Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

Grow A steg +6,9% och Grow B med 6,8% under årets första månad. Det starkaste bidragsgivarna var Catena Media, Addvise och Bewi. Ambea, Arcticzymes och Paxman tyngde avkastningen mest.

Addvise kom med en omvänd vinstvarning under månaden. Bolaget visade på en exceptionell utveckling under fjärde kvartalet där justerad EBITDA var 121% mer än Paretos estimat för kvartalet och upp med 347% jämfört med föregående år. Bolaget har ännu inte släppt den fullständiga kvartalsrapporten men vår bedömning är att man hade vissa affärer som just i fjärde kvartalet blev exceptionellt lönsamma och därför inte helt bör extrapoleras framöver. Dock har bolaget annonserat ett antal order och att orderingången växte 8% organiskt under Q4 med en stark avslutning på året. Givet att branschen är relativt motståndskraftigt för konjunkturen är utsikterna för 2023 positiva enligt vår bedömning.

Aktien steg kraftigt under januari (+21%). Baserat på bolagets nuvarande vinstnivåer presenterade i samband med den omvända vinstvarningen och nettoskulden estimerad efter senaste förvärvet värderas bolaget till drygt 10x EBITA, vilket framstår som attraktivt enligt vår bedömning.

Gofore är ett finskt IT-konsultbolag som vi äger hade kapitalmarknadsdag under månaden. Bolaget har en stark finansiell historik där man vuxit 35% CAGR de senaste fem åren med något stigande marginaler. Under 2022 växte bolaget med 43%.

På kapitalmarknadsdagen gick man igenom de nya finansiella mål som kommunicerades under december. Bolaget siktar på att växa 25% årligen (höjning från tidigare mål om 20%) varav 15% organiskt (höjning från tidigare mål på 10%) samt fortsatt addera 10% årligen via förvärv. EBITA marginalen siktar man likt tidigare på kring 15%, vilket är något över de ca 14% bolaget väntas prestera för helåret 2022 (Q4-rapporten ännu ej publicerad).

Gofore är främst exponerat mot offentlig sektor som står för ca 60% av omsättning, vilket bör ge viss motståndskraft i en svagare konjunktur under det kommande året. Då bolaget arbetar med digitalisering av tror vi också det finns ett strukturellt inslag som bör stödja bolaget under många år. Helårseffekten av gjorda förvärv ger också ett positivt bidrag för 2023 och bolaget går in i året med en stark trend.

Senaste åren har bolaget varit ett av de konsultbolag med högst marginal och tillväxt, vilket vi ser som mycket imponerande. Aktien värderas ca 14x EBITA 2023 (Factset).

Arcticzymes vinstvarnade under månaden och redovisade en försäljning som föll med 30% under fjärde kvartalet. Bolagets tidigare utsikter för helåret indikerade en förväntan om 14% tillväxt under fjärde kvartalet. Tillväxtförväntningarna var stora och aktien föll kraftigt under månaden. Vi hade redan innan vinstvarningen reducerat vårt innehav då vi var oroliga att förväntansbilden var för aggressiv och sålde de sista aktierna på dagen för vinstvarningen. Vi förlorade ca 0,3 procentenheters avkastning i fonden på aktien under månaden.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 74% av portföljen i de två första kategorierna och 26% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning. Vi har under de sista månaderna ökat andelen speciella situationer med ett antal bolag som haft kraftigt fallande värderingsmultiplar men relativt stabil verksamhet.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 2 februari 2023.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.