DISCLAIMER

ALCUR är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:651) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. Consafe Capital Advisors AB, AIF – förvaltaren, har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Innehållet på denna sida är riktat till personer i Sverige.

Tvist eller anspråk rörande fonden eller information om fonden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Det finns inga garantier för att en investering i ALCUR ger en god avkastning, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i ALCUR inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp av andelar i ALCUR. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i ALCUR och de risker som är förknippade därmed. En investering i ALCUR bör betraktas som en långsiktig investering.