ALCUR Grows andelsvärde sjönk 8,23% (A-klass) respektive 8,30% (B-klass) under årets första månad. De starkaste bidragsgivarna var Seafire, KMC Properties och Arise. Ambea, Modulight och Catella tyngde avkastningen mest.

Aktiemarknaden var svag under månaden och majoriteten av bolagen i portföljen sjönk. De bolagsspecifika nyheterna var få.

MTG säljer sin e-sport till fantastiskt pris

MTG annonserade under månaden en försäljning av sin ”e-sportsverksamhet”. Aktien steg kraftig (42%) den dagen försäljningen offentliggjordes. Givet att den sålda ”e-sportverksamheten” sedan 2017 genererat stora förluster och endast omsätter 1.4 miljarder, rullande 12 månader, var priset på över 8 miljarder mer än vad vi ansett varit ett rimligt värde på affärsområdet.

Den kvarvarande verksamheten består av ett antal mobilspelstudios. MTG kommer överföra 40% av köpeskillingen för e-sport till aktieägarna medan resterande 60% kommer återinvesteras i nya förvärv inom mobilspel.

I dagsläget väntas MTG göra en justerad vinst per aktie om ca 7 kr 2022, med ett nära nollresultat inom e-sport. Kan MTG hitta förvärv till 10x EBITA bör detta kunna innebära ett bidrag på över 50% till EPS. Stark vinsttillväxt och höjda vinstprognoser är rimligt under det kommande året.

Rent operationellt gynnades gaming av coronasituationen som initialt gav bolagen en möjlighet att rekrytera nya spelare till en attraktiv avkastning. Det följdes av ändrade förutsättningar att spåra användare hos Apple, vilket temporärt försvårade kundanskaffning inom mobilspelsbranschen. Det har även konkurrenter som Stillfront vittnat om. MTG Gaming har de tre senaste kvartalen visat på organiskt fallande försäljning. Om de förvärv som genomförts varit del av MTG även i jämförelseperioden hade tillväxten dock varit 13% under det senaste kvartalet.

Kvarvarande delar värderas nu ca 8x EBITA baserat på konsensusprognoser. Vi köpte därför aktier i MTG efter att affären offentliggjorts. Vi ser risken att affären inte blir av som låg. Vi ser MTG som en speciell situation där marknaden ännu inte till fullo prisat in att försäljningen av e-sport går igenom, samt att bolaget kan återinvestera den kassan i nya förvärv, vilket bör driva vinsterna kraftigt.

Högt tempo i Seafire

Seafire var fortsatt aktivt under månaden och gick ut med att man vill ta in ytterligare 200 miljoner kronor i en riktad emission. Eftersom efterfrågan från investerare var stark ökades emissionen till 300 miljoner. För ovanlighetens skull gjordes detta utan rabatt mot stängningskursen. I samband med emission annonserade ett nytt förvärv. Efter månadens slut annonserades ytterligare förärv av två bolag och bolaget har kraftigt växt under det senaste halvåret.

Baserat på bolagets pro forma EBITDA – d.v.s. om bolagen ägt alla genomförda förvärv under den senaste 12 månaders perioden – har stigit sedan tredje kvartalet stigit från SEK 38m till nuvarande SEK 110m. (notera att bolaget emitter nya aktier vilket gör EBITDA per aktie ca 90% lägre)

I takt med att bolaget växer och blir mer diversifierat har aktiemarknaden höjt värderingsmultipeln. Baserat på nuvarande vinster värderas Seafire till 15x rullande pro forma EV/EBITA, enligt våra beräkningar vilket är en av de lägst värderade serieförvärvarna på börsen. Från nuvarande nivå bör bolaget fortsatt kunna växa vinsterna från egna kassaflöden under många år framöver.

Vad vi letar efter i ALCUR Grow

Vi letar efter bolag enligt följande kriterier;

• Roll-up. Bolag som kan återinvestera sina kassaflöden med god avkastning.

• Organisk tillväxt med operationell hävstång. Bolag med goda utsikter för organisk försäljningstillväxt samt en relativt hög andel fasta kostnader. Det ger skalfördelar i takt med att bolaget växer med stigande marginaler som följd.

• Speciella situationer. Situationer där vi tror att marknadens syn på bolaget i ett kortare perspektiv är för pessimistiskt. Tex med avseende på vinstutsikter, tillgångar med lågt kortsiktigt vinstbidrag, börsnoteringar till attraktiv värdering, synen på finansiell risk etc.

Bedömningen av vilken kategori ett bolag tillhör är subjektiv och bolag kan självklart tangera flera kategorier. Grovt räknat är i dagsläget 86% av portföljen i de två första kategorierna och 14% i kategorin speciella situationer. Det är en tydlig ökning mot tidigare månader givet den nya positionen i MTG. I de första kategorierna är investeringstesen främst att vinsterna ska driva vår avkastning. I speciella situationer är tesen ofta att multipelexpansion delvis ska driva vår avkastning.

I grafen visar vi de 15 största positionerna i ALCUR Grow per den 7 februari 2021.

Varmt välkommen att ringa oss om du har frågor eller vill träffas för en uppdatering kring fonderna.