på över 4 miljarder. 2024 värderas bolaget till P/E 9x, har en efterfrågan som inte är beroende av konjunkturen samt bör vara klart överkapitaliserat jämfört med sina egna mål.

Vi köpte mer aktier i Exsitec under månaden. Bolaget rapporterade en stark rapport med 23% försäljningstillväxt. När vi går igenom rapporten undrar vi om bolagets rapporterade organiska tillväxt på 8% inte är i underkant. Oavsett vilket går förvärvade bolag starkt om den organiska tillväxten inte var högre.

Vi har beskrivit investeringen i Exsitec tidigare. Vår tror är att bolaget har en bra position som ger möjlighet att rida på tillväxt för mjukvaruföretag där man agerar som partner och försäljningskanal. I takt med att bolaget implementerar lösningar baserat på mjukvarupartners produkter bygger man upp en ström av återkommande intäkter. Exsitec är inte beroende av en speciell produkt utan blir snarare ett spel på digitalisering i allmänhet. Intäktsströmmen ger skalbarhet i takt med att bolaget växer till skillnad mot ett ”vanligt” konsultbolag. I Sverige har bolaget en EBITA marginal på 19% 2022, vilket är nivåer man presterat under många år.

Exsitec har påbörjat en internationell expansion och finns idag i Danmark och Norge. Hittills är det ingen succé, men vi ser tecken på att verksamheterna utvecklas åt rätt håll. Bolagets mjukvarupartners är ofta internationella och marknadsmöjligheten finns troligen också på andra marknaderna. Om bolaget lyckas hitta en modell som fungerar i utlandet tror vi bolaget under lång tid kan växa via en kombination av organisk expansion och förvärv. I dagsläget är marginalerna utanför Sverige lägre, men har en positiv trend.

Bolagets mål är att omsätta 1 miljard under 2023 till 2025 med 20% EBITA marginal. Då värderas aktien ca 12x EBITA. Vi ser målen som inom räckhåll och att värderingen då framstår som attraktiv.
Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 76% av portföljen i de två första kategorierna och 24% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 7 maj 2023.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.