ALCUR Grow sjönk med 11,9% (A-klass) respektive 12,0% (B-klass) under september. Bonesupport, Stillfront och Itech var de främsta positiva bidragsgivarna under månaden. Bewi, Arise och Catena Media tyngde avkastningen mest.

I ALCUR Grow har vi senaste tiden köpt aktier i Securitas, vars aktie utvecklats svagt under året, samtidigt som vi tycker bolaget utvecklats starkt. Vi tänkte ägna hela det här månadsbrevet åt att beskriva den positionen eftersom vi tycker att situationen som utvecklats i Securitas är en speciell situation, som erbjuder intressanta avkastningsmöjligheter.

Aktien har varit under press efter att bolaget annonserat förvärvet av Stanley Security. Vi anser att förvärvet var något för dyrt, vilket var en uppfattning aktiemarknaden delade då aktiekursen sjönk. Kursfallet gjorde att den nyemission som krävdes för förvärvet blev väldigt stor relativt bolagets marknadsvärde. Det skapade troligtvis ett säljtryck då aktier såldes för att finansiera rätter, alternativt att teckningsrätterna såldes. Det skedde samtidigt som andelen av kapitalet som varit blankat ökade. Vi ställer oss också frågande till logiken i att dela ut drygt 3 miljarder under våren 2022 och 2023 och samtidigt göra nyemission på nära 10 miljarder.

Med det sagt handlar aktieinvesteringar om att titta framåt och utvärdera vad som är diskonterat. Securitas har återigen visat att man hanterar inflation på ett bra sätt och förvärvet har höjt den långsiktiga marginal- och tillväxtpotentialen, tror vi.

Securitas är relativt motståndskraftigt i svagare konjunkturer och har under de senaste 18 åren endast visat negativ organisk tillväxt vid ett enda tillfälle, vilket var under finanskrisen. 2009 krympte bolaget 1% organiskt men en stigande vinstmarginal gjorde att vinsten ändå steg med 6% i lokal valuta. Som så många gånger tidigare under svagare konjunktur så tappade den svenska kronan i värde, vilket innebar att det redovisade resultatet i svenska kronor steg med 15%.

Ett argument mot Securitas är att inflationen kommer vara väldigt negativ eftersom löner utgör en större del av kostnaderna. Vår investeringstes bygger på att det är en felaktig perception och att bolaget är bra på att skicka kostnadsökningar vidare till kunderna. Givet att 2022 är året då inflationen tagit fart och Securitas marginal är den högsta på flera år, tycker vi att vi tillsvidare fått stöd för den tesen. I USA där löneinflationen tagit fart, steg marginalen med 40 baspunkter under första halvåret. Vi fortsätter att följa situationen.

Vi anser att förvärvet av Stanley Security kommer öka bolagets potential både vad gäller vinstmarginal och tillväxt. Bolagets nya finansiella mål är att 2026 nå en EBITA marginal på 8%, vilket är ett mycket aggressivt mål av ledningen givet bolagets historiska utveckling. Vi tror detta kommer att vara en utmaning. Factset konsensus 2024 prognosticerar 6.4%, vilket innebär uppsida i estimaten om bolaget lyckas.

Med det sagt tror vi inte nuvarande vinstprognoser är fullt prissatta i aktien givet att P/E talet på konsensus är 8x 2024. Att skuldsättningen stiger efter förvärvet är en risk, men att köpa aktien till P/E 9-10x vilket är nära 20 års lägsta nivå bör vara en intressant nivå.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 76% av portföljen i de två första kategorierna och 24% i kategorin speciella situationer. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning. Vi har fortsatt att öka andelen speciella situationer med ett antal bolag som haft kraftigt fallande värdering men relativt stabil verksamhet.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 9 oktober 2022.