TECKNING/KÖP

Så här köper du fondandelar direkt hos förvaltaren:

Så här köper du fondandelar via ombud såsom t.ex. bank:

 1. Ta del av all information om fonden – inklusive riskinformation
 2. Fyll i relevant blankett (anmälningsblankett alt. tilläggsinvestering) samt bifoga dokumentation enligt nedan  – posta i original
 3. Betala till fondens konto – enligt info på blanketten
 1. Ta del av all information om fonden – inklusive riskinformation
 2. Kontakta ditt ombud och instruera om köp i fonden ALCUR med ISIN kod SE0001904798

Följande dokumentation ska tillsändas oss:

Fyskiska personer:

 • Anmälningsblankett i orginal
 • Vidimerad kopia av identitetshandling
 • Kopia av två räkningar, telefon, vatten eller el (OBS! gäller endast för personer ej mantals-skrivna i Sverige)

Juridiska personer:

 • Anmälningsblankett i orginal
 • Registreringsbevis (ej äldre än 3 mån)
 • Vidimerad kopia av identitetshandling för firmatecknare/behörig företrädare (för firmatecknare ej skrivna i Sverige gäller samma som för fysiker, se till vänster)

Finansiella företag under tillsyn:

 • Anmälningsblankett i orginal
 • Signaturlista (för bolag utanför Sverige skall intyg på utförd id-kontroll bifogas)

Anmälninghandlingar sänds till Consafe Capital Advisors AB, Riddargatan 18, 11451 Stockholm och ska vara tillhanda senast 10 bankdagar före månadsskifte. Likvidbeloppet sätts in på fondens klientmedelskonto: SEB 5565-1038841 och ska vara på fondens konto senast två bankdagar före det månadsskifte då teckning ska ske.

Blanketten är anpassad till Lagen (2009:62) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Blanketten måste besvaras i sin helhet och erforderlig dokumentation måste bifogas. Ofullständig dokumentation innebär att  förvaltningsbolaget inte kan genomföra begärd order och teckningslikviden återbetalas.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts, ca 5 bankdagar efter månadsskifte.

ANMÄLNINGSBLANKETT

TILLÄGGSINVESTERING

INLÖSEN

Vid inlösen av andelar ska blanketten ”Begäran om inlösen” fyllas i. Du finner den längst ner på denna sida, men kan också beställa den från bolaget.

Inlösenblanketten ska skickas i orginal till Consafe Capital Advisors AB, Riddargatan 18, 11451 Stockholm och ska vara bolaget tillhanda senast tio bankdagar innan det månadsskifte försäljningen ska äga rum.

Du erhåller en skriftlig bekräftelse på att bolaget mottagit din blankett. Om du saknar bekräftelse, kontakta bolaget.

Likvidbeloppet finns tillhanda på det av bolaget angivet bankkonto tillhörande kunden senast den sjunde bankdagen i kommande månad. Avräkningsnota erhålles i samband med utbetalning av inlösenlikvid.

INLÖSEN