TILLSTÅND

Förvaltningsbolaget Consafe Capital Advisors AB (org nr 556703-4870) förvaltar fonden ALCUR – en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Verksamheten drivs enligt LAIF, dess fondbestämmelser, bolagsordningen för Consafe Capital Advisors AB samt övriga tillämpliga lagar och författningar.

KONTROLLFUNKTIONER

Riskkontroll
Regelansvarig
Internrevision
Externrevision

Wahlstedt Sageryd
Anna Ramel
Nils Alpman
Helena Kaiser de Carolis

KLAGOMÅL

Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt där kunden anser att förvaltningsbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Klagomål ska åtgärdas så snart detta är möjligt givet klagomålets art. Ett klagomål ska alltid lämnas skriftligen av kunden. Klagomålet skickas till Consafe Capital Advisors AB, Klagomålsansvarig, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, alternativt mejlas till klagomålsansvarig. Kunder som inte är nöjda med bolagets hantering av klagomålet kan vända sig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå för rådgivning, www.konsumenternas.se. Man kan även kontakta kommunens konsumentrådgivare. Kunder kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller domstol för att pröva sitt ärende.

Klagomålansvarig: Anna Ramel, anna.ramel@kjellanderramel.se

ERSÄTTNINGSPOLICY

Styrelsen har mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem och alternativa investeringsfonder samt Svensk Kod för fondbolag fastställt en ersättningspolicy. Anställda erhåller fast lön. Anställd som har ägande i Bolaget erhåller ingen rörlig ersättning. Övrig personal som ej har ägande i fondbolaget kan komma att erhålla rörlig ersättning på diskretionär basis. Detta ska då baseras på följande parametrar:

  • Bolagets totala resultat
  • avkastningen i relation till risken i fonderna
  • inflöden i Bolagets produkter
  • individuell prestation

Ersättningspolicyn ska uppmuntra en effektiv riskhantering och regelefterlevnad och vara i linje med Bolagets långsiktiga intressen. Ersättningspolicyn är utformad för att överensstämma med Bolagets storlek, affärsstrategi, mål och värderingar. Idag har bolaget ingen personal som erhåller rörlig ersättning.

INCITAMENTSINFORMATION

Enligt Finansinspektionens regelverk, får en AIF – förvaltare i samband med fondförvaltning endast betala/utge eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/ kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten samt inte hindra Bolaget från att agera i investerarnas intresse. Bolaget uppbär ersättning från fonderna för dess förvaltning, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna. Förvaltningsbolaget kan betala ersättning till vissa marknadsplatser (fondtorg som förenklar kundhantering).

BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT

Förvaltningsbolaget är enligt Finansinspektionens regelverk skyldig att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondens räkning. För att uppnå bästa möjliga resultat för fondandelsägares räkning när förvaltningsbolaget gör affärer i finansiella instrument i form av portföljtransaktioner, dvs en transaktion för Alcurs räkning, följer förvaltningsbolaget dessa riktlinjer och övriga riktlinjer som framgår av fondbestämmelser och placeringsstrategier.

PENNINGTVÄTT

De åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som vi är skyldiga att vidta bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv som implementerades i svensk lag 2009 genom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i särskilda föreskrifter från Finansinspektionen. Lagen tydliggör vilka frågor som vi ska ställa till kunder vid köp av fondandelar. Frågorna finner ni på andra sidan av anmälningssedeln. Vi är enligt lag skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till polisen. Mer information i dessa frågor finns på: www.penningtvatt.se

ÄGARPOLICY

Strategi

Relevanta händelser i bolag i vilka fonden har betydande position övervakas (exempelvis: nyemissioner, inlösenprogram, utdelningar, kostnadsprogram, sammanslagningar, ledningsfrågor och uppköp) och drivs vid behov via närvaro på bolagsstämmor. Rösträtter ska endast användas för fondens intressen. I de fall förvaltningsbolaget vill driva frågor som de ovan nämnda kan detta göras genom användande av fondens rösträtter. Grunden för detta ska baseras på förvaltningsbolagets analys och leda till att det ökar värdet på fondens innehav.

Övrigt

Förvaltningsbolaget redovisar i efterhand ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor och motiven för dessa för andelsägarna. Önskar andelsägare få del av samtliga ställningstaganden förvaltningsbolaget gjort i ägarfrågor, tillhandahålls sådan information kostnadsfritt på begäran.

Bolagsstämma

Förvaltningsbolagets huvudprincip är att inte utnyttja sina rösträtter då positionen inte tagits utifrån ett ägarperspektiv, där man vill driva förändringsfrågor som skapar värde för fondandelsägarna. Undantag från denna huvudprincip görs om innehavets storlek är betydande i relation till övriga aktieägare. Vid bolagstämmor i utländska bolag tillämpas samma princip med beaktande av praktiska hänsyn.

Incitamentsprogram

Förvaltningsbolaget ställer sig generellt positivt till incitamentsprogram till anställda i bolag i vilka fonden är aktieägare. Incitamentsprogrammen ska dock bygga på en betydande ekonomisk motprestation (risktagande) från den som deltar i incitamentsprogrammet och syfta till långsiktigt värdeskapande.

Mer information

Mer information om branschens riktlinjer i dessa frågor finns på: www.fondbolagen.se

Styrelse

Förvaltningsbolaget utövar ägarrollen utan krav på styrelserepresentation. En sådan styrelserepresentation skulle försvåra en effektiv förvaltning. Förvaltningsbolaget verkar för att styrelsen i de bolag fonden investerar i ska vara väl sammansatt med avseende på relevant erfarenhet och kompetens och i övrigt uppfyller de krav som Svensk kod för bolagsstyrning

Intressekonflikter

Eventuella intressekonflikter som kan uppstå i samband med användande av rösträtter för fondens räkning hanteras i enlighet med förvaltningsbolagets riktlinjer för hantering intressekonflikter.

Valberedning

Förvaltningsbolaget kan komma att delta i valberedningsarbetet förutsatt att utformningen av valberedningen sker på sådant sätt att handlingsfriheten för förvaltningsbolaget förblir oinskränkt.