September månad är slut och vi träffas på ALCUR FONDER:s kontor. Wilhelm Gruvberg, Johan Klevby, Niclas Röken och Mikael Holm bjuder på kaffe. Förvaltarna summerar de tre första kvartalen och berättar om fondernas avkastning, marknadsrisker och kommande bolagsrapporter.

ALCUR är upp 4,6 % och ALCUR SELECT är upp 36,8% sedan årsskiftet, vad är förklaringen till den starka avkastningen?

Vi har haft många bra positioner i fonderna. Innehaven i Holmen, Lindab, Skanska har levererat stabilt hög riskjusterad avkastning under året. Även mjukvarubolag som Admicom, Vitec och Addnode har utvecklats bra. Fondernas blankningar har över lag gett ett riskreducerande bidrag. Vi är mycket nöjda med att fonderna tjänade pengar under turbulent månader som t.ex. maj och september.

Hur ser ni på marknadens utveckling, riskvilja och positionering?

Om vi först gör en tillbakablick kan vi konstatera att marknaden, i strid med konsensus, gått starkt i år. Sentimentet ändrades snabbt efter fjärde kvartalet 2018. Den gängse bilden av global konjunktur var då att konjunkturen skulle vika och vinstestimaten var för höga och skulle ner. Följaktligen skulle aktier falla. Istället vände aktier upp i mellandagarna 2018 bl.a. i spåren av att centralbanker ändrade sin syn på räntan. Under första halvåret 2019 har bolagen generellt rapporterat ganska bra siffror och rimliga utsikter. Börserna steg över 20 procent på några månader i början av 2019 och har under sommaren konsoliderat i en range.

Nu är läget osäkert igen – inte olikt föregående år. Det känns som det accelererar på nedsidan vad gäller ekonomisk statistik och ledande indikatorer. Handelskrig, geopolitiska kriser, Brexit tynger sentimentet. BNP ser ut att falla under 2% i USA, vilket är svagt givet stora finanspolitiska stimulanser (budgetunderskott). Ännu tristare är utvecklingen i Europa som knappt når 1% BNP-tillväxt. PMI:er och ISM ser riktigt dåliga ut. Det är viktigt att förstå att inget av detta är nytt för marknaden, möjligen blir det sämre än väntat, men försvagningen har pågått en tid. Inbromsningen har nu nått nivåer där beslutsfattarna brukar ingripa med penningpolitik, QE och finanspolitik. Under september har vi också bl.a. sett hur ECB infört nytt QE-program och FED har sänkt räntan. Detta gör alternativen till aktier allt sämre. Marknaden är nervös, men vi uppfattar positioneringen som rätt försiktig, vilket kan tala för att fallen inte blir särskilt stora. Vad som inte är inprisat är eventuella systemrisker. Fed tvingades under september tillföra 150 miljarder USD i det finansiella systemet på grund av likviditetsbrist bland banker. Likviditetsbristen ledde att amerikanska interbankräntor sköt i höjden. Sånt stressar systemet.

Hur ser ni på aktier inför de kommande rapporterna?

Vi tror att det vinstprognoserna för bolagen behöver sänkas. Cykliska bolag har motvind i konjunkturen men medvind av svenska valutan som dopar resultaten. Vi vill se hur rapporter som kommer sämre än väntat tas emot av marknaden – där finns viss information att hämta om investerares positionering och riskvilja. Värderingen är – även om vi sänker estimaten 15% – inte särskilt hög. Beaktar man räntenivån är värderingen attraktiv.

Nu ser vi ut att stå inför Brexit och sämre konjunktur. Hur tänker ni kring risk?

Det vi sett vid flera tillfällen åren efter finanskrisen är att så fort marknaderna faller mer än 10 % och konjunkturutsikterna sänks så kommer centralbankerna till räddning med löften om QE och ny räntebana. För investerare blir då aktier ett mindre dåligt alternativ, eftersom avkastningen på alla andra tillgångar sänks. Strateger talar då om TINA – There Is No Alternative, d.v.s. det finns inget annat alternativ än att köpa aktier om man vill ha avkastning. Samtidigt har flera centralbanker snart slut på ammunition. Hur låg styrränta kan vi ha i Sverige innan pensionssystemen havererar?

Att ALCUR (+4,6%) och ALCUR Select (+36,8%) utvecklas olika – vad beror det på?

ALCUR Select har hög risk och ska – om vi gör rätt – ge högre avkastning än ALCUR, men förlusterna kan också bli större. ALCUR har en försiktigare strategi och är vår ”Stay rich fond”,  vilket gör att den inte kan stiga lika mycket men förhoppningsvis inte heller förlora lika mycket. Vi måste dock påminna om att alla investeringar i aktier är förknippat med risktagande och investerare kan förlora sitt kapital.

Hur väljer ni aktier och risknivå?

-Vi eftersträvar hela tiden ett sunt risktagande. Med det menar vi att vi jobbar fokuserat, disciplinerat och långsiktigt. Vi letar bolag med bra ”risk reward”. Det är för oss bolag med positiv revideringstrend d.v.s. stigande vinstförväntningar – bolag med strukturell tillväxt d.v.s. efterfrågan på bolagets produkterpåverkas mindre av generell konjunktur – bolag vars värdering kan motiveras av de tillgångar som bolaget äger även om avkastningen på tillgångarna periodvis är låg t.ex. skogsbolag som Holmen – eller – bolag som har en tydlig förvärvsstrategi med stark ledning. Vi vill samtidigt se värderingsstöd och att avkastningen vi förväntar oss står i relation till såväl den uppfattade bolags – som aktierisken.

Nu pratar ni mycket om risk reward. Vad betyder risk reward?

-Vi vill generera en hög riskjusterad avkastning. 4% avkastning kan vara bra om den genererats till låg risk. När vi pratar om ”risk reward” är det en subjektiv översättning av vår övertygelse av vår analys om en akties potentiella utveckling i relation till den uppfattade risken. Vi baserar det på vår egen analys av bolaget.

Det mått som ofta används för risk är standardavvikelse som blir ett spridningsmått för investeringens avkastning. Det är inte ett optimalt mått för risk, men det är det mått som används. Sharpkvoten är ett mått på riskjusterad avkastning. En Sharpkvot över 1 är bra, eftersom investeraren då sägs få en rimlig kompensation för den risk man tar. Sharpkvoten är fondens överavkastning (avkastningen minus riskfria räntan) delat på standardavvikelsen.

-Generellt talar utvärderare för lite om riskjusterad avkastning. Det är ofta populärt att hitta ”årets vinnare”. När man pratar om bäst presterande fond beaktas inte volatiliteten i avkastningen eller hur avkastningen skapats. Skälet kan vara att det blir en mer komplicerad analys. För oss är det viktigt att poängtera att vi positionerar våra fonder utifrån en viss volatilitet, mätt som standardavvikelse. Inom det definierade volatilitetsspannet ska våra fonder prestera en bra avkastning.

Producerat av TigerEntertainment&MediaAdvisors – ALCUR FONDER AB – All rights reservedⒸ

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i ALCUR FONDERs produkter kan både minska och öka i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka ditt insatta kapital. Materialet är framtaget som information för att beskriva hur förvaltningen av fonderna fungerar och är inte ett rådgivande material. Du bör alltid kontakta din investeringsrådgivare innan du placerar dina pengar. ALCUR FONDER vill träffa alla sina kunder. Ring företaget för att boka ett möte.